Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1125

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1125/2006, 21. juuli 2006 , teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

OJ L 200, 22.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 146–147 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 176 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 176 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 224 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1125/oj

22.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1125/2006,

21. juuli 2006,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kaupade kombineeritud nomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud klassifitseerimise üldreeglitele tuleb lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad 3. veerus esitatud põhjustel liigitada 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

(4)

On asjakohane sätestada, et kolme kuu jooksul võib siduva tariifiinfo saaja vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6 jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinfole kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinfole, mis ei ole kooskõlas käesoleva määruse sätetega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 996/2006 (ELT L 179, 1.7.2006, lk 26).

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Kuivatatud seakõrvad, söödav rups, isegi kui seda kasutatakse loomatoiduna.

0210 99 49

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, kombineeritud nomenklatuuri 5. grupi märkusega 1a ning CN-koodide 0210, 0210 99 ja 0210 99 49 sõnastusega.

Kuivatatud seakõrvad söödava rupsina tuleb klassifitseerida 2. gruppi, mitte aga 5. gruppi, kuhu ei kuulu söödavad tooted (HSi 5. grupi märkus 1a).

Seakõrvade kuivatamine ei muuda lähtematerjalile iseloomulikke põhiomadusi, nagu on sedastatud 23. grupi märkuses 1.

Seakõrvade kuivatamine ei muuda nende kasutamist inimtoiduna (HSi selgitavad märkused, grupp 2, üldosa, kolmanda lõigu punkt 1 ja neljas lõik).

2.

Kuivatatud seakõrvad, inimtoiduks kõlbmatu rups.

0511 99 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, kombineeritud nomenklatuuri 2. grupi märkusega 1a ning CN-koodide 0511, 0511 99 ja 0511 99 90 sõnastusega.

Kuivatatud seakõrvad söögiks kõlbmatu rupsina tuleb klassifitseerida 5. gruppi, mitte aga 2.gruppi, kuhu ei kuulu inimtoiduks kõlbmatud tooted (KNi 2. grupi märkus 1a).

Seakõrvade kuivatamine ei muuda lähtematerjalile iseloomulikke põhiomadusi, nagu on sedastatud 23. grupi märkuses 1.


Top