EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Komisjoni määrus (EÜ) nr 575/2006, 7. aprill 2006 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 178/2002 Euroopa Toiduohutusameti alaliste teaduskomisjonide arvu ja nimetuste osas

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 575/2006,

7. aprill 2006,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 178/2002 Euroopa Toiduohutusameti alaliste teaduskomisjonide arvu ja nimetuste osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 28 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Taimetervise kaitse on toiduahela ohutuse oluline osa ning hiljutised arengud selles valdkonnas toovad kaasa fütosanitaarohtude teaduslike hinnangute arvu suurenemise.

(2)

Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjonis praegu kättesaadav hinnang, mille alusel tehakse otsuseid taimetervise, taimekaitsevahendite ja nende jääkide kohta, võimaldab taimetervisealaseid teaduslikke hinnanguid anda ainult ühekordselt ja piiratult. Selleks et tulla toime üha suurema nõudmisega taimetervisealaste teaduslike hinnangute osas, edastas Euroopa Toiduohutusamet komisjonile ametliku taotluse uue teaduskomisjoni moodustamiseks, mis võimaldaks kokku panna ulatuslikud asjakohased teadmised erinevatest taimetervisega seotud valdkondadest nagu entomoloogia, mükoloogia, viroloogia, bakterioloogia, botaanika, agronoomia, taimekarantiin ja taimehaiguste epidemioloogia.

(3)

Taimetervise täiendava teaduskomisjoni loomiseks tuleb nimetust “taimetervise, taimekaitsevahendite ja nende jääkide komisjon” muuta.

(4)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 178/2002.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 28 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

1.

punkt c asendatakse järgmise tekstiga:

“c)

taimekaitsevahendite ja nende jääkide komisjon;”

2.

lisatakse alljärgnev punkt i:

“i)

taimetervise komisjon;”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).


Top