Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0718

2007/718/EÜ: Komisjoni otsus, 6. november 2007 , mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5452 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 45–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/718/oj

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/45


KOMISJONI OTSUS,

6. november 2007,

mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5452 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/718/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Küprosel on teatatud suu- ja sõrataudi puhangutest.

(2)

Suu- ja sõrataud Küprosel võib ohustada teiste liikmesriikide karjasid tulenevalt elusate sõralistega kauplemisest ja nendest valmistatud teatavate toodete turuleviimisest.

(3)

Küpros on võtnud meetmed nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ (ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ) (3) raames ning rakendanud lisameetmeid nakkuspiirkondades.

(4)

Tulenevalt taudiolukorrast Küprosel tuleb tugevdada Küprosel suu- ja sõrataudi tõrjeks võetud meetmeid.

(5)

On otstarbekas määrata mõjutatud liikmesriigis alalise meetmena kindlaks kõrge ja madala riskiteguriga alad ning keelata nakkusele vastuvõtlike loomade lähetamine kõrge ja madala riskiteguriga aladelt ning samuti nakkusele vastuvõtlikest loomadest saadud toodete lähetamine kõrge riskiteguriga aladelt. Samuti tuleks otsusega ette näha eeskirjad, mida kohaldatakse selliste ohutute toodete lähetamise suhtes neilt aladelt, mis on toodetud kas enne piirangute kehtestamist või mis on valmistatud toormest, mis on toodud väljastpoolt neid alasid või mida on töödeldud moel, mis on osutunud tõhusaks võimaliku suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimisel.

(6)

Kindlaksmääratud riskialade suurus sõltub otseselt sellest, milliseid võimalikke kontakte nakatunud põllumajandusettevõttega täheldatakse, ning samuti tuleb sealjuures arvesse võtta võimalust rakendada loomade ja toodete liikumise suhtes küllaldast kontrolli. Arvestades Küprose esitatud teavet, tundub praegu, et kogu Küpros peaks jääma kõrge riskiteguriga alaks.

(7)

Lähetamiskeeldu tuleks kohaldada vaid nende toodete suhtes, mis on pärit I lisas loetletud kõrge riskiteguriga aladelt või saadud neilt aladelt pärit loomadelt, kuid see keeld ei tohiks mõjutada selliste toodete transiiti läbi nende alade, mis on pärit muudelt aladelt või saadud muudelt aladelt pärit loomadelt.

(8)

Nõukogu direktiivis 64/432/EMÜ (4) käsitletakse ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavaid loomatervishoiu probleeme.

(9)

Nõukogu direktiivis 91/68/EMÜ (5) käsitletakse ühendusesisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded.

(10)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivis 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa I osas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (6) käsitletakse muu hulgas ka teiste sõraliste ning lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade embrüotega kauplemist.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (7) käsitletakse muu hulgas värske liha, hakkliha, lihamassi, lihavalmististe, tehistingimustes peetavate ulukite liha, lihatoodete, sealhulgas töödeldud magude, põite ja soolte ning piimatoodete tootmisele ja turustamisele esitatavaid tervishoiunõudeid.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 (millega sätestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli korraldamise kohta) (8) käsitletakse muu hulgas loomse toidu märgistamist tervisemärgiga.

(13)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivis 2002/99/EÜ (milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad) (9) sätestatakse lihatoodete eritöötlemine, mis tagab suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimise loomsetes saadustes.

(14)

Komisjoni 11. aprillil 2001. aasta otsuses 2001/304/EÜ (teatavate loomsete saaduste märgistamise ja kasutamise kohta seoses otsusega 2001/172/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis) (10) käsitletakse spetsiaalset tervisemärki, millega tuleb märgistada ainult siseturu jaoks ette nähtud teatavad loomsed saadused. Otstarbekas on sätestada eraldi lisas samasugune märgistus suu- ja sõrataudi puhuks Küprosel.

(15)

Nõukogu direktiivis 92/118/EMÜ (11) on sätestatud selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid.

(16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) (12) on ette nähtud mitmesugused loomsete saaduste töötlemisviisid, mis inaktiveerivad suu-ja sõrataudi viiruse.

(17)

Nõukogu direktiivis 88/407/EMÜ (13) on sätestatud koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded.

(18)

Nõukogu direktiivis 89/556/EMÜ (14) käsitletakse loomatervishoiu nõudeid, millega reguleeritakse koduveiste embrüote ühendusesisest kaubandust ja importi kolmandatest riikidest.

(19)

Nõukogu direktiivis 90/429/EMÜ (15) on sätestatud kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiunõuded.

(20)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsusega 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (16) on ette nähtud mehhanism, mille abil hüvitada mõjutatud põllumajandusettevõtjatele tauditõrjemeetmetega tekitatud kahju.

(21)

Ravimid, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, (17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (18) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes, (19) ei kuulu enam määruse (EÜ) nr 1774/2002 reguleerimisalasse ja seepärast ei peaks käesoleva otsusega kehtestatavad veterinaarpiirangud neid hõlmama.

