Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_299_R_0061_01

2005/790/ET: Nõukogu otsus, 20. september 2005, Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta
Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

OJ L 299, 16.11.2005, p. 61–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 127–136 (MT)

16.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/61


NÕUKOGU OTSUS,

20. september 2005,

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta

(2005/790/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei ole nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) sätted Taani suhtes siduvad ega kohaldatavad.

(2)

8. mai 2003. aasta otsusega volitas nõukogu komisjoni pidama erakorraliselt läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise üle, mis laiendaks eelnimetatud määruse sätteid Taanile.

(3)

Komisjon pidas ühenduse nimel Taani Kuningriigiga läbirääkimisi sellise lepingu sõlmimise üle.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(5)

Taani seisukohta käsitleva eelnimetatud protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

17. jaanuaril 2005. aastal Brüsselis parafeeritud leping tuleks allkirjastada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu allkirjastamine kiidetakse käesolevaga ühenduse nimel heaks, kui nõukogu otsusega nimetatud lepingu sõlmimise kohta ei ole ette nähtud teisiti.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujale antakse käesolevaga õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Brüssel, 20. september 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BECKETT


(1)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2245/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 10).


Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi “ühendus”,

ühelt poolt, ja

TAANI KUNINGRIIK, edaspidi “Taani”,

teiselt poolt,

SOOVIDES ühtlustada tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse eeskirju ning lihtsustada ühenduses kohtuotsuste kiire ja lihtsa täitmisega seotud menetlusi,

ARVESTADES, et 27. septembril 1968 sõlmisid liikmesriigid Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 293 neljanda taande alusel Brüsseli konventsiooni kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) (edaspidi “Brüsseli konventsioon”), mida on muudetud konventsioonidega, mis käsitlevad uute liikmesriikide ühinemist nimetatud konventsiooniga. 16. septembril 1988 sõlmisid liikmesriigid ja EFTA riigid konventsiooni kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi “Lugano konventsioon”), mis on Brüsseli konventsiooni paralleelkonventsioon, (2)

ARVESTADES, et Brüsseli konventsiooni sisu kajastub põhiosas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (3) (Brüsseli I määrus),

VIIDATES Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevale protokollile (Taani seisukohta käsitlev protokoll), mille järgi Brüsseli I määrus ei ole Taani suhtes siduv ega kohaldatav,

RÕHUTADES, et on tuleb leida lahendus sellele vastuvõetamatule õiguslikule olukorrale, mis tuleneb kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise suhtes kohaldatavate eeskirjade erinevusest ühenduses,

SOOVIDES, et Brüsseli I määruse, selle edaspidiste paranduste ja rakendusmeetmete sätteid oleks võimalik rahvusvahelise õiguse alusel kohaldada ühenduse ja Taani vahelistele suhetele, kuna Taani on liikmesriik, kellel on eriseisukoht Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise osas,

RÕHUTADES, et Brüsseli konventsiooni ja käesoleva lepingu vahel tuleks tagada järjepidevus ning et ka käesoleva lepingu suhtes tuleks kohaldada üleminekusätteid nagu Brüsseli I määruse puhul. Järjepidevust on vaja ka Brüsseli konventsiooni käsitlevate Euroopa Ühenduste Kohtu tõlgenduste osas ning 1971. aasta protokolli (4) suhtes, mida tuleks kohaldada ka käesoleva lepingu jõustumise ajal pooleliolevate kohtuasjade suhtes,

RÕHUTADES, et Brüsseli konventsiooni kohaldatakse edaspidigi nende liikmesriikide territooriumidel, mis kuuluvad kõnealuse konventsiooni territoriaalsesse kohaldamisalasse, kuid mis jäävad välja käesoleva lepingu kohaldamisalast,

RÕHUTADES ühenduse ja Taani vahelise asjakohase kooskõlastamise tähtsust küsimustes, mis puudutavad selliste rahvusvaheliste lepingutega, mis võivad muuta või mõjutada Brüsseli I määruse reguleerimisala, seotud läbirääkimisi ja nende sõlmimist,

