Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0629R(01)

Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsuse 2005/629/EÜ (kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta) parandus ( ELT L 225, 31.8.2005 )

OJ L 316, 2.12.2005, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/629/corrigendum/2005-12-02/oj

2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/23


Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsuse 2005/629/EÜ (kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 225, 31. august 2005 )

Otsust 2005/629/EÜ lugeda järgmiselt:

KOMISJONI OTSUS,

26. august 2005,

kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta

(2005/629/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse kalandus- ja akvakultuuripoliitika rakendamisel on vaja kõrgkvalifitseeritud teadustöötajate abi, eelkõige mere- ja kalandusbioloogia, püügitehnikate, kalanduse ökonoomika ja teiste selliste valdkondade rakendamisel või seoses kalanduse ja akvakultuuri valdkonna teadusuuringute ja andmete kogumise nõuetega.

(2)

Kõnealust abi peaks osutama komisjoni juurde asutatud alaline kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF).

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklile 33 peab komisjon korrapäraselt nõu STECFiga küsimustes, mis on seotud vee-elusressursside kaitse ja majandamisega, kaasa arvatud bioloogilised, tehnilised, keskkonna-, sotsiaal- ja majandusaspektid, ning võtab arvesse STECFi soovitusi kalavarude majandamisega seotud ettepanekute tegemisel nimetatud määruse alusel.

(4)

STECFi soovitused kalandust puudutavates küsimustes peavad rajanema pädevuse, sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse põhimõtetel.

(5)

On hädavajalik, et STECF kasutaks spetsiifilistele küsimustele vastamiseks nii ühendusest kui väljastpoolt ühendust pärit välisekspertide abi.

(6)

Arvestades tehtavate muudatuste arvu ja tähtsust, tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni 19. novembri 1993. aasta otsus 93/619/EÜ kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee asutamise kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komitee moodustamine

Käesolevaga moodustatakse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (edaspidi STECF).

Artikkel 2

STECFi roll

1.   Komisjon palub STECFilt korrapäraselt või vastavalt vajadusele nõu arvamuste vormis määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 33 lõikes 1 sätestatud küsimustes. Komisjon võib nõuda sellise arvamuse vastuvõtmist kindlaksmääratud aja jooksul.

2.   STECF võib omal algatusel esitada komisjonile arvamusi määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 33 lõikes 1 sätestatud küsimustes.

3.   STECF koostab aastaaruande

a)

Euroopa Ühenduse kalavarude olukorra kohta;

b)

nende kalavarude olukorra majandusliku mõju kohta;

c)

kalastustegevuse arengu kohta, arvestades bioloogilisi, ökoloogilisi, tehnilisi ja majanduslikke tegureid;

d)

muude kalandust mõjutavate majanduslike tegurite kohta.

Artikkel 3

Struktuur

1.   STECF koosneb vähemalt 30st, kuid mitte rohkem kui 35 liikmest.

2.   STECFi liikmeteks on teaduseksperdid merebioloogia, mereökoloogia, kalandusteaduse, looduskaitse, populatsioonidünaamika, statistika, püügitehnikate, akvakultuuri ning kalanduse ja akvakultuuri ökonoomika alal.

Artikkel 4

STECFi liikmete ametisse nimetamine ja reservnimekirja koostamine

1.   Komisjon nimetab STECFi liikmed ametisse sobivate kandidaatide nimekirjast. Nimekiri koostatakse pärast avaliku konkursi väljakuulutamist Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni kodulehel.

2.   STECFi liikmed nimetatakse ametisse nende asjatundlikkuse põhjal ning kooskõlas geograafilise esindatusega, mis väljendab ühenduses valitsevat teadusküsimuste ja lähenemisviiside mitmekesisust.

3.   STECFi liikmete nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning nimekiri tehakse kättesaadavaks koos iga liikme lühielulooga komisjoni kodulehel.