(22)

Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsuse 2007/275/EÜ (milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid) (20) artiklis 6 on sätestatud erand, mille kohaselt ei kohaldata veterinaarkontrolli teatavate loomseid saadusi sisaldavate toodete suhtes. Selliste toodete lähetamiseks kõrge riskiteguriga aladelt on otstarbekas näha ette lihtsustatud sertifitseerimissüsteem.

(23)

Teised liikmesriigid peale Küprose peaksid toetama mõjutatud aladel teostatavaid tauditõrjemeetmeid, tagades, et kõnealustele aladele ei saadeta nakkusele vastuvõtlikke elusloomi.

(24)

Et epidemioloogilist olukorda paremini mõista ja hõlbustada võimaliku nakkuse avastamist, on elusloomade suhtes vaja kehtestada saarel pikaajaline status quo ooteaeg, võimaldades samas hobuslaste tapmist ja transporti kontrollitud tingimustes.

(25)

Olukord vaadatakse üle toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee 3 detsembriks 2007 kavandatud koosolekul ning vajadusel kohandatakse meetmeid.

(26)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Elusloomad

1.   Ilma et see piiraks meetmeid, mille Küpros on võtnud direktiivi 2003/85/EÜ raames, eelkõige ajutise kontrollitsooni kehtestamist vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikele 1 ning liikumiskeeldu vastavalt artikli 7 lõikele 3, tagab Küpros, et käesoleva artikli lõigetes 2–7 sätestatud tingimused on täidetud.

2.   I ja II lisas loetletud piirkondade vahel ei toimu elusveiste, -lammaste, -kitsede, -sigade ega muude elussõraliste liikumist.

3.   Elusveiseid, -lambaid, -kitsi, -sigu ega muid elussõralisi ei veeta I ja II lisas loetletud piirkondadest välja ega sealt läbi.

4.   Erandina lõikest 3 võivad Küprose pädevad asutused lubada sõraliste otse- ja peatusteta vedu läbi I ja II lisas loetletud piirkondade mööda peamisi maanteid ja raudteeliine.

5.   Veterinaarsertifikaatidel, mis vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ peavad olema kaasas elusveiste ja -sigadega ning vastavalt nõukogu direktiivile 91/68/EMÜ eluslammaste ja -kitsedega, keda veetakse Küprose territooriumi I ja II lisas lisas nimetamata osadest teistesse liikmesriikidesse, peab olema järgmine märge:

„Loomad vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

6.   Veterinaarsertifikaatidel, mis on kaasas Küprose territooriumi I ja II lisas nimetamata osadest teistesse liikmesriikidesse veetavate sõralistega, kelle kohta ei käi lõikes 5 osutatud sertifikaadid, peab olema järgmine märge:

„Elussõralised vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

7.   Loomi, kellel on kaasas lõikes 5 või 6 osutatud veterinaarsertifikaat, võib viia teistesse liikmesriikidesse ainult juhul, kui Küprose kohalik veterinaarasutus on sellest teatanud sihtliikmesriigi veterinaarkeskasutusele ja kohalikele veterinaarasutustele kolm päeva enne asjaomast vedu.

8.   Erandina lõikest 2 võib Küprose pädev asutus lubada suu- ja sõrataudi suhtes vastuvõtlike liikide loomi vedada II lisas loetletud aladel asutavatest põllumajandusettevõtetest I lisas loetletud aladel asuvatesse tapamajadesse.

Artikkel 2

Liha

1.   Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „liha” värsket liha, hakkliha, lihamassi ja lihavalmistisi, nagu need on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktides 1.10, 1.13, 1.14 ja 1.15.

2.   Küpros ei saada mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste liha, mis on pärit I lisas loetletud piirkondadest või saadud neist piirkondadest pärit loomadelt.

3.   Liha, mida vastavalt käesolevale otsusele ei tohi Küproselt mujale saata, märgistatakse vastavalt direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 teisele lõigule või IV lisale.

4.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata liha suhtes, mis kannab tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile, tingimusel et:

a)

liha on selgelt märgistatud ning seda on alates valmistamisest transporditud ja hoitud eraldi lihast, mida käesoleva otsuse kohaselt ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

b)

liha vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

see on saadud enne 15. septembrit 2007 või

ii)

see on saadud loomadelt, keda vähemalt 90 päeva enne tapakuupäeva või, kui tegemist on alla 90-päevaste loomadega, sünnist saadik on peetud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi ning kes on tapetud või – suu- ja sõrataudi suhtes vastuvõtlikest liikidest metsloomadelt saadud liha puhul – lastud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi; või

iii)

see vastab punktides c, d ja e sätestatud tingimustele;

c)

liha on saadud kodukabiloomadelt või suu- ja sõrataudile vastuvõtlikelt tehistingimustes peetavatelt ulukitelt (edaspidi „tehistingimustes peetavad ulukid”), nagu on vastavalt liha liigile märgitud III lisa 4.–7. tulbas, ning see vastab järgmistele tingimustele:

i)

loomi on vähemalt 90 päeva enne tapakuupäeva või, kui tegemist on alla 90-päevaste loomadega, sünnist saadik peetud III lisa 1., 2. või 3. tulbas loetletud piirkondades asuvates põllumajandusettevõtetes, kus tapakuupäevale eelneva 90 päeva jooksul ei ole esinenud suu- ja sõrataudipuhanguid;

ii)

