Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1837/2006, 13. detsember 2006 , millega lubatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki ICESi püügipiirkondades IVc, VIId

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1837/2006,

13. detsember 2006,

millega lubatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki ICESi püügipiirkondades IVc, VIId

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõikele 2 teatas Prantsusmaa 28. veebruaril 2006 komisjonile, et ta lõpetab Prantsusmaa lipu all sõitvate laevade hariliku heeringa püügi ICESi püügipiirkondades IVc, VIId alates 1. märtsist 2006.

(3)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõikele 3 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 26 lõikele 4 võttis komisjon 26. aprillil 2006 vastu määruse (EÜ) nr 636/2006, millega Prantsusmaa lipu (4) all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku heeringa püük ICES IVc ja VIId püügipiirkonnas alates samast kuupäevast.

(4)

Teabe kohaselt, mille Prantsusmaa ametiasutuste komisjonile on esitanud, on ICES püügipiirkonna IVc, VIId Prantsusmaa kvoodi hariliku heeringa kogus ikka veel kasutamata. Seepärast tuleks lubada Prantsusmaa lipu all sõitvatel või Prantsusmaal registreeritud laevadel hariliku heeringa püük kõnealustes püügipiirkondades.

(5)

Nimetatud luba peaks jõustuma alates 19. oktoobrist 2006, et võimaldada kõnealust hariliku heeringa kogust püüda enne käesoleva aasta lõppu.

(6)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 636/2006 tuleks seega alates 19. oktoobrist 2006 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 636/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 19. oktoobrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).

(4)  ELT L 112, 26.4.2006, lk 10.


LISA

Nr

59

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

HER/4CXB7D – Taasalustamine

Liik

Harilik heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

IVc, VIId

Kuupäev

19. oktoober 2006


Top