Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0558

Komisjoni määrus (EÜ) nr 558/2007, 23. mai 2007 , millega avatakse noorte isaste nuumveiste imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

OJ L 132, 24.5.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; kehtetuks tunnistatud 32009R0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/558/oj

24.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 558/2007,

23. mai 2007,

millega avatakse noorte isaste nuumveiste imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) CXL-loendi kohaselt on ühendus kohustatud avama aastase imporditariifikvoodi 169 000 noore isase nuumveise kohta. Läbirääkimistel, mis viisid kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimiseni Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII, (2) mis kiideti heaks nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, (3) kohustus ühendus kohandama kõikide liikmesriikide jaoks kõnealust imporditariifikvooti oma loendis 24 070 elusveiseni.

(2)

On vaja sätestada selle imporditariifikvoodi avamise ja haldamise üksikasjalikud eeskirjad ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 29 lõike 1 kohaselt tuleb ühendusse importimist hallata impordilitsentside abil. Kõnealuse kvoodi haldamiseks on siiski asjakohane anda kõigepealt impordiõigused ja seejärel välja anda impordilitsentsid vastavalt komisjoni 31. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (4) artikli 6 lõikele 3. Sellisel juhul saaksid käitajad, kes on saanud impordiõigused, oma tegelikke kaubavoogusid arvesse võttes kvoodi kehtivusajal ise otsustada, millal nad soovivad taotleda impordilitsentse. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt lõpeb litsentside kehtivusaeg imporditariifikvoodi kehtivusaja viimasel päeval.

(4)

Tuleks sätestada eeskirjad taotluste esitamise viisi ning taotlustes ja litsentsidel esitatava teabe kohta, täiendades vajaduse korral komisjoni 26. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta) (5) ning komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega kehtestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (6) teatud sätteid või lubades neist erandeid.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 on eelkõige kehtestatud üksikasjalikud sätted impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsentside väljaandmise kohta. Kõnealuse määruse sätteid tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt väljaantud impordilitsentside suhtes alates 1. juulist 2007, ilma et see piiraks käesolevas määruses sätestatud lisatingimuste kohaldamist.

(6)

Spekuleerimise vältimiseks tuleks kvoodiga lubatud kogused teha kättesaadavaks ettevõtjatele, kes suudavad tõendada tegelikku märkimisväärse ulatusega importi kolmandatest riikidest. Seoses sellega ja tõhusa haldamise tagamiseks tuleks asjaomastelt ettevõtjatelt nõuda, et nad oleksid määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 osutatud mõlema kahe arvestusperioodi jooksul importinud vähemalt 50 looma, eeldades, et 50 looma võib pidada majanduslikult tasuvaks saadetiseks. Lisaks sellele peaks halduslikel põhjustel lubama liikmesriikidel vastu võtta kolmandate riikidega kaubavahetust tõendavate dokumentide tõestatuid koopiaid.

(7)

Spekuleerimise vältimiseks tuleks impordiõiguste saamiseks määrata tagatis, impordilitsentsid ei tohiks olla loovutatavad ning litsentse tuleks ettevõtjatele välja anda üksnes nende koguste jaoks, mille kohta neile on antud impordiõigused.

(8)

Et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentse kõigi eraldatud impordiõiguste suhtes, tuleks sätestada, et litsentsitaotluse esitamine eraldatud koguste suhtes on impordiõiguste tagatise osas põhinõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) tähenduses.

(9)

Kogemused on näidanud, et kvoodi nõuetekohaseks haldamiseks peab litsentsiomanik olema ka tegelik importija. Seepärast peaksid sellised importijad aktiivselt osalema asjaomaste loomade ostmises, veos ja importimises. Tõendi esitamine nendes tegevustes osalemise kohta peaks seega olema esmanõue litsentsiga seotud tagatiste puhul määruse (EMÜ) nr 2220/85 tähenduses.

(10)

Kõnealuse tariifikvoodi kohaldamine nõuab tõhusat kontrolli imporditud loomade konkreetse sihtkoha üle. Seetõttu tuleks loomad nuumata impordiõigused andnud liikmesriigis.

