Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1354

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1354/2007, 15. november 2007 , millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1354/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1354/2007,

15. november 2007,

millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

2005. aasta ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide õigusakte, mis on vastu võetud enne ühinemist, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse õigusakti on vastu võtnud komisjon.

(2)

18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, (1) võeti vastu enne Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga ning seda on vaja seoses nimetatud ühinemisega kohandada.

(3)

Seetõttu on asjakohane muuta faasiaine määratlust, et enne Euroopa Liiduga ühinemist Bulgaarias ja Rumeenias toodetud või turustatud ained vastaksid samadele tingimustele kui teistes liikmesriikides toodetud ja turustatud ained,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Artikli 3 lõike 20 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

tootja tootis ainet ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 ja 1. jaanuaril 2007, vähemalt ühel korral 15 aasta jooksul enne käesoleva määruse jõustumist, kuid tootja ega importija ei viinud seda turule, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;

c)

tootja või importija viis aine enne käesoleva määruse jõustumist turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, ning seda käsitleti teavitatud ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele, kuid see ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud väljaandes ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.


Top