RÕHUTADES, et Taani peaks ühinema selliste rahvusvaheliste lepingutega, millega on ühinenud ühendus ja millistes osalemine on asjakohane Brüsseli I määruse ja käesoleva lepingu sidusaks kohaldamiseks,

KINNITADES, et Euroopa Ühenduste Kohtul peaks olema käesoleva lepingu, sealhulgas Brüsseli I määruse sätete ning käesoleva lepingu osaks olevate mistahes ühenduse rakendusmeetmete ühtse kohaldamise ja tõlgendamise pädevus,

VIIDATES Euroopa Ühenduste Kohtule Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 68 lõikega 1 antud pädevusele teha eelotsuseid ühenduse institutsioonide asutamislepingu IV jaotisel põhinevate õigusaktide kehtivuse või tõlgendamise kohta, sealhulgas käesoleva lepingu kehtivuse või tõlgendamise kohta, ning asjaolule, et nimetatud säte ei ole tulenevalt Taani seisukohta käsitlevast protokollist Taani suhtes siduv ega kohaldatav,

ARVESTADES, et Euroopa Ühenduste Kohus peaks olema samadel tingimustel pädev tegema eelotsuseid Taani kohtu poolt tõstatatud küsimustes käesoleva lepingu kehtivuse või tõlgendamise kohta ning et Taani kohtud peaksid seetõttu taotlema eelotsuseid Brüsseli I määruse ja selle rakendusmeetmete tõlgendamise kohta samadel tingimustel kui teiste liikmesriikide kohtud,

VIIDATES sellele, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 68 lõike 3 kohaselt võib Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon või liikmesriik taotleda Euroopa Ühenduste Kohtult otsust ühenduse institutsioonide asutamislepingu IV jaotisel põhinevate õigusaktide tõlgendamise, sealhulgas käesoleva lepingu tõlgendamise kohta, ning asjaolule, et nimetatud säte ei ole tulenevalt Taani seisukohta käsitlevast protokollist Taani suhtes siduv ega kohaldatav,

ARVESTADES, et Taanile peaks antama teiste liikmesriikidega samadel tingimustel võimalus taotleda seoses Brüsseli I määruse ja selle rakendusmeetmetega Euroopa Ühenduste Kohtult otsust käesoleva lepingu tõlgendamise küsimustes,

RÕHUTADES, et Taani õiguse kohaselt peaksid Taani kohtud võtma käesolevat lepingut, sealhulgas Brüsseli I määruse sätteid ja käesoleva lepingu osaks olevaid mistahes ühenduse rakendusmeetmeid tõlgendades arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Ühenduste liikmesriikide kohtuotsuseid, mis on seotud Brüsseli konventsiooni ja Brüsseli I määruse sätete ja mistahes ühenduse rakendusmeetmetega,

ARVESTADES, et Euroopa Ühenduste Kohtult peaks olema võimalik taotleda otsuse tegemist küsimustes, mis on seotud käesolevat lepingust tulenevate kohustuste täitmisega vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohtu menetlust reguleerivatele sätetele,

ARVESTADES, et kuna tulenevalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõikest 7 on käesolev leping liikmesriikide suhtes siduv, peaks Taanil olema samuti võimalik pöörduda komisjoni kui asutamislepingu täitmise järelevalvaja poole, kui mõni liikmesriik ei täida oma kohustusi,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on kohaldada Brüsseli I määrust ja selle rakendusmeetmeid ühenduse ja Taani vahelistele suhetele vastavalt käesoleva lepingu artikli 2 lõikele 1.

2.   Lepinguosaliste eesmärk on Brüsseli I määruse ja selle rakendusmeetmete ühtne kohaldamine ja tõlgendamine kõikides liikmesriikides.

3.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõike 1, artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 1 sätted tulenevad Taani seisukohta käsitlevast protokollist.

