Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1627

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1627/2006, 24. oktoober 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses riigiabist teatamise standardvormidega

OJ L 302, 1.11.2006, p. 10–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 779–799 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 144 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1627/oj

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1627/2006,

24. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses riigiabist teatamise standardvormidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (1) eriti selle artiklit 27,

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (2) kehtestati üksikasjalik riigiabist teatamise vorm, mille kasutamine on kohustuslik.

(2)

Seoses sellega, et komisjon on aastateks 2007–2013 vastu võtnud uued regionaalabi suunised, (3) peab riigiabist teatamise vormi osaliselt muutma.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 794/2004 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.


LISA

Määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa III osas asendatakse täiendava teabe lehed nr 4 ja 5 järgmistega.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top