Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0749

2006/749/EÜ: Komisjoni otsus, 31. oktoober 2006 , millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5109 all)

OJ L 302, 1.11.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 418–419 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 208 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; kehtetuks tunnistatud 32011D0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/749/oj

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/47


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5109 all)

(2006/749/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2004/4/EÜ (2) kohaselt ei tohi põhimõtteliselt ühendusse tuua Egiptusest pärit Solanum tuberosum L. mugulaid. Siiski on lubatud impordihooajal 2005/2006 tuua ühendusse selliseid mugulaid “kahjurivabadest piirkondadest” eritingimustel.

(2)

Impordihooajal 2005/2006 registreeriti vähe haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leide.

(3)

Egiptus on esitanud kõnealuste leidude põhjuste kohta aruande. Nimetatud aruandes esitatakse üksikasjalikult Egiptuse võetud edasised rangemad meetmed nimetatud “kahjurivabade piirkondade” ja leidudega seotud eksportijate suhtes. Teatavad piirkonnad on kõrvaldatud impordihooaja 2006/2007 “kahjurivabade piirkondade” loetelust. Kahte asjaomast eksportijat on ametlikult hoiatatud ja ühel eksportijal on keelatud eksportida hooajal 2006/2007.

(4)

Egiptuselt saadud teabe põhjal on komisjon teinud kindlaks, et Solanum tuberosum L. mugulate ühendusse toomisel Egiptuse “kahjurivabadest piirkondadest” ei ole kahjuri Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku ohtu, juhul kui on täidetud eritingimused.

(5)

Seetõttu tuleks impordihooajal 2006/2007 lubada tuua ühendusse Egiptuse “kahjurivabadest piirkondadest” pärit Solanum tuberosum L. mugulaid.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2004/4/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2004/4/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse aastaarvud “2005/2006” arvudega “2006/2007”;

b)

lõikes 2 asendatakse sõnastus “impordihooajaks 2005/2006” sõnastusega “lõikes 1 viidatud impordihooajaks”.

2.

Artikli 3 sõnastus “impordihooajal 2005/2006” asendatakse sõnastusega “artikli 2 lõikes 1 viidatud impordihooajal”.

3.

Artiklis 4 asendatakse kuupäev “30. augustit 2006” kuupäevaga “31. augustit 2007”.

4.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev “30. septembriks 2006” kuupäevaga “30. septembriks 2007”.

5.

Lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 lõike b alapunktis iii asendatakse aastaarvud “2005/2006” arvudega “2006/2007”;

b)

punkti 1 lõike b alapunkti iii teises taandes asendatakse kuupäev “1. jaanuar 2006” kuupäevaga “1. jaanuar 2007”;

c)

punkti 1 lõike b alapunktis xii asendatakse kuupäev “1. jaanuari 2006” kuupäevaga “1. jaanuari 2007”;

d)

punkti 5 teises lõikes asendatakse sõnastus “impordihooaja 2005/2006” sõnastusega “artikli 2 lõikes 1 viidatud impordihooaja”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).

(2)  ELT L 2, 6.1.2004, lk 50. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/840/EÜ (ELT L 312, 29.11.2005, lk 63).


Top