Artikkel 2

Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades

1.   Käesolevale lepingule lisatud ja käesoleva lepingu osa moodustava Brüsseli I määruse sätteid koos määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusmeetmetega ja Taani poolt vastavalt käesoleva lepingu artiklile 4 rakendatud rakendusmeetmetega, mis on vastu võetud pärast käesoleva lepingu jõustumist, ning määruse artikli 74 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmetega kohaldatakse rahvusvahelise õiguse alusel ühenduse ja Taani vahelistele suhetele.

2.   Käesoleva lepingu raames muudetakse nimetatud määruse sätete kohaldamist siiski järgmiselt:

a)

Artikli 1 lõiget 3 ei kohaldata.

b)

Artiklile 50 lisatakse järgmine lõige (lõige 2):

“2.   Taotlejale, kes taotleb Taani haldusasutuse poolt ülalpidamiskorralduse kohta tehtud otsuse täitmist, võib taotluse saanud liikmesriigis kohaldada esimese lõike sätteid, kui ta esitab Taani justiitsministeeriumile teatise selle kohta, et ta vastab rahalistele tingimustele saada täielikult või osaliselt tasuta õigusabi või vabastust kuludest.”

c)

Artiklisse 62 lisatakse järgmine lõige (lõige 2):

“2.   Ülalpidamiskohustusega seotud asjades hõlmab mõiste “kohus” Taani haldusasutusi.”

d)

Artiklit 64 kohaldatakse nii Taanis, Kreekas kui ka Portugalis registreeritud laevadele.

e)

Määruse artikli 70 lõikes 2 ning artiklites 72 ja 76 märgitud määruse jõustumiskuupäeva asemel kohaldatakse käesoleva lepingu jõustumiskuupäeva.

f)

Määruse artikli 66 asemel kohaldatakse käesoleva lepingu üleminekusätteid.

g)

I lisasse lisatakse: “Taanis: kohtumenetluse seaduse artikli 246 lõiked 2 ja 3 (lov om rettens pleje)”.

h)

II lisasse lisatakse: “Taanis, “byret””.

i)

III lisasse lisatakse: “Taanis, “landsret””.

j)

IV lisasse lisatakse: “Taanis kaebus “Højesteret’ile”, mida saab esitada “Procesbevillingsnævnet’i” antava menetlusloa alusel”.

Artikkel 3

Brüsseli I määruse muudatused

1.   Taani ei osale Brüsseli I määruse muudatuste vastuvõtmisel ning need muudatused ei ole Taani suhtes siduvad ega kohaldatavad.

2.   Määruse muudatuste vastuvõtmisel teavitab Taani komisjoni oma otsusest rakendada niisuguste muudatuste sisu või mitte. Teavitamine toimub kas muudatuste vastuvõtmisel või sellele järgneva 30 päeva jooksul.

3.   Kui Taani otsustab niisuguste muudatuste sisu rakendada, tuleb teates märkida, kas rakendamine saab toimuda halduskorras või nõuab parlamendi heakskiitu.

4.   Kui teates on märgitud, et rakendamine saab toimuda halduskorras, kinnitatakse teates, et kõik vajalikud haldusmeetmed jõustuvad määruse muudatuste jõustumiskuupäeval või on jõustunud teate kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

5.   Kui teates on märgitud, et rakendamine nõuab Taani parlamendi heakskiitu, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

seadusandlikud meetmed jõustuvad Taanis määruse muudatuste jõustumiskuupäeval või kuue kuu jooksul pärast teavitamist, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem;

b)

Taani teatab komisjonile, millisel kuupäeval seadusandlikud rakendusmeetmed jõustuvad.

6.   Vastavalt lõigetele 4 ja 5 esitatud Taani teade muudatuste sisu rakendamise kohta Taanis, tekivad Taani ja ühenduse vahel rahvusvahelise õiguse kohased vastastikused kohustused. Määruse muudatused on sellisel juhul käesoleva lepingu muudatused ning loetakse sellele lisatuks.

