Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0096

Komisjoni määrus (EÜ) nr 96/2007, 31. jaanuar 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005 seoses mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmisega

OJ L 25, 1.2.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0452

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/96/oj

1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 96/2007,

31. jaanuar 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005 seoses mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul) (2) IV peatükis on sätestatud mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmine. Pidades silmas või sekkumishinna vähendamist ja sellele järgnevat abimäärade vähendamist muude või suhtes kohaldatavate toetuskavade raames, tuleks kõnealust abisummat vähendada.

(2)

Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1898/2005 vastavalt muuta.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 74 lõikes 1 asendatakse summa “60 eurot” summaga “40 eurot”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1919/2006 (ELT L 380, 28.12.2006, lk 1).


Top