Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0791

2005/791/EÜ: Komisjoni otsus, 14. november 2005, millega lubatakse Saksamaal jätkata uue veinivalmistustava katset (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4376 all)

OJ L 299, 16.11.2005, p. 71–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/791/oj

16.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/71


KOMISJONI OTSUS,

14. november 2005,

millega lubatakse Saksamaal jätkata uue veinivalmistustava katset

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4376 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2005/791/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõike 2 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1622/2000 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas) (2) artikli 41 lõike 1 kohaselt andis Saksamaa loa katseteks töödelda veini tammepuulaaste ja -tükke kasutades.

(2)

Katsetega uuriti tammepuu mitut liiki tükkide ja laastude kasutamist veinis, töödeldud veini aromaatseid ühendeid ja seda, kuidas eespool nimetatu mõjub veini organoleptilistele omadustele pärast küpsemist mitmesugustes mahutites. Katsete teatavate tulemuste täpsustamiseks tuleks kõnealuseid katseid jätkata.

(3)

Saksamaa saatis kõnealuste katsete kohta komisjonile teatise, mille komisjon edastas liikmesriikidele, samuti esitas Saksamaa, võttes arvesse saadud huvitavaid tulemusi, taotluse pikendada nimetatud katsete läbiviimise ajavahemikku veel kolm aastat. Saksamaa lisas taotlusele asjaomased tõestused.

(4)

Nimetatud katsed jõuavad 2005. aasta veinisaagi töötlusjärku.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1622/2000 artikli 41 lõike 3 kohaselt peaks komisjon temale saadetud taotluse kohta võtma vastu otsuse.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on vastavuses veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Saksamaal lubatakse katseliselt jätkata tammepuutükkide ja -laastude kasutamist veini küpsemisel kuni 31. juulini 2008 määruse (EÜ) nr 1622/2000 artikli 41 lõike 1 tingimuste kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 14. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1163/2005 (ELT L 188, 20.7.2005, lk 3).


Top