21 päeva jooksul enne tapamajja viimise kuupäeva või tehistingimustes kasvatatavate ulukite kohapeal tapmise kuupäeva on loomi hoitud pädeva veterinaarasutuse järelevalve all ühes ja samas ettevõttes, mille ümber vähemalt 10 km raadiuses ei ole olnud suu- ja sõrataudi puhangut vähemalt 30 päeva jooksul enne laadimiskuupäeva;

iii)

alapunktis ii nimetatud ettevõttesse ei ole toodud suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi 21 päeva jooksul enne laadimiskuupäeva või tehistingimustes peetavate ulukite kohapeal tapmise kuupäeva, välja arvatud alapunktis ii sätestatud tingimustele vastavast varustavast ettevõttest toodud sigade puhul, millisel juhul nimetatud ajavahemik võib 21 päeva asemel olla 7 päeva.

Pädev asutus võib siiski lubada viia alapunktis ii nimetatud ettevõttesse tuua suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes vastavad alapunktides i ja ii sätestatud tingimustele ja

kes on pärit ettevõttest, kuhu ei ole toodud suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi 21 päeva jooksul enne alapunktis ii osutatud ettevõttesse transportimise kuupäeva (varustavast ettevõttest pärit sigade puhul võib 21 päeva pikkuse perioodi lühendada 7 päevani), või

kellelt kuni 10 päeva enne alapunktis ii nimetatud ettevõttesse transportimise kuupäeva võetud vereproovis ei olnud suu- ja sõrataudiviiruse antikehi või

kes on pärit ettevõttest, kus on tehtud seroloogiline uurimine vastavalt proovivõtuprotokollile, mis võimaldab 5 % haiguse levimust kindlaks teha 95 % usaldusväärsusega, ja kus selle uurimise tulemused olid negatiivsed;

iv)

loomad või kohapeal tapetud tehistingimustes peetud ulukite rümbad on transporditud kindlaksmääratud tapamajja ametliku kontrolli all olevates transpordivahendites, mida on enne alapunktis ii nimetatud ettevõttes laadimist puhastatud ja desinfitseeritud;

v)

loomad on tapetud vähem kui 24 tundi pärast tapamajja saabumist ja eraldi sellistest loomadest, kelle liha ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

d)

liha (kui III lisa 8. tulbas on lubav märge) on saadud ulukitelt, kes on tapetud piirkondades, kus vähemalt 90 päeva jooksul enne tapmiskuupäeva ei ole olnud suu- ja sõrataudi puhangut ning tapmine on toimunud vähemalt 20 km kaugusel III lisa 1., 2. ja 3. tulbas nimetamata piirkondadest;

e)

punktides c ja d nimetatud liha peab lisaks vastama järgmistele tingimustele:

i)

Küprose pädev veterinaarasutus võib sellise liha lähetamist lubada ainult juhul, kui

punkti c alapunktis iv nimetatud loomad on transporditud ettevõttesse ilma, et nad oleksid kokku puutunud ettevõtetega, mis asuvad II lisa 1., 2. ja 3. tulbas nimetamata piirkondades, ning

ettevõte ei asu ohustatud tsoonis;

ii)

värske liha on alati selgelt märgistatud ning seda käideldakse, hoitakse ja veetakse eraldi lihast, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

iii)

ametliku veterinaararsti teostatud tapajärgne kontroll ei ole tuvastanud lähetavas ettevõttes või tehistingimustes peetavate ulukite kohapeal tapmise puhul punkti c alapunktis ii nimetatud ettevõttes või ulukite puhul ulukite töötlemisettevõttes suu- ja sõrataudi kliinilisi tunnuseid või tapajärgseid tõendeid;

iv)

liha on hoitud punkti e alapunktis iii nimetatud ettevõttes vähemalt 24 tundi pärast punktides c ja d nimetatud loomade tapajärgset kontrolli,

v)

liha edasine ettevalmistamine väljaviimiseks I lisas nimetatud piirkondadest peatatakse:

juhul kui punkti e alapunktis iii osutatud ettevõtetes on diagnoositud suu- ja sõrataud, siis ajani, mil kõik ettevõttes olevad loomad on tapetud ning kogu liha ja surnud loomad on kõrvaldatud ja selliste ettevõtete täielikust puhastamisest ja desinfitseerimisest ametliku veterinaararsti järelevalve all on möödunud vähemalt 24 tundi; ning

juhul kui samas ettevõttes tapetakse suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes on pärit I lisas loetletud piirkonnas asuvast ettevõttest, mille puhul ei ole täidetud lõike 4 punktis c või d sätestatud tingimused, siis ajani, mil kõik sellised loomad on tapetud ning ettevõte on ametliku veterinaararsti järelevalve all täielikult puhastatud ja desinfitseeritud;

vi)

veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu ettevõtetest, kelle ta on punktide c, d ja e kohaldamise eesmärgil heaks kiitnud.

