Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1862

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1862/2005, 15. november 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu edasimüümiseks ühenduse turul eesmärgiga töödelda see ühenduses jahuks

OJ L 299, 16.11.2005, p. 35–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1862/oj

16.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1862/2005,

15. november 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu edasimüümiseks ühenduse turul eesmärgiga töödelda see ühenduses jahuks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2131/93 (milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused) (2) on eelkõige ette nähtud, et sekkumisameti valduses oleva teravilja müük peab toimuma pakkumismenetluse teel ning hindadega, mis koos transpordikuludega ei ole väiksemad ladustamiskoha või muu lähima turu hindadest, mida makstakse samaväärse kvaliteedi ja representatiivse koguse puhul, et mitte turgu häirida.

(2)

Ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu 2005. aasta saagikoristuse ajal on pehme nisu eeldatav saak Leedu sisenõudluse katmiseks ebapiisav. Samuti on Leedu käsutuses pehme nisu sekkumisvarud, millele on raske kasutust leida ja mis järelikult tuleks ära müüa. Seetõttu võib ühenduse turul korraldada müügi pakkumismenetluse teel eesmärgiga töödelda pehme nisu jahuks.

(3)

Selleks et võtta arvesse olukorda ühenduse turul, tuleks sätestada, et pakkumismenetlust juhib komisjon. Peale selle tuleks sätestada jaotamise koefitsient pakkumistele, milles pakutakse madalaimat müügihinda.

(4)

Selleks et tagada kontroll pakkumismenetluse objektiks olevate varude eesmärgipärase kasutamise üle, tuleb ette näha erijärelevalve pehme nisu tarnimiseks ja selle töötlemiseks jahuks. Järelevalve võimaldamiseks tuleks muuta kohustuslikuks komisjoni 16. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks) (3) kindlaks määratud menetluste kohaldamine.

(5)

Nõuetekohase rakendamise tagamiseks peab edukas pakkuja esitama tagatise, mis asjaomaseid toiminguid arvestades määratakse kindlaks erandina määrusest (EMÜ) nr 2131/93, eriti selles osas, mis käsitleb tagatise suurust, mis peab olema piisav toodete nõuetekohaseks kasutamiseks, ning tagatise vabastamist, mis peab sisaldama toodete jahuks töötlemise tõendit.

(6)

Samuti tuleb tagada pakkujate anonüümsus teatises, mille edastab komisjonile Läti sekkumisamet.

(7)

Juhtimise ajakohastamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektroonilisel kujul.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Leedu sekkumisamet pakub alalise pakkumismenetluse teel ühenduse siseturul müügiks 32 000 tonni tema valduses olevat pehmet nisu eesmärgiga töödelda see jahuks.

Artikkel 2

Artiklis 1 ettenähtud müük toimub vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93.

Erandina:

a)

nimetatud määruse artikli 13 lõikest 1 koostatakse pakkumised pakkumises käsitletava partii tegeliku kvaliteedi põhjal;

b)

nimetatud määruse artikli 10 teisest lõikest määratakse kindlaks madalaim müügihind tasemel, mis ei häiri teraviljaturgu.

Artikkel 3

Pakkumised kehtivad üksnes juhul, kui neile on lisatud:

a)

tõend selle kohta, et pakkuja on esitanud tagatise, mille suuruseks on erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 teisest lõigust 10 eurot tonni kohta;

b)

pakkuja kirjalik kohustus kasutada pehmet nisu ühenduse territooriumil jahuks töötlemiseks 60 päeva jooksul pärast kauba väljavõtmist sekkumisvarudest ning igal juhul enne 31. augustit 2006, ning esitada hiljemalt teisel tööpäeval pärast pakkumise vastuvõtuteatise saamist tagatis 40 eurot tonni kohta;

c)

kohustus pidada laoarvestust, mis võimaldab kontrollida, kas müüdud pehme nisu kogus on töödeldud ühenduse territooriumil jahuks.

Artikkel 4

1.   Esimese osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 23. novembril 2005 kell 15 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõppeb pakkumiste esitamine igal kolmapäeval kell 15.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 28. detsembril 2005, 12. aprillil 2006 ning 24. mail 2006, sest nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 28. juunil 2006 kell 15.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Leedu sekkumisametile järgmisel aadressil:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12

Vilnius, Lituanie

Tel: (370-5) 268 50 49

Faks: (370-5) 268 50 61

Artikkel 5

Leedu sekkumisamet teavitab komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kaks tundi pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Seda tehakse elektroonilisel kujul vastavalt I lisas esitatud vormile.

Artikkel 6

Komisjon kinnitab madalaima müügihinna või otsustab pakkumised tagasi lükata määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras. Kui pakkumised esitatakse sama partii kohta ja saadaolevast üldkogusest suurema koguse kohta, võib igale partiile määrata eraldi hinna.

Madalaima müügihinnaga samal tasemel esitatud pakkumiste puhul võib hinna kindlaksmääramisega kaasneda pakutud koguste jaotamise koefitsiendi määramine.

Artikkel 7

1.   Artikli 3 punktis a osutatud tagatis vabastatakse kogu ulatuses, kui:

a)

pakkumist ei valitud välja;

b)

müügihind maksti ettenähtud ajal ning artikli 3 punktis b ettenähtud tagatis oli esitatud.

2.   Artikli 3 punktis b nimetatud tagatis vabastatakse proportsionaalselt ühenduses jahu tootmiseks kasutatud pehme nisu hulgaga.

Artikkel 8

1.   Artikli 3 punktis b nimetatud kohustuste täitmise tõend esitatakse vastavalt määrusele (EMÜ) nr 3002/92.

2.   Lisaks määrusega (EMÜ) nr 3002/92 ette nähtud kannetele peab kontrolleksemplar T5 sisaldama ka artikli 3 punktides b ja c ette nähtud kohustusi ning üht II lisas toodud kannet.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1169/2005 (ELT L 188, 20.7.2005, lk 19).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1169/2005.


I LISA

Alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva 32 000 tonni pehme nisu edasimüümiseks

Vorm (1)

(Määrus (EÜ) nr 1862/2005)

1

2

3

4

Pakkuja number

Partii number

Kogus

(t)

Pakkumishind

(eurot/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse peadirektoraadile (D2).


II LISA

Artikli 8 lõikes 2 nimetatud kanded

––

:

hispaania keeles

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1862/2005

––

:

tšehhi keeles

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1862/2005

––

:

taani keeles

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1862/2005

––

:

saksa keeles

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1862/2005

––

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 1862/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

––

:

kreeka keeles

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1862/2005

––

:

inglise keeles

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1862/2005

––

:

prantsuse keeles

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1862/2005

––

:

itaalia keeles

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1862/2005

––

:

läti keeles

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1862/2005 3. panta b) un c) punktā

––

:

leedu keeles

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1862/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

––

:

ungari keeles

:

Az 1862/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

––

:

hollandi keeles

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1862/2005

––

:

poola keeles

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1862/2005

––

:

portugali keeles

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1862/2005

––

:

slovaki keeles

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1862/2005

––

:

sloveeni keeles

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1862/2005

––

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 1862/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

––

:

rootsi keeles

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1862/2005


Top