Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1630

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1630/2006, 31. oktoober 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit põllumajandustoodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 851/95

OJ L 302, 1.11.2006, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 752–754 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 150 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 177 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1630/oj

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1630/2006,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit põllumajandustoodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 851/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsust 2002/309/EÜ, Euratom, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe suhtes, seitsme kokkuleppe sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004. aastal leppisid ühendus ja Šveits kokku kohandada tariifisoodustusi, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999. aastal sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppes, (2) edaspidi kokkulepe, mis jõustus 1. juunil 2002. Ühenduse kehtiva tollimaksuvaba tariifikvoodi laiendamiseks otsustasid nad muuta kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa, milles käsitletakse soodustusi, et neid kohaldataks ka uuele tootele, salatsigurile, mis kuulub kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0705 21 00.

(2)

Ühendus ja Šveits leppisid kokku sätestada kohandatud soodustuste kohaldamine kuni ametliku muudatuseni autonoomse üleminekumeetmena alates 1. maist 2004.

(3)

Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi 0705 21 00 toodetele tariifikvoodi soodustuste kohaldamiseks alates 1. maist 2004. aastast on nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 7/2005 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele) (3) kehtestatud üleminekuperioodil uus autonoomne ühenduse tariifikvoot ainult kõnealustele toodetele.

(4)

Kokkuleppe 2. lisas, mida on muudetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe alusel moodustatud põllumajanduse ühiskomitee 19. detsembri 2005. aasta otsusega nr 3/2005 (1. ja 2. lisa kohandamise kohta pärast Euroopa Liidu laienemist), (4) on sätestatud laiendatud tariifikvoodid alamrubriigi 0705 21 00 toodete hõlmamiseks. Seepärast on vaja vastavaid rakendussätteid kohandada.

(5)

Seepärast tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 933/2002 (5) vastavalt muuta.

(6)

Määrus (EÜ) nr 7/2005 on tunnistatud kehtetuks alates 1. septembrist 2006 vastavalt määrusele (EÜ) nr 1623/2006. (6) Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma alates samast kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 933/2002 lisas asendatakse järjekorranumbri 09.0925 rida järgmisega:

Jrk-nr

CN-kood

TARIC-kood

Kirjeldus

Tollimaksumäär

Iga-aastane maht

(netokaal tonnides)

“09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), sealhulgas salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum), värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

3 000”

Artikkel 2

Aastaks 2006 vähendatakse ühenduse tariifikvoodi nr 09.0925 mahtu selle koguse võrra, mis kasutati määruses (EÜ) nr 7/2005 ühenduse tariifikvoodi nr 09.0947 all sätestatud kogusest ära enne artiklis 3 sätestatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(3)  ELT L 4, 6.1.2005, lk 1.

(4)  ELT L 346, 29.12.2005, lk 33.

(5)  EÜT L 144, 1.6.2002, lk 22.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.


Top