5.   Lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuse järelevalve all.

6.   Lõikes 2 nimetatud keeldu ei kohaldata väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi peetud selliste loomade värske liha suhtes, keda transporditakse erandina artikli 1 lõigetest 2 ja 3 otse ja ametliku järelevalve all ilma kokkupuuteta I lisas loetletud piirkondades asuvate ettevõtetega I lisas loetletud piirkonnas väljaspool ohustatud tsooni asuvasse tapamajja koheseks tapmiseks, tingimusel, et sellist värsket liha võib turule viia üksnes I ja II lisas loetletud piirkondades ja ainult siis, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

selline liha on märgistatud vastavalt direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 teisele lõigule või vastavalt käesoleva otsuse IV lisale;

b)

tapamaja

i)

tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

ii)

peatab liha edasise ettevalmistamise väljaviimiseks I lisas nimetatud piirkondadest, juhul kui samas tapamajas tapetakse suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes on pärit I lisas loetletud piirkondades asuvatest tapamajadest, kuni kõik sellised loomad on tapetud ning ettevõte on ametliku veterinaararsti järelevalve all täielikult puhastatud ja desinfitseeritud;

c)

värske liha on selgelt märgistatud ning seda transporditakse ja hoitakse eraldi lihast, mida tohib saata väljapoole Küprose territooriumi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

7.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvate lihalõikusettevõtete suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

samal päeval käideldakse nimetatud lihalõikusettevõttes ainult lõike 4 punktis b kirjeldatud värsket liha. Alati pärast sellise liha töötlemist, mis ei vasta nimetatud nõudele, toimub puhastamine ja desinfitseerimine;

b)

selline liha kannab tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile;

c)

lihalõikusettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

d)

värske liha on selgelt märgistatud ning seda transporditakse ja hoitakse eraldi lihast, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

8.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud lihatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Liha vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

Artikkel 3

Lihatooted

1.   Küpros ei saada mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste lihast saadud lihatooteid, sealhulgas töödeldud magusid, põisi ja sooli (edaspidi „lihatooted”), mis on pärit I lisas loetletud piirkondadest või valmistatud neist piirkondadest pärit loomade lihast.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata lihatoodete, sealhulgas töödeldud magude, põite ja soolte suhtes, mis kannavad tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile, tingimusel et lihatooted:

a)

on selgelt märgistatud ning neid on alates valmistamisest transporditud ja hoitud eraldi lihatoodetest, mida käesoleva otsuse sätete kohaselt ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

b)

vastavad ühele järgmistest tingimustest:

i)

nad on valmistatud artikli 2 lõike 4 punktis b kirjeldatud lihast või

ii)

nad on läbinud vähemalt ühe direktiivi 2002/99/EÜ III lisa 1. osas sätestatud töötlemise suu- ja sõrataudi viiruse kõrvaldamiseks.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

3.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud lihatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Lihatooted, sealhulgas töödeldud maod, põied ja sooled vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 on lihatoodete puhul, mis vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele ja mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi („Ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid”) ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite järgimine ja registreerimine, piisav, kui lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunktis ii sätestatud töötlemisele esitatavate nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

5.   Erandina artiklist 3 on lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkti ii kohaselt pika säilivusaja tagamiseks hermeetiliselt suletud konteineris kuumtöödeldud lihatoodete puhul piisav, kui nendega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 4

Piim

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale inimtoiduks ega muuks otstarbeks ettenähtud piima.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata piima suhtes, mis on saadud I lisas loetletud piirkondades peetud loomadelt ja mida on töödeldud kooskõlas:

a)

direktiivi 2003/85/EÜ IX lisa A osaga, kui piim on ettenähtud inimtoiduks; või

b)

direktiivi 2003/85/EÜ IX lisa B osaga, kui piim ei ole ette nähtud inimtoiduks või on ette nähtud söötmiseks suu- ja sõrataudile vastuvõtlikele loomadele.

