Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0277

2007/277/EÜ: Komisjoni otsus, 20. aprill 2007 , millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas pürokssulaami võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1698 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/277/oj

4.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/59


KOMISJONI OTSUS,

20. aprill 2007,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas pürokssulaami võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1698 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/277/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/414/EMÜ on ette nähtud ühenduses lubatud taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2)

Dow AgroSciences GmbH on 28. veebruaril 2006 esitanud Ühendkuningriigi ametiasutustele toimiku toimeaine pürokssulaam kohta taotlusega kanda see toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Ühendkuningriigi ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal tundub, et asjaomase toimeaine kohta esitatud toimik vastab direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele. Näib, et esitatud toimik vastab ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotleja on seejärel vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud asjaomase toimiku komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

(4)

Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealust toimikut käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5)

Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või teabe esitamist, et selgitada teatavaid punkte nendes toimikutes.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohaldamist, vastab käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeaine kohta esitatud toimik, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuse aine kandmiseks nimetatud direktiivi I lisasse, põhimõtteliselt kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastab kõnealune toimik nimetatud direktiivi III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriik jätkab asjaomase toimiku üksikasjalikku läbivaatamist ning esitab selle läbivaatuse tulemused ja soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused Euroopa Komisjonile nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. aprill 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/21/EÜ (ELT L 97, 12.4.2007, lk 4).


LISA

KÄESOLEVAS OTSUSES KÄSITLETUD TOIMEAINE

Nr

Üldnimetus, CIPACi nr

Taotleja

Taotluse esitamise kuupäev

Referentliikmesriik

1

Pürokssulaam

CIPACi numbrit ei ole veel määratud

Dow AgroSciences GmbH

28. veebruar 2006

Ühendkuningriik


Top