7.   Juhul, kui:

a)

Taani teatab oma otsusest muudatuste sisu mitte rakendada; või

b)

Taani ei saada teadet lõikes 2 märgitud 30-päevase tähtaja jooksul; või

c)

seadusandlikud meetmed ei jõustu Taanis lõikes 5 märgitud tähtaja jooksul;

loetakse käesolev leping lõppenuks, kui lepinguosalised ei otsusta 90 päeva jooksul teisiti, või punktis c märgitud juhul, kui seadusandlikud meetmed ei ole sama tähtaja jooksul Taanis jõustunud. Leping lõpeb kolm kuud pärast 90-päevase perioodi lõppemist.

8.   Lepingu lõppemine ei mõjuta kohtumenetlusi, mis on algatatud, ja dokumente, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud enne lepingu lõppemist vastavalt lõikele 7.

Artikkel 4

Rakendusmeetmed

1.   Taani ei osale Brüsseli I määruse artiklis 75 nimetatud komitee arvamuste vastuvõtmisel. Vastavalt nimetatud määruse artikli 74 lõikele 2 vastu võetud rakendusmeetmed ei ole Taani suhtes siduvad ega kohaldatavad.

2.   Taanit teavitatakse vastavalt määruse artikli 74 lõikele 2 vastu võetud rakendusmeetmetest. Taani teavitab komisjoni oma otsusest selle kohta, kas ta rakendab niisuguste rakendusmeetmete sisu või mitte. Teavitamine toimub kas rakendusmeetmete kättesaamisel või sellele järgneva 30 päeva jooksul.

3.   Teates kinnitatakse, et kõik vajalikud haldusmeetmed jõustuvad Taanis rakendusmeetmete jõustumiskuupäeval või on jõustunud teate kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

4.   Taani teade rakendusmeetmete sisu rakendamise kohta Taanis toob kaasa Taani ja ühenduse vahelised rahvusvahelise õiguse kohased vastastikused kohustused. Rakendusmeetmed moodustavad sellisel juhul osa käesolevast lepingust.

5.   Juhul, kui:

a)

Taani teatab oma otsusest rakendusmeetmete sisu mitte rakendada; või

b)

Taani ei saada teadet lõikes 2 märgitud 30-päevase tähtaja jooksul,

loetakse käesolev leping lõppenuks, kui lepinguosalised ei otsusta 90 päeva jooksul teisiti. Leping lõpeb kolm kuud pärast 90-päevase perioodi lõppemist.

6.   Lepingu lõppemine ei mõjuta kohtumenetlusi, mis on algatatud ja dokumente, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud enne lepingu lõppemist vastavalt lõikele 5.

7.   Kui rakendamine nõuab erandjuhtudel Taani parlamendi heakskiitu, teatab Taani sellest vastavalt lõikele 2 ja kohaldatakse artikli 3 lõigete 5–8 sätteid.

8.   Taani teavitab komisjoni tekstidest, mis muudavad käesoleva lepingu artikli 2 lõige 2 punktides g–j sätestatut. Komisjon kohandab artikli 2 lõige 2 punktide g–j sõnastust vastavalt sellele.

Artikkel 5

Brüsseli I määrust mõjutavad rahvusvahelised lepingud

1.   Rahvusvahelised lepingud, millega ühendus on Brüsseli I määruse sätete alusel ühinenud, ei ole Taani suhtes siduvad ega kohaldatavad.

2.   Taani hoidub selliste rahvusvaheliste lepingutega ühinemisest, mis võivad mõjutada või muuta käesolevale lepingule lisatud Brüsseli I määruse reguleerimisala, välja arvatud juhul, kui see toimub ühenduse nõusolekul ning käesoleva lepingu ja kõnealuse rahvusvahelise lepingu omavahelise suhestamise osas on võetud tarvitusele piisavad abinõud.