4.   STECFi ametikohal töötamiseks sobivad kandidaadid, keda ametisse ei nimetatud, kantakse reservnimekirja. Komisjon võib kasutada reservnimekirja, et leida sobivad kandidaadid artikli 6 lõike 3 kohaselt STECFist lahkuvate liikmete asendamiseks.

5.   Reservnimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse kättesaadavaks komisjoni kodulehel.

Artikkel 5

Esimehe ja aseesimeeste valimine

STECF valib oma liikmete hulgast kolmeks aastaks esimehe ja kaks aseesimeest. STECFi esimeest ja aseesimehi ei tohi valida samale ametikohale rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.

Artikkel 6

Ametiaeg

1.   STECFi liikme ametiaeg on kolm aastat, ametiaega saab pikendada kolme aasta võrra.

2.   Pärast kolmeaastase ajavahemiku lõppemist jäävad STECFi liikmed, esimees ja aseesimehed ametisse kuni nende asendamise või ametiaja pikendamiseni.

3.   Kui liige ei võta aktiivselt osa STECFi tööst, satub huvide konflikti või soovib ametist lahkuda, võib komisjon ta liikme ametikohalt vabastada.

Artikkel 7

Väliseksperdid

STECF võib komisjoni loal kaasata eksperte, kes ei ole STECFi liikmed ning omavad teaduslikult põhjendatud teadmisi ja asjatundlikkust tööülesannete täitmiseks.

Artikkel 8

Töörühmad

STECF võib komisjoni loal moodustada selgelt määratletud ülesannetega töörühmi. Töörühmad koosnevad välisekspertidest ja vähemalt kahest STECFi liikmest. Nad annavad STECFile aru kindlaksmääratud ajavahemiku järel.

Artikkel 9

Hüvitised ja toetused

1.   STECFi liikmetel ja välisekspertidel on õigus saada toetust vastavalt lisa sätetele STECFi koosolekutel ja töörühmade töös osalemiseks ning tööks raportöörina spetsiifilises küsimuses.

2.   Komisjon hüvitab STECFi liikmete ja välisekspertide reisining elamiskulud.

Artikkel 10

STECFi ja komisjoni suhted

1.   Komisjon kutsub kokku STECFi ja töörühmade koosolekud ja annab loa nende läbiviimiseks.

2.   Komisjon võib osaleda STECFi ja töörühmade koosolekutel.

3.   Komisjon võib kaasata STECFi ja töörühmade koosolekutele eksperte, kes ei ole STECFi liikmed.

Artikkel 11

Kodukord

1.   STECF võtab vastu komisjoni poolt kinnitatud kodukorra. Kodukord tagab, et STECF täidab oma ülesandeid, tuginedes pädevuse, sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtetele ning arvestades samaaegselt õigustatud taotlusi maksude salastatusele ja ärisaladuse kaitsele.

2.   Töökord hõlmab eelkõige järgmist:

a)

STECFi esimehe ja aseesimeeste valimine;

b)

menetluskord:

i)

nõuandetaotluste menetlemine,

ii)

arvamuste vastuvõtmine tavapärase menetluse raames ning kui see on küsimuse kiireloomulisuse tõttu vajalik, kirjavahetuse teel toimuva kiirendatud menetluse raames;

c)

töörühmade moodustamine ja korraldus, töörühmade esimeeste ja aseesimeeste nimetamine ja nende ülesannete kirjeldus;

d)

koosolekute protokollid, kaasa arvatud arvamuste üksikasjad, mis erinevad vastuvõetud arvamustest;

e)

välisekspertide roll;

f)

raportööride määramine ja nende ülesannete kirjeldus;

g)

teaduslike arvamuste vorm ja sisu nende järjekindluse tagamiseks ja parandamiseks;

h)

STECFi liikmete ja välisekspertide vastutus ja kohustused, silmas pidades nende väliskontakte;

i)

STECFi esindamine kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitees;

j)

STECFi liikmete osalemine piirkondlikes nõuandekomiteedes.

