Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1964

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1964/2005, 29. november 2005 , banaanide tariifimäärade kohta

OJ L 316, 2.12.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 649–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 162 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 162 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1964/oj

2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1964/2005,

29. november 2005,

banaanide tariifimäärade kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 13. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 404/93 banaanituru ühise korralduse kohta (1) sätestatakse banaanide impordiks üksnes tariifidel põhineva korra jõustumine hiljemalt 1. jaanuaril 2006.

(2)

12. juulil 2004 volitas nõukogu komisjoni avama läbirääkimised vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII eesmärgiga muuta teatavaid banaanide suhtes kohaldatavaid soodustusi. Seega teatas ühendus 15. juulil 2004 WTOle oma kavatsusest muuta EÜ CXL loendi rubriigi 0803 00 19 (banaanid) soodustusi. Komisjon on pidanud läbirääkimisi, konsulteerides asutamislepingu artikli 133 alusel moodustatud komiteega ja põllumajanduse erikomiteega vastavalt nõukogu antud läbirääkimisjuhistele.

(3)

Komisjon ei ole suutnud läbirääkimiste käigus jõuda vastuvõetavale kokkuleppele Ecuadori ja Panamaga, kellel on HS-alamrubriiki 0803 00 19 (banaanid) kuuluvate toodete suhtes peamine tarnimishuvi, ning Kolumbia ja Costa Ricaga, kellel on nimetatud toodete suhtes oluline tarnimishuvi. Vastavalt WTO ministrite konverentsi 14. novembri 2001 otsuse lisale, mis käsitleb Euroopa Ühenduste – AKV-EÜ partnerluslepingut, on komisjon konsulteerinud ka teiste WTO liikmetega. Nende konsultatsioonide käigus ei jõutud vastuvõetavale kokkuleppele.

(4)

31. jaanuaril 2005 teatas ühendus WTOle kavatsusest asendada soodustused rubriigi 0803 00 19 (banaanid) suhtes seotud tollimaksuga 230 EUR/tonn.

(5)

Käesoleva otsuse lisas sätestatud vahekohtumenetlus algatati 30. märtsil 2005. Vahekohtu 1. augustil 2005 väljastatud otsuses on sedastatud, et ühenduse pakutud enamsoodustusrežiimi tollitariifimäär 230 EUR/tonn ei vasta eelpoolmainitud lisale, kuna see ei tagaks, et enamsoodustusrežiimi tollimaksuga maksustavatel tarnijatel säiliks vähemalt täielik juurdepääs turule. Vahekohtu järeldust arvesse võttes vaatas komisjon ühenduse ettepaneku läbi. Vahekohtu 27. oktoobril 2005 väljastatud teises otsuses sedastas vahekohus, et läbivaadatud ettepanekus esitatud enamsoodustusrežiimi tollitariifimäär 187 EUR/tonn ei ole selles küsimuses lahenduseks. Seetõttu on komisjon küsimuse lahendamiseks ettepanekut veelgi muutnud.

(6)

Avada tuleks ka AKV riikidest pärit banaanide tariifikvoot vastavalt ühenduse kohustustele, mis tulenevad AKV-EÜ partnerluslepingust.

(7)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed ning üleminekumeetmed eelkõige seoses AKV riikidest pärit banaanide tariifikvoodi haldamisega tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 1. jaanuarist 2006 on banaanide (CN-kood 0803 00 19) tariifimäär 176 EUR/tonn.

2.   Igal aastal alates 1. jaanuarist 2006 avatakse autonoomne tariifikvoot 775 000 tonni (netomass) AKV riikidest pärit banaanide (CN-kood 0803 00 19) impordiks tollimaksu nullmääraga.

Artikkel 2

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed ning olemasolevalt korralduselt käesolevas määruses sätestatud korraldusele ümber lülitumise hõlbustamiseks vajalikud üleminekumeetmed võetakse vastu artikli 3 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 3

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 404/93 artikli 26 alusel loodud banaanituru korralduskomitee (edaspidi nimetatud “komitee”).

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaeg on üks kuu.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

A. JOHNSON


(1)  EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


Top