Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1859

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1859/2005, 14. november 2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Usbekistani suhtes

OJ L 299, 16.11.2005, p. 23–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 118–126 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009; kehtetuks tunnistatud 32009R1227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1859/oj

16.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/23


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1859/2005,

14. november 2005,

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Usbekistani suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 14. novembri 2005. aasta ühist seisukohta 2005/792/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

23. mail 2005. aastal mõistis nõukogu sügavalt hukka “ülemäärase, ebaproportsionaalse ja valimatu jõu kasutamise Usbekistani kaitsejõudude poolt” Ida-Usbekistanis Andijonis mai alguses. Nõukogu väljendas sügavat kahetsust, et Usbekistani ametivõimud ei reageerinud asjakohaselt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni üleskutsele korraldada sõltumatu rahvusvaheline uurimine. 13. juunil 2005 esitas nõukogu nimetatud ametivõimudele tungiva palve oma seisukoht 2005. aasta juuni lõpuks uuesti läbi vaadata.

(2)

Arvestades asjaolu, et senini ei ole saadud rahuldavat vastust, nähakse ühise seisukohaga 2005/792/ÜVJP ette teatavate piiravate meetmete kehtestamine esialgu üheks aastaks, mille jooksul nimetatud meetmeid pidevalt läbi vaadatakse.

(3)

Ühise seisukohaga 2005/792/ÜVJP sätestatud piiravad meetmed hõlmavad muu hulgas sellise varustuse ekspordi keeldu, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, ning sõjalise tegevuse, relvade ja nendega seotud materjalide ning sellise varustusega, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, seotud tehnilise abi, rahastamise ja rahalise toetuse andmise keeldu.

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse ning seetõttu on nende rakendamiseks ühenduses vaja ühenduse õigusakti, eelkõige eesmärgiga tagada, et kõikide liikmesriikide ettevõtjad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse ühenduse territooriumina liikmesriikide territooriume, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(5)

Edaspidi tuleks loetelule varustusest, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, lisada tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (2) I lisas sätestatud koondnomenklatuuri viitenumbrid.

(6)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama sanktsioonid, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumiste korral. Ettenähtud sanktsioonid peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

varustus, mida võidakse kasutada siserepressioonideks – I lisas loetletud vahendid;

2.

tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; tehnilise abi hulka kuulub ka suuline abi;

3.

ühenduse territoorium – liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

Artikkel 2

Keelatud on:

a)

otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis, olenemata sellest, kas selline varustus pärineb ühendusest või mitte;

b)

otseselt või kaudselt anda tehnilist abi, mis on seotud punktis a nimetatud varustusega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis;

c)

otseselt või kaudselt rahastada punktis a nimetatud varustusega seotud tegevusi või anda sellega seotud rahalist toetust füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis;

d)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kaasa aidata punktides a, b ja c nimetatud tegevustele.

Artikkel 3

Keelatud on:

a)

otseselt või kaudselt anda tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosade varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis;

b)

otseselt või kaudselt rahastada sõjalist tegevust või anda sellega seotud rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kaasa aidata punktides a ja b nimetatud tegevusele.

Artikkel 4

1.   Erandina artiklitest 2 ja 3 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida vartustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, eeldusel et see varustus:

i)

antakse rahvusvahelistes julgeolekujõududes (International Security Assistance Force – ISAF) ja operatsioonis “Enduring Freedom” (OEF) osalevate vägede käsutusse Usbekistanis või

ii)

on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks;

b)

rahastada, anda rahalist või tehnilist abi tegevusele, mis on seotud punktis a nimetatud varustusega;

c)

rahastada, anda rahalist või tehnilist abi tegevusele, mis on seotud:

i)

mittesurmava sõjavarustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks või ÜRO, Euroopa Liidu ja ühenduse institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonideks või

ii)

sõjalise varustusega, mida kasutavad rahvusvahelistes julgeolekujõududes ISAF ja operatsioonis OEF osalevad väed Usbekistanis.

2.   Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.

Artikkel 5

Artikleid 2 ja 3 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Usbekistani ÜRO ja ELi töötajatele, ühenduse või selle liikmesriikide töötajatele, meedia esindajatele, humanitaar- ja arenguabitöötajatele ning nendega seotud töötajatele üksnes isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 6

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 7

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 8

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, kaasa arvatud selle õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja organite suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

kõikide ühenduse territooriumil või osaliselt ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, üksuste või organite suhtes.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

T. JOWELL


(1)  Vt käesoleva ELT lk 72.

(2)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 493/2005 (ELT L 82, 31.3.2005, lk 1).


