Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1228

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2007, 19. oktoober 2007 , millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest

OJ L 277, 20.10.2007, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1228/oj

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1228/2007,

19. oktoober 2007,

millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta määrust (EÜ) nr 2026/97 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1) eriti selle artikleid 14 ja 23,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Olemasolevad meetmed ja varasemad uurimised

(1)

Paralleelselt toimunud dumpinguvastase ja subsiidiumivastase menetluse järel kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 (2) (edaspidi „algne määrus”) lõplikud tasakaalustusmeetmed teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes äriühingule Graphite India Limited suuruses 15,7 %, äriühingule HEG Limited 7,0 % ja kõikidele muudele äriühingutele 15,7 %.

2.   Taotlus

(2)

15. jaanuaril 2007 sai komisjon algmääruse artikli 23 lõike 2 alusel taotluse uurida väidetavat kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest. Taotluse esitas Euroopa Söe- ja Grafiidiühendus (edaspidi „ECGA”) ühenduse tootjate nimel, kes toodavad teatavaid grafiitelektroodisüsteeme.

(3)

Taotlus sisaldas esmapilgul piisavaid tõendeid, millest ilmnes, et pärast seda, kui teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestati tasakaalustusmeetmed, oli kaubanduse struktuuris toimunud muutusi, mida näitab tehisgrafiidi impordi märkimisväärne kasv Indiast („uurimisalune toode”), samas kui teatavate grafiitelektroodisüsteemide import Indiast („vaatlusalune toode”) oli sama ajavahemiku jooksul oluliselt vähenenud.

(4)

Väidetava kehtivatest tollimaksudest kõrvalehoidmise uurimise taotluses väideti, et üks Indiast pärineva vaatlusaluse toote eksportiv tootja eksportis pärast tollimaksude kehtestamist uurimisalust toodet oma ühenduses asuvale seotud äriühingule. Kõnealune äriühing valmistas seejärel ühenduses uurimisalusest tootest vaatlusalust toodet.

(5)

Väideti, et eelnimetatud muutusteks ei ole piisavat põhjendust ega muud majanduslikku õigustust peale selle, et teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes on kehtestatud tasakaalustavad tollimaksud.

(6)

Lõpuks väitis taotluse esitaja, et olemasolevate vaatlusaluse toote suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmete parandav mõju on kvantiteedi osas ohtu sattunud ning et imporditavat toodet subsideeritakse endiselt.

3.   Algatamine

(7)

Komisjon algatas määrusega (EÜ) nr 217/2007 (3) (edaspidi „algatamismäärus”) uurimise väidetava kõrvalehoidmise kohta ning andis subsiidiumivastase algmääruse artikli 23 lõike 2 ja artikli 24 lõike 5 alusel tolliametitele korralduse registreerida alates 2. märtsist 2007 uurimisaluse toote – CN-koodi 3801 10 00 (Tarici kood 3801100010) alla kuuluvate Indiast pärinevate, 75 mm või suurema diameetriga tehisgrafiitvarraste – import.

4.   Uurimine

(8)

Komisjon teatas uurimise algatamisest India ametkondadele. India eksportivatele tootjatele ning taotluses nimetatud või eelmisest uurimisest komisjonile teadaolevatele ühenduse importijatele saadeti küsimustikud. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul.

(9)

Küsimustikule andis täielikud vastused kaks India eksportivat tootjat. Vastus saadi ka ühelt ühenduse importijalt.

(10)

Komisjon korraldas kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

Graphite India Limited, Durgapur ja Bangalore, India (GIL);

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Saksamaa (COVA).

5.   Uurimisperiood

(11)

Uurimisperiood kestis 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2006.

B.   UURIMISE TULEMUSED

1.   Üldkaalutlused/koostöö aste

(12)

Uurimises tegi koostööd kaks vaatlusaluse ja uurimisaluse toote tootjat. Kahe äriühingu esitatud teave sobis kokku olemasolevate andmetega uurimisaluse toote impordi kohta ning näitas, et kaks äriühingut – Graphite India Limited ja HEG Limited – olid uurimisperioodil ainsad uurimisaluse toote ühendusse eksportijad.

2.   Vaatlusalune toode ja samasugune toode

(13)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud tooted on Indiast pärinevad, CN-koodi ex 8545 11 00 (TARICi kood 8545110010) alla kuuluvad elektriahjudes kasutatavad grafiitelektroodid, mille näivtihedus on 1,65 g/cm3 või rohkem ja elektritakistus 6,0 μΩ.m või vähem, ning nimetatud elektroodide jaoks vajalikud niplid, mis kuuluvad CN-koodi ex 8545 90 90 (TARICi kood 8545909010) alla, olenemata sellest, kas neid imporditakse koos või eraldi (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(14)

Uurimisalune toode on Indiast pärit tehisgrafiitvardad diameetriga 75 mm või rohkem, mida tavaliselt deklareeritakse CN-koodi ex 3801 10 00 (TARICi kood 3801100010) all (edaspidi „uurimisalune toode”). Uurimisalune toode on vahesaadus, mida kasutatakse vaatlusaluse toote valmistamisel ja millel on viimati nimetatud toote põhilised tunnusjooned.

3.   Kaubandusstruktuuri muutus

(15)

Eurostati andmete kohaselt vähenes CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import Indiast 11 866 tonnilt 2004. aastal 3 244 tonnile aastal 2006. Sama ajavahemiku jooksul suurenes CN-koodi 3801 10 00 alla kuuluv import 1 348 tonnilt 2004. aastal 10 289 tonnile 2006. aastal.

