EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0576

Komisjoni määrus (EÜ) nr 576/2006, 7. aprill 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1433/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga

OJ L 100, 8.4.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 23–23 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 168 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; mõjud tunnistatud kehtetuks 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/576/oj

8.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 576/2006,

7. aprill 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1433/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 48,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1433/2003 (2) I lisa punktis 2 sätestatakse, et erikulusid, mis on seotud mahepõllumajandusliku, integreeritud või eksperimentaaltootmisega, orgaaniliste taimekaitsevahenditega, keskkonnakaitsemeetmetega, k.a keskkonnasäästliku pakendikäitlusega ning kvaliteedi parandamise meetmetega (sealhulgas sertifitseeritud seeneniidistik ja taimed ning kategooriate “eliitseeme” või “sertifitseeritud seeme” seeme), võib käsitada tegevuskavade vabalt valitavate abikõlblike meetmetena kuni kümme aastat kestva tegevuse puhul.

(2)

Kogemused on näidanud, et enamikus liikmesriikides on tootjaorganisatsioonid neid meetmeid väga sageli kohaldanud. Kõnealused tootjaorganisatsioonid on seega oma tegevuskavades võtnud arvesse kõiki keskkonna ja kvaliteediga seonduvaid küsimusi. Seepärast kavandatakse kõnealuste meetmete puhul kaotada praegu kehtiv kümne aasta pikkune tegevuspiirang.

(3)

Seega tuleb määrust (EÜ) nr 1433/2003 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1433/2003 I lisa punktis 2 asendatakse esimese lõigu sissejuhatavad sõnad järgmistega:

“2.

Erikulud, mis on seotud:”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 203, 12.8.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2190/2004 (ELT L 373, 21.12.2004, lk 21).


Top