(11)

Selle tagamiseks, et loomi on kindlaksmääratud tootmisüksustes nuumatud vähemalt 120 päeva, tuleks esitada tagatis. Tagatissumma peaks katma kõnealuste loomade vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksumäära ja vähendatud tollimaksu vahe.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodide 0102 90 05, 0102 90 29 ja 0102 90 49 alla kuuluvate, ühenduses nuumamiseks ettenähtud noorte isasveiste jaoks avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2006 kuni järgmise aasta 30. juunini imporditariifikvoot suurusega 24 070 looma.

Tariifikvoodi järjekorranumber on 09.4005.

2.   Lõikes 1 osutatud tariifikvoodi alusel kohaldatav imporditollimaks on 16protsendiline väärtuseline tollimaks, millele lisandub 582 eurot tonni netomassi kohta.

Esimeses lõigus sätestatud tollimaksu määra kohaldatakse tingimusel, et imporditud loomi nuumatakse impordilitsentsi välja andnud liikmesriigis vähemalt 120 päeva.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud kvooti hallatakse kõigepealt impordiõiguste andmise ja seejärel impordilitsentside väljaandmise kaudu.

2.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1445/95, (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

1.   Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 5 kohaldamise korral tõendavad taotlejad, et nad on importinud vähemalt 50 CN-koodi 0102 90 alla kuuluvat looma kõnealuses artiklis osutatud mõlema kahe arvestusperioodi jooksul ning et nad on vastutanud majanduslikult ja logistiliselt asjaomaste loomade ostmise, veo ja vabasse ringlusse lubamise eest.

Kõnealuste tingimuste täitmist tõendatakse üksnes järgmiste dokumentide abil:

a)

määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 5 teises lõigus osutatud dokumentide koopiad, mille pädev asutus on nõuetekohaselt kinnitanud;

b)

litsentsiomaniku nimele väljaantud faktuurarve originaaleksemplarist või selle kinnitatud koopiast, mille on andnud välja müüja või tema esindaja, kusjuures mõlema registrijärgne asukoht on eksportivas kolmandas riigis, ning litsentsiomaniku esitatavast maksetõendist või kinnitusest selle kohta, et litsentsiomanik on avanud müüja nimele tühistamatu akreditiivi;

c)

litsentsiomaniku nimele vormistatud ning asjaomaseid loomi käsitlev lastikiri või vajadusel maantee- või õhuveo dokument.

2.   Ettevõte, mis on moodustatud selliste ettevõtete ühendamise teel, kes saavad tõendada importi, mis vastab lõike 1 esimeses lõigus osutatud miinimumkogustele, võib kauplemist tõendada nimetatud impordiandmetega.

Artikkel 4

1.   Impordiõiguste taotlusi saab esitada kuni asjaomase imporditariifikvoodi kehtivusajale eelneva 1. juuni kella 13.00ni Brüsseli aja järgi.

2.   Koos impordiõiguste taotlusega esitatakse pädevale ametiasutusele seoses impordiõigustega tagatis suurusega 3 eurot looma kohta.

3.   Hiljemalt kell 16.00 Brüsseli aja järgi viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamise perioodi lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile taotletavad üldkogused.

Artikkel 5

1.   Impordiõigused antakse kõige varem 7. ja hiljemalt 16. tööpäeval pärast artikli 4 lõikes 3 osutatud teatamisperioodi lõppu.

2.   Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotletavast väiksemad impordiõigused, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 kohast tagatist.

Artikkel 6

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud kvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada impordilitsents.

2.   Impordilitsentsi taotlused hõlmavad eraldatud üldkogust. See kohustus on esmanõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõike 2 tähenduses.

Artikkel 7

1.   Impordilitsentsi taotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on esitanud taotluse artikli 1 lõikes 1 osutatud kvoodi alusel impordiõiguste saamiseks ja need õigused saanud.