3.   Kui Taani peab läbirääkimisi selliste rahvusvaheliste lepingutega ühinemise üle, mis võivad mõjutada või muuta käesolevale lepingule lisatud Brüsseli I määruse reguleerimisala, kooskõlastab Taani oma seisukohta ühendusega ning hoidub niisugustel läbirääkimistel oma pädevuse piires sammudest, mis võiksid kahjustada ühenduse kooskõlastatud seisukoha eesmärke.

Artikkel 6

Euroopa Ühenduste Kohtu pädevus lepingu tõlgendamisel

1.   Kui poolelioleva kohtuasja läbivaatamisel Taani kohtus tõstatatakse küsimus käesoleva lepingu kehtivuse või tõlgendamise kohta, taotleb see kohus Euroopa Kohtult sellekohast otsust juhul, kui teise liikmesriigi kohus oleks samadel asjaoludel kohustatud seda tegema seoses käesoleva lepingu artikli 2 lõikes 1 nimetatud Brüsseli I määruse ja selle rakendusmeetmetega.

2.   Taani õiguse kohaselt võtavad Taani kohtud käesolevat lepingut tõlgendades arvesse Euroopa Kohtu praktikas sisalduvaid otsuseid Brüsseli konventsiooni ja Brüsseli I määruse sätete ja mistahes ühenduse rakendusmeetmete kohta.

3.   Taani võib nii nagu nõukogu, komisjon või iga teine liikmesriik taotleda Euroopa Kohtult otsust küsimuses, mis puudutab käesoleva lepingu tõlgendamist. Otsust, mille Euroopa Kohus teeb vastuseks sellisele taotlusele, ei kohaldata res judicata õigusjõudu omavate liikmesriikide kohtuotsuste suhtes.

4.   Taanil on õigus esitada Euroopa Kohtule oma seisukoht küsimustes, mille kohta on mõne liikmesriigi kohus taotlenud Euroopa Kohtult eelotsust seoses artikli 2 lõikes 1 nimetatud mistahes sätte tõlgendamisega.

5.   Kohaldatakse protokolli Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja kohta ja kohtu kodukorda.

6.   Kui Euroopa Ühenduse asutamislepingu Euroopa Kohtu otsuseid puudutavaid sätteid muudetakse selliselt, et need toovad kaasa tagajärgi Brüsseli I määrusega seotud otsustele, võib Taani teavitada komisjoni oma otsusest neid muudatusi käesoleva lepingu suhtes mitte kohaldada. Teavitamine toimub kas muudatuste jõustumisel või sellele järgneva 60 päeva jooksul.

Sellisel juhul loetakse käesolev leping lõppenuks. Leping lõpeb kolme kuu möödumisel teavitamisest.

7.   Lepingu lõppemine ei mõjuta kohtumenetlusi, mis on algatatud ja dokumente, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud enne lepingu lõppemist vastavalt lõikele 6.

Artikkel 7

Euroopa Ühenduste Kohtu pädevus seoses käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisega

1.   Komisjon võib pöörduda Euroopa Kohtu poole juhul, kui Taani ei täida käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi.

2.   Taani võib esitada komisjonile kaebuse juhul, kui mõni liikmesriik ei täida oma käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi.

3.   Kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu Euroopa Kohtu menetlust reguleerivaid sätteid, protokolli Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja kohta ja kohtu kodukorda.

Artikkel 8

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 299 nimetatud territooriumide suhtes.

2.   Kui ühendus otsustab laiendada Brüsseli I määruse kohaldatavust territooriumidele, mida praegu reguleerib Brüsseli konventsioon, siis teevad ühendus ja Taani koostööd, et tagada taolise kohaldamise laiendamine ka Taanile.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ainult kohtumenetluste suhtes, mis on algatatud, ja dokumentide suhtes, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud pärast käesoleva lepingu jõustumist.

