EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0635

Komisjoni määrus (EÜ) nr 635/2006, 25. aprill 2006 , millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 112, 26.4.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 377–377 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/635/oj

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 635/2006,

25. aprill 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 39 lõike 3 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, (1) on koondatud ühte teksti Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist käsitlevad õigusaktid. Selle artiklis 17 on uuesti esitatud komisjoni 29. juuni 1970. aasta määruse (EMÜ) nr 1251/70 (töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist) (2) põhisisu ning selle sätteid muudetud, andes töötajatele, kellel on õigus jääda elama liikmesriigi territooriumile, rohkem õigusi, s.o alalise elamisõiguse.

(2)

Seetõttu on asjakohane tunnistada määrus (EMÜ) nr 1251/70 kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 1251/70 tunnistatakse kehtetuks alates 30. aprillist 2006.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimír ŠPIDLA


(1)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.

(2)  EÜT L 142, 30.6.1970, lk 24.


Top