Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0491

Komisjoni määrus (EÜ) nr 491/2007, 3. mai 2007 , milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1947/2005 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses seemneid käsitlevate andmete edastamisega

OJ L 116, 4.5.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/491/oj

4.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 491/2007,

3. mai 2007,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1947/2005 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses seemneid käsitlevate andmete edastamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

Võttes arvesse nõukogu 23. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1947/2005, mis käsitleb seemneturu ühist korraldust ning millega muudetakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2358/71 ja (EMÜ) nr 1674/72, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 6. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2081/2004 (millega kehtestatakse seemneturu ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2358/71 rakendamiseks vajalikud teabeedastuseeskirjad) (2) artiklis 1 osutatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2358/71 (3) lisas sätestatud liikidele ja sordirühmadele. Need seemneliigid ja sordirühmad on nüüd lisatud nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) XI lisasse.

(2)

Seemnesektori reformi silmas pidades on asjakohane läbi vaadata määruse (EÜ) nr 1947/2005 rakendamiseks vajaliku teabe edastamine ja seda lihtsustada. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 2081/2004 seetõttu kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas seemneturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EÜ) nr 1782/2003 XI lisas sätestatud liikide ja sordirühmade kohta elektrooniliselt käesoleva määruse lisas loetletud andmed selles lisas märgitud tähtaegadeks.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 2081/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 312, 29.11.2005, lk 3.

(2)  ELT L 360, 7.12.2004, lk 6.

(3)  EÜT L 246, 5.11.1971, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).


LISA

Andmed, mis liikmesriigid peavad edastama vastavalt artiklile 1:

Nr

Teabe laad

(liikide ja sordirühmade kaupa)

Teabe esitamise tähtaeg

Saagiaasta

Saagiaastale järgnev kalendriaasta

1

Sertifitseerimiseks vastu võetud kogupindala (hektarites)

15. november

 

2

Hinnanguline saak (tonnides) (1)  (2)

15. november

 

3

Koristatud saagi üldkogus (tonnides) (3)

 

1. oktoober

4

Hulgimüüjate hoitud varud turustusaasta lõpus (tonnides) (3)  (4)

 

1. oktoober


(1)  Neid andmeid kohaldatakse vaid põhi- ja sertifitseeritud seemne suhtes.

(2)  Andmed sertifitseerimiseks vastu võetud seemne koguste kohta.

(3)  Andmed sertifitseerimisnõuetele vastava seemne koguste kohta.

(4)  Turustusaasta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1947/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 3) artiklile 2.


Top