Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0511

Nõukogu määrus (EÜ) nr 511/2006, 27. märts 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1531/2002, millega kehtestatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärinevate värvitelerite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

OJ L 93, 31.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 369–370 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/511/oj

31.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/26


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 511/2006,

27. märts 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1531/2002, millega kehtestatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärinevate värvitelerite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artikleid 8 ja 9,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   EELNENUD MENETLUS

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1531/2002 (2) kehtestas nõukogu muu hulgas Hiina Rahvavabariigist (edaspidi “Hiina”) pärinevate värvitelerite (edaspidi “vaatlusalune toode”) impordi suhtes lõplikud dumpinguvastased tollimaksud.

(2)

Paralleelselt kiitis komisjon otsusega 2002/683/EÜ (3) heaks äriühingute Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co, Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd ja Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (edaspidi “äriühingud”) Hiina Masina ja Elektroonikatoodete Impordi- ja Ekspordi Kommertskojaga (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products, CCCME) kooskõlastatud ühise kohustuse (edaspidi “kohustus”).

(3)

Selle tulemusel vabastati lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust sellise asjaomase Hiinast pärineva toote import ühendusse, mille on tootnud äriühingud ning mille tüüp on kohustusega hõlmatud (edaspidi “kohustusega hõlmatud toode”).

B.   KOHUSTUSE TÄITMATAJÄTMINE

(4)

Äriühingute pakutud kohustuse kohaselt peavad nad muu hulgas eksportima kohustusega hõlmatud toote esimesele sõltumatule kliendile ühenduses kas kohustuses kindlaksmääratud minimaalse või sellest kõrgema impordihinnaga ning pidama kinni teatavatest kohustuses kindlaks määratud koguselistest ülemmääradest. Selline hinnatase ja sellised ülemmäärad kõrvaldavad dumpingu kahjuliku mõju.

(5)

CCCME ja äriühingud nõustusid kohustuse täitmise tagamise eesmärgil esitama kogu komisjoni poolt vajalikuks peetava teabe ning võimaldama kontrollkäike oma valdustesse, selleks et kinnitada kvartaliaruannetes esitatud andmete täpsust ja õigsust.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1531/2000 põhjenduses 239 märgitule on kohustuses selgesõnaliselt kindlaks määratud, et iga äriühingu või CCCME poolset rikkumist käsitatakse kohustuse kõigi allakirjutanute poolse rikkumisena. Kui Euroopa Komisjoniga ei teha kohustuse kontrollimisel koostööd, siis käsitatakse seda kui kohustuse rikkumist.

(7)

Seoses sellega taotles komisjon kontrollkäikude tegemist CCCME ja kahe kõige suuremat vaatlusaluse toote müügimahtu deklareerinud äriühingu valdustesse, milleks on Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ja Konka Group Co., Ltd. Komisjon saatis CCCMEle ja äriühingutele Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ja Konka Group Co., Ltd sellekohased eelteated, milles andis teada kontrollkäigu kuupäevad. CCCME ja äriühing Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd kinnitasid, et nad on komisjoni taotletud kontrollkäiguga nõus. Konka Group Co., Ltd keeldus kontrollkäigust, mis tähendab kohustuse rikkumist.

(8)

Leitud rikkumist on üksikasjalikumalt kirjeldatud komisjoni otsuses 2006/258/EÜ. (4)

(9)

Rikkumise tõttu võeti otsusega 2006/258/EÜ äriühingute CCCMEga kooskõlastatud pakutud kohustusele antud heakskiit tagasi. Asjaomaste äriühingute poolt ühendusse eksporditud vaatlusaluse toote impordi suhtes tuleks seega viivitamata kehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks.

(10)

Algmääruse artikli 8 lõike 9 kohaselt tuleb dumpinguvastase tollimaksu määr kindlaks määrata selle uurimise käigus kindlakstehtud asjaolude alusel, mille tulemusel kohustus võeti. Kuna kõnealune uurimine lõpetati dumpingu ja sellega tekitatud kahju lõpliku kindlaksmääramisega määruses (EÜ) nr 1531/2002, leitakse, et lõpliku dumpinguvastase tollimaksumäära suuruse ja tollimaksu määramise viisi suhtes on asjakohane tugineda kõnealuses määruses kehtestatule, nimelt määrale 44,6 % CIF-netohinnast ühenduse piiril enne tollimaksu sissenõudmist.

C.   MÄÄRUSE (EÜ) nr 1531/2002 MUUTMINE

(11)

Pidades silmas eespool sätestatut, tuleks määrust (EÜ) nr 1531/2002 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1531/2002 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikkel 3, I lisa ja II lisa tunnistatakse kehtetuks.

2.

Artiklid 4 ja 5 muutuvad vastavalt artikliteks 3 ja 4.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

H. GORBACH


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 231, 29.8.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 231, 29.8.2002, lk 42.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 63.


Top