3.   Kodukord avaldatakse komisjoni kodulehel.

Artikkel 12

Otsused ja arvamused

1.   STECF teeb otsuseid koosolekul osalevate liikmete häälteenamusega. Otsused ja arvamused võetakse vastu ainult juhul, kui 70 % STECFi liikmetest andis oma hääle või keeldus hääletamast.

2.   Vähemuse põhjendatud seisukohad lisatakse STECFi arvamustele ja edastatakse asjaosalistele.

3.   STECFi arvamused avaldatakse komisjoni kodulehel viivitamata, arvestades vajadust kaitsta ärisaladust.

Artikkel 13

Sõltumatus

1.   STECFi liikmeid nimetatakse ametisse ja väliseksperte kaasatakse isiklikult. Nad ei tohi delegeerida oma kohustusi.

2.   STECFi liikmed ja väliseksperdid tegutsevad liikmesriigist ja sidusrühmadest sõltumatult. Nad esitavad kohustuste deklaratsiooni tegutseda üldistes huvides ja huvide deklaratsiooni, millega kinnitavad mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või nende olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid esitatakse kirjalikult ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks. STECFi liikmed esitavad kohustuste deklaratsiooni igal aastal.

3.   STECFi liikmed ja väliseksperdid deklareerivad igal STECFi ja töörühma koosolekul mis tahes erihuvi, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks teatavate päevakorrapunktide suhtes.

Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1.   STECFi liikmed ja väliseksperdid ei tohi avalikustada STECFis või töörühmas töötamise tulemusel saadud mis tahes teavet, välja arvatud STECFi arvamusi.

2.   Kui komisjon teavitab STECFi taotletud arvamuse konfidentsiaalsusest, siis osalevad asjaomases töörühmas ainult STECFi liikmed ja komisjoni esindaja.

Artikkel 15

STECFi sekretariaat

1.   Komisjon annab STECFi ja selle töörühmade käsutusse sekretariaadi.

2.   Sekretariaadi ülesandeks on tehniline ja halduslik abi ning koordineerimine, et võimaldada STECFi tõhusat toimimist ja organiseerida selle töörühmade koosolekuid.

3.   Sekretariaat koordineerib vajaduse korral STECFi ja selle töörühmade koostööd teiste ühenduse ja rahvusvaheliste organitega.

Artikkel 16

Lõppsätted

1.   Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks otsus 93/619/EÜ.

2.   Vastavalt otsuse 93/619/EÜ artiklile 1 ametisse nimetatud STECFi liikmed jäävad ametisse kui käesoleva otsusega moodustatud komitee liikmed kuni uute STECFi liikmete ametisse nimetamiseni vastavalt käesoleva otsuse artiklile 3.

3.   Artikli 5 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis pärast käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud liikmete volituste lõppemist.

Brüssel, 26. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG

LISA

TOETUSED

STECFi liikmetel ja välisekspertidel on õigus saada toetust STECFi töös osalemiseks järgmiselt:

Osalemine STECFi koosolekutel ja töörühmades

Eurodes täispäeva kohta

STECFi koosolekud

Töörühmad

Esimees

300

300

Aseesimees (3)

300

0

Teised osalejad

250

250

Kui tööst võetakse osa ainult hommikul või õhtul, makstakse toetust 50 % ulatuses täispäeva toetusest.

Raportid

Eurodes

STECFi arvamused täiskogu koosolekutel või kirjavahetuse teel (4)

Raportid tausta kohta (5) STECFi koosolekute ja töörühmade eel

Raportöör

300

300 (6)


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 297, 2.12.1993, lk 25.

(3)  Ette nähtud ainult STECFi koosolekutel.

(4)  Toetust makstakse arvamuse valmimisel.

(5)  Kokkuvõtted, uuringud ja taustteave.

(6)  Toetust tuleks maksta hiljemalt 15 päeva jooksul vastavalt komisjoni kehtestatud ajalisele piirangule, mis on täpsustatud eelnevas kirjalikus lepingus. Komisjon võib siiski vajaduse korral otsustada tähtaega pikendada.


Top