3.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvates ettevõtetes töödeldud piima suhtes järgmistel tingimustel:

a)

kogu ettevõttes kasutatav piim peab vastama lõikes 2 nimetatud tingimustele või olema saadud väljaspool I lisas nimetatud piirkondi peetavatelt ja lüpstavatelt loomadelt;

b)

ettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

c)

piim peab olema selgelt märgistatud ning seda tuleb transportida ja hoida eraldi piimast ja piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas nimetatud piirkondi;

d)

väljaspool I lisas loetletud piirkondi asuvatest ettevõtetest pärit toorpiima transport I lisas loetletud piirkondades asuvatesse ettevõtetesse toimub veokites, mida on eelnevalt puhastatud ja desinfitseeritud ja mis ei ole pärast seda kokku puutunud I lisas nimetatud piirkondades asuvate ettevõtetega, kus peetakse suu-ja sõrataudile vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvaid loomi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

4.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud piimal peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Piim vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

5.   Erandina lõikest 4 on lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite täitmine ja registreerimine, piisav, kui nende nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

6.   Erandina lõikest 4 on lõike 2 punktides a ja b sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on pika säilivusaja tagamiseks kuumtöödeldud hermeetiliselt suletud konteineris, piisav, kui sellega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 5

Piimatooted

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale inimtoiduks ega muuks otstarbeks ettenähtud piimatooteid.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata piimatoodete suhtes, mis:

a)

on toodetud enne 15. septembrit 2007 või

b)

on valmistatud artikli 4 lõikele 2 või 3 vastavast piimast või

c)

on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse, kus imporditingimused lubavad töödelda selliseid tooteid muul kui artikli 4 lõikes 2 sätestatud viisil, millega tagatakse suu-ja sõrataudi viiruse inaktiveerimine.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jaotise II peatüki kohaldamist ei kohaldata lõikes 1 sätestatud keeldu järgmiste inimtoiduks ettenähtud piimatoodete suhtes:

a)

piimatooted, mis on toodetud piimast, mille pH on väiksem kui 7,0 ja mida on kuumtöödeldud temperatuuril vähemalt 72 °C vähemalt 15 sekundi jooksul, võttes arvesse, et sellist töötlemist ei ole vaja valmistoodete puhul, mille koostisosad vastavad käesoleva otsuse artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tervishoiunõuetele;

b)

piimatooted, mis on valmistatud selliste veiste, lammaste või kitsede piimast, kes on viibinud vähemalt 30 päeva I lisas loetletud piirkonnas asuvas ettevõttes, millest vähemalt 10 km raadiuses ei ole täheldatud suu-ja sõrataudi puhanguid 30 päeva jooksul enne toorpiima tootmist, kusjuures piimal on lastud laagerduda vähemalt 90 päeva tingimustes, kus kogu aine pH-taset on alandatud alla 6,0 ning koorikut on vahetult enne toote pakendamist või pakkimist töödeldud 0,2 %-lise sidrunhappega.

4.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvatest ettevõtetest pärit piimatoodete suhtes järgmistel tingimustel:

a)

kogu ettevõttes kasutatud piim vastab artikli 4 lõike 2 tingimustele või pärineb väljaspool I lisas nimetatud piirkondi peetud loomadelt;

b)

kõik valmistootes kasutatud piimatooted vastavad lõike 2 punktides a ja b või lõikes 3 nimetatud tingimustele või on valmistatud I lisas loetletud piirkonnast väljaspool peetud loomade piimast;

c)

ettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

d)

piimatooted on selgelt märgistatud ning neid transporditakse ja hoitakse eraldi piimast ja piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev asutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

5.   Lõikes 1 osutatud keeldu ei kohaldata piimatoodete suhtes, mida töödeldakse väljaspool I lisas loetletud piirkondi asuvas ettevõttes, kasutades enne 15. septembrit 2007 saadud piima, kui piimatooted on selgelt märgistatud ning neid transporditakse ja hoitakse eraldi piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole neid piirkondi.

6.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud piimatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Piimatooted vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”

7.   Erandina lõikest 6 on lõike 2 punktides a ja b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite täitmine ja registreerimine, piisav, kui nende nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

8.   Erandina lõikest 6 on lõike 2 punktides a ja b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavate piimatoodete puhul, mida on pika säilivusaja tagamiseks kuumtöödeldud hermeetiliselt suletud konteineris, piisav, kui nendega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 6

Sperma, munarakud ja embrüod

1.   Küpros ei saada I ja II lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade, ja muude sõraliste spermat, munarakke ega embrüoid (edaspidi „sperma, munarakud ja embrüod”).

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a)

enne 15. septembrit 2007 toodetud sperma, munarakkude ja embrüote suhtes;

b)

veiste külmutatud sperma ja embrüote, sigade külmutatud sperma ning lammaste ja kitsede külmutatud sperma ja embrüote suhtes, mis on Küprosele imporditud direktiividega 88/407/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/429/EMÜ või 92/65/EMÜ kehtestatud tingimuste alusel ning mida pärast nende Küprosele toomist on hoiustatud ja transporditud eraldi spermast, munarakkudest ja embrüotest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata;

c)

külmutatud sperma ja embrüote suhtes, mis on saadud veistelt, sigadelt, lammastelt või kitsedelt, keda on vähemalt 90 päeva jooksul enne kogumispäeva ja kogumise ajal peetud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi, ja

i)

mida on säilitatud heakskiidetud tingimustes vähemalt 30 päeva enne lähetamist ning

ii)

mis on kogutud doonorloomadelt, kes on keskustes või ettevõtetes, kus suu- ja sõrataudi ei ole esinenud vähemalt kolm kuud enne ja 30 päeva pärast sperma või embrüote kogumist ja mille ümber vähemalt 10 km raadiuses ei ole olnud suu- ja sõrataudipuhangut vähemalt 30 päeva jooksul enne kogumiskuupäeva.

