EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0302

2006/302/EÜ: Komisjoni otsus, 25. aprill 2006 , metabenstiasurooni nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1653 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 112, 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 637–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/15


KOMISJONI OTSUS,

25. aprill 2006,

metabenstiasurooni nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1653 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/302/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/20/EÜ, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turustada taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad selle I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, kui kõnesolevaid aineid uuritakse järk-järgult tööprogrammi raames.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1490/2002 (3) nähakse ette direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise ja kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Toimeainete puhul, mille suhtes teataja ei täida kõnealuste määruste kohaseid kohustusi, ei kontrollita ega hinnata toimiku terviklikkust. Metabenstiasurooni kohta ei ole täielikku toimikut ettenähtud tähtaja jooksul esitatud. Seetõttu ei saa kõnesolevat ainet kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ning liikmesriigid peaksid tühistama kõik kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite load.

(3)

Toimeainete suhtes, mida sisaldavate taimekaitsevahendite turult kõrvaldamiseks vajalik etteteatamisaeg on lühike, on asjakohane ette näha kuni 12 kuu pikkune ajapikendus olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks, et kõnealuseid varusid oleks võimalik kasutada ainult ühe kasvutsükli jooksul. Kui on ette nähtud pikem etteteatamisaeg, võidakse seda lühendada nii, et see lõpeb kasvuperioodi lõpul.

(4)

Komisjon on koos liikmesriikide ekspertidega hinnanud metabenstiasurooni kohta esitatud teavet, millest on ilmnenud vajadus jätkata asjaomase aine kasutamist. Sellistel juhtudel tuleks ette näha ajutised meetmed, et võimaldada välja töötada alternatiive.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Metabenstiasurooni ei kanta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

metabenstiasurooni sisaldavate taimekaitsevahendite load tunnistatakse kehtetuks 25. oktoobril 2006;

b)

alates 26. aprillist 2006 ei anta metabenstiasurooni sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 ettenähtud erandi alusel.

Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võivad lisa veerus B loetletud liikmesriigid säilitada veerus A loetletud aineid sisaldavate taimekaitsevahendite load kõnealuse lisa veerus C esitatud kasutusviiside korral hiljemalt kuni 30. juunini 2009. Esimeses lõigus sätestatud erandit kasutav liikmesriik tagab järgmiste tingimuste täitmise:

a)

kasutamist lubatakse jätkata ainult juhul, kui see ei mõju kahjulikult inimeste ega loomade tervisele ega mõjuta ebasoodsalt keskkonda;

b)

pärast 25. oktoobrit 2006 turule jäänud taimekaitsevahendid varustatakse uute etikettidega vastavalt piiratud kasutustingimustele;

c)

kehtestatakse kõik asjakohased meetmed võimalike ohtude vähendamiseks;

d)

asjaomastele kasutusviisidele otsitakse tõsiselt alternatiive.

2.   Asjaomane liikmesriik teatab komisjonile hiljemalt 31. detsembriks igal aastal lõike 1 kohaldamisel võetud meetmetest, eelkõige punktide a–d alusel võetud meetmetest.

Artikkel 4

Liikmesriikide poolt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6 antud ajapikendus peab olema võimalikult lühike.

Kui load tühistatakse vastavalt artiklile 2 hiljemalt 25. oktoobril 2006, lõpeb ajapikendus hiljemalt 25. oktoobril 2007.

Kui load tühistatakse vastavalt artikli 3 lõikele 1 hiljemalt 30. juunil 2009, lõpeb ajapikendus hiljemalt 31. detsembril 2009.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 70, 9.3.2004, lk 32.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on muudetud komisjoni 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).


LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud lubade loetelu

Veerg A

Veerg B

Veerg C

Toimeaine

Liikmesriik

Kasutusviis

Metabenstiasuroon

Belgia

Porrulauk, hernes

Prantsusmaa

Perekonna Allium taimed

Söödahein

Liblikõielised taimed


Top