Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0515

Komisjoni määrus (EÜ) nr 515/2006, 30. märts 2006 , millega kehtestatakse majandusaastaks 2005/2006 üleminekumeede Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias sekkumiseks pakutava teravilja ladustamise rahastamiseks

OJ L 93, 31.3.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/515/oj

31.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 515/2006,

30. märts 2006,

millega kehtestatakse majandusaastaks 2005/2006 üleminekumeede Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias sekkumiseks pakutava teravilja ladustamise rahastamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate liikmesriikide taotlusel pikendatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 514/2006 (2) majandusaastaks 2005/2006 sekkumiseks pakutava teravilja tarnimiseks Euroopa Ühendusega 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikidesse maksimaalselt kolme kuu võrra, mis siiski ei luba tarnimist pärast 31. juulit 2006.

(2)

Kõnealune meede võib põhjustada lisakulusid teravilja ladustamisel, mis on tarnitud nimetatud uueks tähtajaks, kuid pärast komisjoni 19. aprilli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 824/2000 (millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid) (3) artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus esialgselt sätestatud tähtaega.

(3)

Vastavalt nõukogu 2. augusti 1978. aasta määrusele (EMÜ) nr 1883/78 (millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust) artiklile 6, (4) katab EAGGFi tagatisrahastu ladustamisega seotud materiaalsetest toimingutest tulenevad kulud. Liikmesriikide eespool mainitud ladustamise lisakulusid tuleks võimalikul hüvitamisel käsitleda kui tavaliselt sekkumisametite kantavaid ladustamiskulusid, ning ette tuleks näha EAGGFi tagatisrahastu rahastamine sama kindlaks määratud summa alusel, võttes arvesse igakuist sekkumishinna tõusu nagu ettenähtud määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 4 lõikes 3.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kui sekkumisametid olid sekkumiseks pakutud teravilja Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias edukalt vastu võtnud pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus ettenähtud tähtaja lõppu, siis liikmesriikide ladustamiskulusid nimetatud tähtaja ja tegeliku ajakavasse märgitud lattu jõudmise kuupäeva vahel, mis peab olema enne määruses (EÜ) nr 514/2006 sätestatud tähtaega, tuleb käsitleda kui kulusid, millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 1883/78 artiklis 6.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 1883/78 artikli 6 lõikes 1 osutatud kindlaksmääratud summa arvestatakse välja kindlaksmääratud summa alusel, mida komisjon liikmesriigile ostetud teravilja ladustamise eest majandusaastal 2005/2006 hüvitab, nagu sätestatud komisjoni 12. oktoobri 2005. aasta otsuses, (5) ehk 1,31 eurot tonni kohta kuus, millest võetakse maha igakuine tõus nagu ette nähtud määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 4 lõikes 3, ehk 0,46 eurot tonni kohta kuus, mis lisati sekkumishinnale iga kuu kohta pärast määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus ettenähtud tähtaega.

Neid kulusid võetakse arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3492/90 (6) artiklis 1 osutatud aastaaruannetes, kui sekkumisasutuste poolt toodete kokkuostuga seotud materiaalsetest toimingutest tulenevaid kulusid.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse majandusaastal 2005/2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 31.

(3)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1068/2005 (ELT L 174, 7.7.2005, lk 65).

(4)  EÜT L 216, 5.8.1978, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 695/2005 (ELT L 114, 4.5.2005, lk 1).

(5)  K(2005) 3752. Avaldamata otsus.

(6)  EÜT L 337, 4.12.1990, lk 3.


Top