Enne lõikes a, b või c osutatud sperma või embrüote väljasaatmist esitab veterinaarkeskasutus teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest keskustest ja töörühmadest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

3.   Direktiiviga 88/407/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis peab olema kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud veisespermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud veisesperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Direktiiviga 90/429/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis peab olema kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud seaspermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud seasperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

5.   Direktiiviga 89/556/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetavate veiseembrüotega, peab olema järgmine märge:

„Veiseembrüod vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

6.   Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud lamba- või kitsespermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud lamba-/kitsesperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

7.   Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetavate külmutatud lamba- või kitseembrüotega, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud lamba-/kitseembrüod vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

Artikkel 7

Toornahad

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste nahku (edaspidi „toornahad”).

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata toornahkade suhtes, mis:

a)

on toodetud Küprosel enne 15. septembrit 2007 või

b)

vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 2 alapunkti c või d nõuetele või

c)

on toodetud väljaspool I lisas loetletud piirkondi vastavalt määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud tingimustele ning on pärast Küprosele toomist säilitatud ja transporditud eraldi toornahkadest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata.

Töödeldud toornahad peavad olema eraldatud töötlemata toornahkadest.

3.   Küpros tagab, et teistesse liikmesriikidesse saatmise korral on toornahkadega kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Toornahad vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 piisab selliste toornahkade puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 1 alapunktide b–e nõuetele, saatedokumendist, mis tõendab vastavust nimetatud nõuetele.

5.   Erandina lõikest 3 piisab selliste toornahkade puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 2 alapunkti c või d nõuetele, sellest, et kõnealustele nõuetele vastavust on tõendatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis.

Artikkel 8

Muud loomsed saadused

1.   Küpros ei saada mujale artiklites 2–7 nimetamata veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja muudelt sõralistelt saadud loomseid saadusi, mis on toodetud pärast 15. septembrit 2007 ning pärit I lisas loetletud piirkondadest või on saadud I lisas loetletud piirkondadest pärit loomadelt.

Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste sõnnikut ja virtsa.

2.   Lõike 1 esimeses lõigus sätestatud keeldu ei kohaldata:

a)

loomsete toodete suhtes, mida:

i)

on kuumtöödeldud

hermeetiliselt suletud mahutites Fo väärtusega 3,00 või üle selle või

nii, et selle käigus saavutatakse sisetemperatuur vähemalt 70 °C; või

ii)

mis on toodetud väljaspool I lisas loetletud piirkondi vastavalt määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud tingimustele ning mida pärast Küprosele toomist on säilitatud ja transporditud eraldi loomsetest saadustest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata;

b)

määruse (EÜ) nr 1774/2002 I lisa punktides 4 ja 5 määratletud vere ja veretoodete suhtes, mida on töödeldud vähemalt ühel määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IV peatüki A osa 3 punkti alapunkti a alapunktis ii ettenähtud viisil, millele on järgnenud tõhususe kontroll, või mis on imporditud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IV peatüki A osaga;

c)

seapeki ja sulatatud rasva suhtes, mida on kuumtöödeldud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa IV peatüki B osa punkti 2 alapunkti d alapunktis iv ettenähtud viisil;

d)

loomasoolte suhtes, mis vastavad direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 2. peatüki A osa tingimustele ja mida on puhastatud, kaabitud ning siis kas soolatud, pleegitatud või kuivatatud ning seejärel on võetud meetmed soolte teisese saastumise vältimiseks;

e)

lambavilla, mäletsejaliste karvade ja seaharjaste suhtes, mis on vabrikus pestud või mis on saadud parkimisel, ning töötlemata lambavilla, mäletsejaliste karvade ja seaharjaste suhtes, mis on kindlalt suletud pakendisse ja kuivad;

f)

lemmikloomatoidu suhtes, mis vastab määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa II peatüki B osa punktide 2, 3 ja 4 nõuetele;

g)

liittoodete suhtes, mida ei tule edasi töödelda ja mis sisaldavad loomset päritolu tooteid, võttes arvesse, et töötlemine ei ole vajalik lõpptoodete puhul, mille koostisosad vastavad käesolevas otsuses sätestatud asjaomastele loomatervishoiunõuetele;

h)

jahitrofeede suhtes määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VII peatüki A osa punkti 1, 3 või 4 kohaselt;

i)

in vitro diagnostikaks või laboratoorseteks reagentideks ettenähtud pakendatud loomsete saaduste suhtes;

j)

direktiivis 2001/83/EÜ määratletud ravimite suhtes, direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 5 punktis g nimetatud meditsiiniseadmete suhtes, mille valmistamisel on kasutatud eluvõimetuks muudetud loomset kude, direktiivis 2001/82/EÜ määratletud veterinaarravimite ja direktiivis 2001/20/EÜ määratletud uuritavate ravimite suhtes.

