Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1623

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1623/2006, 17. oktoober 2006 , millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 7/2005, millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele

OJ L 302, 1.11.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 547–548 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1623/oj

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1623/2006,

17. oktoober 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 7/2005, millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004. aastal leppisid ühendus ja Šveits kokku Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises 21. juunil 1999. aastal sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppes, (1) (edaspidi “kokkulepe”), mis jõustus 1. juunil 2002, sätestatud tariifsete soodustuste kohandamises. Ühenduse kehtiva tollimaksuvaba tariifikvoodi laiendamiseks otsustasid nad muuta kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa, milles on loendatud soodustused, et tariifikvooti kohaldataks ka uuele tootele, salatsigurile, mis kuulub CN-koodi 0705 21 00 alla.

(2)

Ühendus ja Šveits leppisid kokku sätestada kohandatud soodustuste kohaldamine kuni ametliku muudatuseni autonoomse üleminekumeetmena alates 1. maist 2004.

(3)

CN-koodi 0705 21 00 alla kuuluvatele toodetele tariifikvoodi soodustuste kohaldamiseks alates 1. maist 2004. aastast on nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 7/2005 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele) (2) kehtestanud üleminekuperioodil uue autonoomse ühenduse tariifikvoodi ainult kõnealustele toodetele.

(4)

Kokkuleppe 2. lisas, mida on kohandatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee 19. detsembri 2005. aasta otsusega nr 3/2005 (1. ja 2. lisa kohandamise kohta pärast Euroopa Liidu laienemist), (3) on sätestatud laiendatud tariifikvoodid CN-koodi 0705 21 00 alla kuuluvate toodete hõlmamiseks.

(5)

Kokkuleppe 2. lisa rakendatakse 31. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1630/2006 (mis muudab määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit toodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine), (4) mis jõustub 1. septembril 2006.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 7/2005 alates samast kuupäevast kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EÜ) nr 7/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 17. oktoober 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. TUOMIOJA


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(2)  ELT L 4, 6.1.2005, lk 1.

(3)  ELT L 346, 29.12.2005, lk 33.

(4)  ELT L 302, 1.11.2006, lk 43.


Top