(16)

Nagu on märgitud põhjenduses 3, tulenes kaubandusstruktuuri muutus väidetavalt valmis grafiitelektroodisüsteemide impordi asendumisest Indias toodetud tehisgrafiitvarraste impordiga.

(17)

Kontrollkäigul Saksamaal asuvasse seotud äriühingusse Graphite COVA ilmnes siiski, et osa Indiast pärit tehisgrafiitvarrastena deklareeritud impordi puhul oli tegelikult tegemist kaks korda kuumtöödeldud elektroodidega süsinikuvarraste kujul, mis ei olnud veel teinud läbi grafiidistamisprotsessi. Need kaks korda kuumtöödeldud elektroodid grafiidistati ja töödeldi Saksamaal ning müüdi seejärel edasi.

(18)

Taotleja kirjeldatud muutust kaubandusstruktuuris kinnitavad ka kättesaadavad andmed, kuivõrd näib, et CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import on osaliselt asendunud suurema impordiga CN-koodi 3801 10 00 all.

(19)

Viimatinimetatud suurenemine puudutas peamiselt süsinikvardaid, mis on ette nähtud 600 mm või suurema diameetriga elektroodide valmistamiseks, ning tehisgrafiitvardaid elektroodiniplite valmistamiseks, mida COVA importis oma Indias asuvalt emaettevõtjalt GIL.

(20)

HEG puhul leiti, et niisugust kaubandusstruktuuri muutust ei ole toimunud.

4.   Ebapiisav põhjendus või majanduslik õigustus

(21)

Komisjoni talitused uurisid, kas COVA omandamisel GILi poolt 2004. aasta ning sellele järgnenud kaubandusstruktuuri muutustel võiks olla, nagu on väidetud, muud majanduslikku õigustust peale 2004. aastal kehtestatud tollimaksu.

(22)

Eelkõige uuriti järgmisi aspekte:

COVA tootmistoimingute laad enne ja pärast GILi omandusse minekut;

GILi poolt COVAsse tehtud investeeringute summa ja üldine tegevusmaht elektroodide ja muude toodete osas;

COVAs suure diameetriga elektroodide ja niplite valmistamisel esinenud tehnilised ja varasemad kitsendused;

COVA tootmisvõimsuse kitsendused erinevates tootmisetappides;

erinevused kuludes, nt tööjõu-, energia- ja tootmise üldkulud erinevates tootmisetappides COVA ja GILi vahel, ning

tehnilised ja turunduseelised, mida pakub elektroodiniplite valmistamise lõpuleviimine Saksamaal võrreldes Indiaga.

(23)

Neid punkte uuriti nii Saksamaa kui ka India tootjate juures ning leiti, et:

on mitmeid tootmisvõimsuse ja tehniliste kitsendustega seotud põhjusi, mis selgitavad asjaolu, et COVA ei ole seni asunud tegelema niplite ja suure diameetriga elektroodide täistootmisega. Eelkõige ei ole COVA varem tootnud kõige suurema diameetriga elektroode, mida tavatseti tellida teistelt tootjatelt. Samuti valmistati elektroodinipleid tehases, mis enam kontserni ei kuulu. Seetõttu on loogiline, et COVA hangib praegu neid materjale oma emaühingult GILilt.

Tootmise kogukulude vahe Saksamaa ja India vahel ei ole eriti märkimisväärne ning väikese kulueelise, mida pakub kogu toote valmistamine Indias, kaaluvad üles muud eelised, näiteks see, et toote valmistamine viiakse lõpule Saksamaal ja seda müüakse COVA kaubanime all ning nii võidakse Saksamaal asuvast ettevõttest pakkuda müügiks täielikku kaubavalikut.

Väideti, et COVA ostmist GILi poolt ajendas üksnes meetmete kehtestamine. GIL on COVAsse teinud siiski niisuguses ulatuses investeeringuid, et on ebatõenäoline, et impordilt tasumisele kuuluvad võimalikud tollimaksud oleksid selliste investeeringute peamiseks õigustuseks.

(24)

Seetõttu jõuti järeldusele, et põhjenduses 3 osutatud kaubandusstruktuuri muutustel on muid majanduslikke põhjusi kui tollimaksu kehtestamine teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes.

C.   LÕPETAMINE

(25)

Arvestades põhjenduses 24 nimetatud järeldusi, on ilmselt asjakohane lõpetada käimasolev uurimine seoses meetmetest kõrvalehoidmisega. Algatamismäärusega kehtestatud teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste impordi registreerimine tuleks seetõttu katkestada ning kõnesolev määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

(26)

Huvitatud isikutele on teatatud olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille põhjal komisjon kavatseb uurimise lõpetada, ning neile on antud võimalus arvamust avaldada. Ei ole saadud ühtki märkust, mille tõttu oleks tulnud eespool esitatud järeldusi muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 217/2007 algatatud uurimine, mis käsitles võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste importimise teel, lõpetatakse.

Artikkel 2

Toll peab katkestama määruse (EÜ) nr 217/2007 artikli 2 alusel kehtestatud impordi registreerimise.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 217/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 288, 21.10.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  ELT L 295, 18.9.2004, lk 4.

(3)  ELT L 62, 1.3.2007, lk 19.


Top