3.   Küpros tagab, et teistesse liikmesriikidesse saatmise korral on lõikes 2 nimetatud loomsete saadustega kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Loomsed saadused vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 piisab käesoleva artikli lõike 2 punktides a–d ja f nimetatud toodete puhul sellest, kui töötlemise tingimustele vastavust on ühenduse asjaomaste õigusaktide kohaselt nõutavas artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis.

5.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktis e nimetatud toodete puhul sellest, kui nendega on kaasas saatedokument, milles on märgitud kas pesemine vabrikus või parkimine või vastavus määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VIII peatüki A osa punktides 1 ja 4 sätestatud tingimustele.

6.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktis g nimetatud toodete puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse eeltöödeldud koostisainete vastavus käesolevas otsuses sätestatud asjaomastele loomatervishoiu nõuetele, sellest, kui see on märgitud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendile, mis on saadetisega kaasas.

7.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktides i ja j nimetatud toodete puhul sellest, kui nendega on kaasas saatedokument, milles on märgitud, et tooted on mõeldud in vitro diagnostikaks, laboratoorseteks reagentideks, ravimiteks või meditsiiniseadmeteks, tingimusel, et need tooted on selgelt märgistatud kui „üksnes in vitro diagnostikaks”, „üksnes laboratoorseks kasutamiseks”, „ravimid” või „meditsiiniseadmed”.

8.   Erandina lõikest 3 piisab liittoodete puhul, mis vastavad komisjoni otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, sellest, kui neile on lisatud saatedokument järgmise märkega:

„Käesolevad liittooted on ümbritseval temperatuuril pika säilimisajaga või valmistamise käigus kindlasti täielikult läbi keedetud või kuumtöödeldud, nii et kogu tooraine on denatureerunud”.

Artikkel 9

Sertifikaat

1.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, peavad Küprose pädevad ametiasutused tagama, et ühenduse õigusaktide kohaselt ühendusesiseseks kaubanduseks nõutava saatedokumendi kinnituseks oleks lisatud ametliku sertifikaadi koopia, milles on märgitud, et:

a)

asjaomased tooted on toodetud

i)

tootmisprotsessis, mida on kontrollitud ning mis on leitud olevat vastavuses ühenduse loomatervishoiualaste õigusaktide asjaomaste nõuetega ning sobiv suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimiseks, või

ii)

eeltöödeldud materjalidest, mis olid asjakohaselt sertifitseeritud; ning

b)

on kehtestatud abinõud, et pärast töötlemist vältida võimalikku teisest saastumist suu- ja sõrataudi viirusega.

Selline tootmisprotsessi kinnitav sertifikaat peab sisaldama viidet käesolevale otsusele; see kehtib 30 päeva ning sisaldab kehtivusaja lõppkuupäeva; seda saab pärast ettevõtte kontrollimist pikendada.

2.   Küprose pädevad asutused võivad lubada jaemüügiks lõpptarbijale loomsete saaduste kombineeritud tootepartiisid, mis ei sisalda värsket liha, hakkliha, lihamassi ja lihavalmistisi; iga partii peab vastama käesoleva otsusega kehtestatud tingimustele ning sellega peab olema kaasas saatedokument, mida kinnitab ametlik veterinaarsertifikaat, mis tõendab, et:

a)

saadetise lähtekohas on olemas süsteem, mis tagab üksnes selliste toodete tarnimise, mille puhul on olemas dokumenteeritud tõendid nende vastavuse kohta käesolevale otsusele, ning

b)

punktis a osutatud süsteemi kontrollimine on andnud rahuldava tulemuse.

Selline jälgitavussüsteemi kinnitus sisaldab viidet käesolevale otsusele; see kehtib 30 päeva ning sisaldab kehtivusaja lõppkuupäeva; seda võib pikendada ainult pärast seda, kui asutuse kontrollimisel on saadud rahuldavad tulemused.

Küprose pädevad asutused edastavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile nende asutuste loetelu, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

Artikkel 10

Puhastamine ja desinfitseerimine

1.   Küpros tagab, et I ja II lisas loetletud piirkondades elusloomade transportimiseks kasutatud sõidukid puhastatakse ja desinfitseeritakse peale iga toimingut ning et puhastamine ja desinfitseerimine registreeritakse vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artikli 12 lõike 2 punktile d.

