Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0514

2006/514/EÜ: Komisjoni otsus, 20. juuli 2006 , mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3277 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 999–1001 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; kehtetuks tunnistatud 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/514/oj

22.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/35


KOMISJONI OTSUS,

20. juuli 2006,

mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist Euroopa Liidu Teatajas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3277 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/514/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõike 3 teist ja neljandat lõiku,

pärast konsulteerimist tehniliste standardite ja normide kohta käiva teabe ning infoühiskonna teenuste (2) eeskirjade esitamise korda sätestava Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 kohaselt loodud alalise komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõikes 1 sätestatakse tootjatele pandud kohustus turule viia ainult ohutuid tooteid.

(2)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt loetakse toode asjakohaste siseriiklike standarditega reguleeritavate ohtude ja ohukategooriate osas ohutuks, kui ta vastab vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, millega on üle võetud Euroopa standardid, mille viitenumbrid on komisjon avaldanud Euroopa Ühenduste Teatajas vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4.

(3)

Nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt tuleks Euroopa standardid kehtestada Euroopa standardiorganitel komisjoni antud volituste alusel. Komisjon avaldab kõnealuste standardite viited.

(4)

Nimetatud direktiivi artikli 4 lõikes 2 sätestatakse enne direktiivi jõustumist Euroopa standardiasutuste poolt vastuvõetud standardite viidete avaldamise kord. Kui kõnealused standardid tagavad vastavuse üldistele ohutusnõuetele, otsustab komisjon avaldada selle viitenumbrid Euroopa Liidu Teatajas. Nimetatud juhtudel otsustab komisjon omal algatusel või liikmesriigi taotlusel kõnealuse direktiivi artikli 15 lõikes 2 ettenähtud korras, kas kõnealune standard vastab üldisele ohutusnõudele. Komisjon otsustab viidete avaldamise pärast konsulteerimist direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel asutatud komiteega. Komisjon teatab oma otsusest liikmesriikidele.

(5)

Mõned standardid on siiski Euroopa standardiasutuste poolt vastu võetud alates käesoleva direktiivi jõustumisest ilma direktiivi artikli 4 lõikele 1 vastava volituseta. Seadusandja kavatsus oli tagada Euroopa standardiasutuste koostöö ja tunnustada sobivaid ohutusnorme, mis kohalduvad direktiivi reguleerimisalasse kuuluvatele toodetele, mille kohta ei ole väljastatud komisjoni volitust vastavalt artiklis 4 osutatud asjakohastele sätetele. Seepärast on asjakohane kaaluda nimetatud standardite viidete avaldamist ning jätkata kõnealuse eesmärgi saavutamiseks artikli 4 lõikes 2 sätestatud korras.

(6)

Käesolev otsus üldiste ohutusnõuete lisas loetletud standardite järgimise kohta on vastu võetud komisjoni algatusel.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud standardid vastavad direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele nende poolt hõlmatavate riskide osas.

Artikkel 2

Lisas loetletud standardite viited avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).


LISA

Otsuse artiklites 1 ja 2 osutatud standardid:

1.

EN 581-1:2006 “Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. Osa 1: Üldised ohutusnõuded”

2.

EN 957-1:2005 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid”

3.

EN 957-2:2003 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 2: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

4.

EN 957-4:1996 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 4: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

5.

EN 957-5:1996 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 5: Vändatavate pedaalidega jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

6.

EN 957-6:2001 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 6: Jooksurajad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

7.

EN 957-7:1998 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 7: Sõudmisvalmendid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

8.

EN 957-8:1998 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 8: Kõndimis-, trepi- ja ronimisvahendid. Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

9.

EN 957-9:2003 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

10.

EN 957-10:2005 “Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 10: Fikseeritud rattaga või ilma vabakäiguta treeningrattad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid”

11.

EN 13209-1:2004 “Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandekotid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid. Seljatoestusega kandekotid”

12.

EN 14682:2004 “Lasteriiete ohutus. Nöörid ja paelad lasteriietel. Spetsifikatsioonid”

13.

EN 14764:2005 “Linna- ja retkejalgrattad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”

14.

EN 14766:2005 “Mägijalgrattad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”

15.

EN 14781:2005 “Võidusõidurattad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”

16.

EN 14872:2006 “Jalgrattad. Lisavarustus. Pakiraamid”


Top