2.   Kui aga kohtumenetlus algatati päritoluliikmesriigis enne käesoleva lepingu jõustumist, kuid otsus tehti pärast jõustumist, tunnustatakse ja täidetakse sellist otsust vastavalt käesolevale lepingule:

a)

juhul, kui kohtumenetlus taotluse esitanud liikmesriigis algatati pärast Brüsseli või Lugano konventsiooni jõustumist nii taotluse esitanud liikmesriigis kui ka taotluse saanud liikmesriigis;

b)

kõigil muudel juhtudel aga juhul, kui pädevus tulenes sätetest, mis on kooskõlas kas käesoleva lepingu sätetega või taotluse esitanud liikmesriigi ja taotluse saanud liikmesriigi vahelise konventsiooni sätetega, mis olid jõus menetluse algatamise ajal.

Artikkel 10

Suhestamine Brüsseli I määrusega

1.   Käesolev leping ei piira Brüsseli I määruse kohaldamist teiste ühenduse liikmesriikide poolt, välja arvatud Taani.

2.   Siiski kohaldatakse käesolevat lepingut alati:

a)

kohtualluvuse asjades, kui kostja alaline asukoht on Taanis, või kui käesoleva lepingu artiklist 2 tulenevalt kohaldatakse ühenduse ja Taani suhetes määruse artiklit 22 või 23, mille kohaselt antakse pädevus Taani kohtutele;

b)

seoses peatamise ja seotud menetlustega vastavalt Brüsseli I määruse artiklitele 27 ja 28, mida käesoleva lepingu artiklist 2 tulenevalt kohaldatakse ühenduse ja Taani vahelistele suhetele, kui kohtumenetlus algatati Taanist erinevas liikmesriigis ja Taanis;

c)

täitmise asjades, kui Taani on kas taotluse esitanud liikmesriik või taotluse saanud liikmesriik.

Artikkel 11

Lepingu lõppemine

1.   Käesolev leping lõpeb, kui Taani teavitab teisi liikmesriike sellest, et ei soovi enam kasutada Taani seisukohta käsitleva protokolli I osa sätteid, vastavalt nimetatud protokolli artiklile 7.

2.   Käesoleva lepingu võib lõpetada kumbki lepinguosaline, teatades sellest teisele lepinguosalisele. Lõpetamine jõustub kuue kuu möödudes sellise teate saamisest.

3.   Lepingu lõppemine ei mõjuta kohtumenetlusi, mis on algatatud, ja dokumente, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud enne lepingu lõppemist vastavalt lõike 1 või 2 kohaselt.

Artikkel 12

Jõustumine

1.   Lepinguosalised võtavad lepingu vastu oma vastava menetluse kohaselt.

2.   Leping jõustub kuuenda kuu esimesel päeval pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud üksteisele lepingu jõustumiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 13

Tekstide autentsus

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveenia, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  EÜT L 299, 31.12.1972, lk 32; EÜT L 304, 30.10.1978, lk 1; EÜT L 388, 31.12.1982, lk 1; EÜT L 285, 3.10.1989, lk 1; EÜT C 15, 15.1.1997, lk 1. Konsolideeritud tekst, vt EÜT C 27, 26.1.1998, lk 1.

(2)  EÜT L 319, 25.11.1988, lk 9.

(3)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2245/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 10).

(4)  EÜT L 204, 2.8.1975, lk 28; EÜT L 304, 30.10.1978, lk 1; EÜT L 388, 31.12.1982, lk 1; EÜT L 285, 3.10.1989, lk 1; EÜT C 15, 15.1.1997, lk 1. Konsolideeritud tekst, vt EÜT C 27, 26.1.1998, lk 28.

LISA

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, mida on muudetud komisjoni 21. augusti 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1496/2002, millega muudetakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvust ning kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 I lisa (artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 osutatud jurisdiktsiooninormid) ja II lisa (pädevate kohtute ja asutuste loend) ja komisjoni 27. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2245/2004, millega muudetakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvust ning kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 I, II, III ja IV lisa.


Top