2.   Küpros tagab, et Küprose lähtesadamate käitajad tagavad Küproselt lahkuvate maanteesõidukite rehvide töötlemise desinfektsioonivahendiga.

Artikkel 11

Teatavad tooted, mille suhtes tehakse erand

Artiklites 3, 4, 5 ja 8 sätestatud piiranguid ei kohaldata neis artiklites osutatud loomsete toodete saatmise suhtes I lisas loetletud piirkondadest, kui need tooted:

a)

ei ole toodetud Küprosel ja on jäänud originaalpakendisse, millel on märge toodete päritoluriigi kohta, või

b)

on toodetud I lisas loetletud piirkonnas asuvas heakskiidetud ettevõttes eeltöödeldud toodetest, mis ei pärine nendest piirkondadest ning

i)

mida on Küprose territooriumile saabumisest saadik transporditud, hoitud ja töödeldud eraldi nendest toodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas nimetatud piirkondi,

ii)

nendega on kaasas käesoleva otsusega nõutud saatedokument või ametlik sertifikaat.

Artikkel 12

Status quo

1.   Ilma et see piiraks Küprose poolt direktiivi 2003/85/EÜ artikli 7 lõike 3 alusel võetavate meetmete kohaldamist, kehtestab Küpros ajutise veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning hobuslaste liikumiskeelu, mis kehtib 12. novembrini 2007.

2.   Erandina lõikes 1 nimetatud liikumiskeelust võivad pädevad asutused lubada järgmist loomade liikumist:

a)

veiste, sigade, lammaste ja kitsede liikumine, tingimusel, et:

i)

kõik päritoluettevõtte vastuvõtlikud loomad on läbinud kliinilise kontrolli rahuldavate tulemustega ning

ii)

loomi veetakse otse tapamajja koheseks tapmiseks;

b)

hobuste liikumine, tingimusel, et neid veetakse direktiivi 2003/85/EÜ VI lisa punkti 2 kohaselt.

Artikkel 13

Meetmed, mida peavad võtma muud liikmesriigid peale Küprose

1.   Muud liikmesriigid peale Küprose tagavad, et suu-ja sõrataudile vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvaid elusloomi ei saadeta I lisas loetletud piirkondadesse.

2.   Ilma et see piiraks nõukogu otsuse 90/424/EMÜ artikli 6 kohaldamist ja liikmesriikides juba võetud meetmeid, võtavad muud liikmesriigid peale Küprose nakkusele vastuvõtlike loomade suhtes, kes on Küproselt saadetud pärast 15. septembrit 2007, asjakohased ettevaatusabinõud, sh isolatsioon ja kliinilised uuringud, millele lisaks toimuvad vajadusel laborikatsed, et avastada või välistada suu- ja sõrataudi viirusega nakatumine, ja vajadusel ka direktiivi 2003/85/EÜ artiklis 4 osutatud meetmed.

Artikkel 14

Liikmesriikidevaheline koostöö

Liikmesriigid teevad koostööd I lisas loetletud piirkondadest tulevate reisijate isikliku pagasi kontrollimisel ja teavituskampaaniates, mis korraldatakse selleks, et vältida loomset päritolu toodete sissetoomist teiste liikmesriikide (v.a Küpros) territooriumile.

Artikkel 15

Rakendamine

Liikmesriigid muudavad oma meetmeid, mida nad kohaldavad kaubanduse suhtes, et viia need kooskõlla käesoleva otsusega. Liikmesriigid teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 16

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. detsembrini 2007.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33; parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(4)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(5)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(6)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(7)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55; parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 22. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(8)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206, parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 83. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006.

(9)  ELT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(10)  EÜT L 104, 13.4.2001, lk 6. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/49/EÜ (EÜT L 21, 24.1.2002, lk 30).

(11)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.3.2004, lk 60).

(12)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 829/2007 (ELT L 191, 21.7.2007, lk 1).

(13)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/16/EÜ (ELT L 11, 17.1.2006, lk 21).

(14)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(15)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(16)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(17)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

(18)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1901/2006 (ELT L 378, 27.12.2006, lk 1).

(19)  EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1901/2006.

(20)  ELT L 116, 4.5.2007, lk 9.


I LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

Küpros


II LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

Küpros


III LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPP

ADNS

Haldusüksus

V

L/K

S

TU

LU

 

ADNS

=

loomahaigustest teatamise süsteemi (ADNS) kood (otsus 2005/176/EÜ)

V

=

veiseliha

L/K

=

lamba- ja kitseliha

S

=

sealiha

TU

=

suu- ja sõrataudile vastuvõtlikud tehistingimustes peetavad ulukid

LU

=

suu- ja sõrataudile vastuvõtlikud looduses elavad ulukid


IV LISA

Artikli 2 lõikes 3 osutatud tervisemärk

Mõõtmed:

 

CY = 7 mm

 

Ettevõtte nr = 10 mm

 

Ringi välisdiameeter = 50 mm

 

Ringjoone jämedus = 3 mm

Image


Top