Iga impordilitsentsi väljastamisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning artikli 4 lõike 2 kohaselt makstud tagatist vähendatakse viivitamata proportsionaalselt.

2.   Impordilitsents väljastatakse impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

3.   Impordilitsentsi taotlused ja impordilitsentsid sisaldavad järgmist teavet:

a)

lahtris 8 – päritoluriik;

b)

lahtris 16 – üks või mitu järgmistest CN-koodidest: 0102 90 05, 0102 90 29 või 0102 90 49;

c)

lahtris 20 – kvoodi järjekorranumber (09.4005) ja üks I lisas ettenähtud kinnitustest.

Artikkel 8

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1 ei ole käesoleva määruse kohaselt väljaantud impordilitsentsid loovutatavad.

2.   Impordilitsentsi andmise tingimuseks on, et esitatakse tagatis, mille suurus on 12 eurot looma kohta ja mille taotleja esitab koos litsentsitaotlusega.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 III jaotise 4. jao sätetest ei vabastata käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tagatist enne, kui on esitatud tõend selle kohta, et litsentsiomanik vastutab majanduslikult ja logistiliselt asjaomaste loomade ostmise, veo ja vabasse ringlusse lubamise eest vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 teisele lõigule.

Artikkel 9

1.   Vabasse ringlusse lubamise ajal esitab importija tõendi, et ta on:

a)

kinnitanud kirjalikult kohustust teatada ühe kuu jooksul litsentsi väljastanud liikmesriigile põllumajandusettevõte või -ettevõtted, kus noorveiseid nuumatakse;

b)

esitanud liikmesriigi pädevale asutusele tagatise iga tingimustele vastava CN-koodi jaoks II lisas sätestatud summas. Imporditud loomade nuumamine kõnealuses liikmesriigis vähemalt 120 päeva jooksul alates vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast on esmanõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõike 2 tähenduses.

2.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, vabastatakse lõike 1 punktis b osutatud tagatis ainult siis, kui litsentsi väljastanud liikmesriigi pädevale asutusele esitatakse tõend selle kohta, et noorveised:

a)

on nuumatud lõike 1 kohaselt märgitud põllumajandusettevõttes või -ettevõtetes;

b)

ei ole tapetud enne importimise kuupäevast 120 päeva möödumist või

c)

on enne kõnealuse ajavahemiku lõppu tapetud tervislikel põhjustel või surnud haiguse või õnnetuse tagajärjel.

Tagatis vabastatakse pärast sellise tõendi esitamist viivitamatult.

Kui lõike 1 punktis a osutatud tähtajast ei ole kinni peetud, vähendatakse tagatist:

15 % ning

2 % järelejäävast summast iga päeva kohta, mille võrra on tähtaega ületatud.

Vabastamata jäänud summasid ei tagastata.

3.   Kui lõikes 2 osutatud tõendit ei esitata 180 päeva jooksul alates importimise kuupäevast, jäädakse tagatisest ilma.

Kui sellist tõendit ei esitata esimeses lõigus nimetatud 180 päeva jooksul, kuid esitatakse sellele ajavahemikule järgneva kuue kuu jooksul, tagastatakse kinnipeetud summa, millest on maha arvatud 15 % tagatise summast.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(3)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(4)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1965/2006 (ELT L 408, 30.12.2006, lk 27).

(6)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(7)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006.


I LISA

Artikli 7 lõike 3 punktis c sätestatud kinnitused

:

bulgaaria keeles

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

hispaania keeles

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

tšehhi keeles

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

taani keeles

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

saksa keeles

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

eesti keeles

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

kreeka keeles

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

inglise keeles

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

prantsuse keeles

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

itaalia keeles

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

läti keeles

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

leedu keeles

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

ungari keeles

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

malta keeles

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

hollandi keeles

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

poola keeles

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

portugali keeles

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

rumeenia keeles

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

slovaki keeles

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

sloveeni keeles

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

soome keeles

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

rootsi keeles

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


II LISA

Tagatissummad

Isased nuumveised

(CN-kood)

Summa (eurodes) looma kohta

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


Top