I LISA

Loetelu varustusest, mida võidakse kasutada siserepressioonideks ja millele viidatakse artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 punktis a

Järgnev loetelu ei sisalda spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavaid või vastavalt modifitseeritud esemeid.

1.

Kuulikindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid, kuulikindlad kilbid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

2.

Erivahendid sõrmejälgede võtmiseks.

3.

Võimsusregulaatoriga helgiheitjad.

4.

Kuulikindlad ehitusmaterjalid.

5.

Jahinoad.

6.

Spetsiaalsed tootmisvahendid haavlipüsside valmistamiseks.

7.

Laskemoona käsilaadimisvarustus.

8.

Sideteadete pealtkuulamisseadmed.

9.

Optiline tahkisdetektor.

10.

Kujutisevõimendustorud.

11.

Relvade teleskoopsihikud.

12.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad sileraudsed relvad ja nende laskemoon ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

raketipüstolid;

õhu- ja padrunrelvad, mis on mõeldud kasutamiseks tööriistadena või valutute vahenditena loomade uimastamiseks.

13.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad ja lisaseadmed.

14.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad pommid ja granaadid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

15.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliste standardite või spetsifikatsioonide kohaselt valmistatud kuulikindlad vestid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

16.

Maastikul sõitmiseks sobivad neljarattaveoga sõidukid, mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud, ja selliste sõidukite kuulikindlad kilbid.

17.

Vesikahurid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

18.

Vesikahuritega varustatud sõidukid.

19.

Sõidukid, mis on spetsiaalselt kujundatud või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

20.

Akustilised seadmed, mida tootja või tarnija väidete kohaselt saab kasutada massirahutuste ohjeldamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

21.

Jalarauad, rühmaahelad, vangiahelad ja elektrišokivööd, mis on spetsiaalselt ette nähtud inimeste liikumise takistamiseks, välja arvatud:

käerauad, mille maksimaalne pikkus koos ketiga on lukustatuna 240 mm.

22.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks tegutsemisvõimetuks muutva aine abil (näiteks pisargaasi või pipragaasi pihustid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

23.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks elektrišoki abil (sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

24.

Elektroonilised seadmed, mille abil on võimalik avastada peidetud lõhkeaineid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

TV või röntgenläbivalgustuse seadmed.

25.

Elektroonilised segamisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks, et takistada improviseeritud seadmetest kaugjuhtimispuldi abil lõhkamisi ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

26.

Vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

vahendid, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite liigpingepiirikud).

27.

Eridemineerimistöödeks ette nähtud vahendid ja seadmed, välja arvatud:

pommikatted;

mahutid, mis on ette nähtud selliste objektide hoidmiseks, mille kohta on teada või arvata, et need on improviseeritud lõhkeseadeldised.

28.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud või nende tahkisandurid.

29.

Otselõikega lõhkelaengud.

30.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud materjalid:

amatool,

nitrotselluloos (mis sisaldab üle 12,5 % nitrogeeni),

nitroglükool,

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN),

pikrüülkloriid,

trinitrofenüülmetüülnitramiin (tetrüül),

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

31.

Loetletud vahendite jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara ja vajalik tehnoloogia.


II LISA

Artiklis 4 osutatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

Belgia kaitsejõudude ja julgeolekuteenistuste sooritatavate müügi- ja ostutehingute ja tehnilise abi eest ning relvade, sõjalise ja poolsõjalise varustuse tootmise või tarnimisega seotud finants- ja tehniliste teenuste eest vastutav föderaalasutus:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel/Direction générale du Potentiel économique

Vergunningen/Licences

K.B.O. Beheerscel/Cellule de gestion B.C.E

44, Leuvensestraat/rue de Louvain

B-1000 Brussel/Bruxelles

Tel.: 0032 (0) 2 548 67 79

Faks: 0032 (0) 2 548 65 70.

Relvade, sõjalise ja poolsõjalise varustuse ekspordi-, impordi- ja transiidilubade eest vastutavad piirkondlikud asutused:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Faks: (32-2) 800 38 20

e-post: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Direction Gestion des Licences

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Faks: 081/649760

e-post: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Faks: (32-2) 553 60 37

e-post: wapenexport@vlaanderen.be

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: + 420 2 24 06 27 20

Tel.: + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Faks: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Faks: + 420 2 2418 4080

TAANI

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 62 81

Faks: (45) 35 46 62 03

SAKSAMAA

Artikli 4 lõike 1 punktide b ja c kohase rahastamise ja rahalise abi andmise lubamiseks:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Faks: (49) 89 35 01 63 38 00

Artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste lubade andmiseks, seoses artikli 4 lõike 1 punkti b kohase tehnilise abiga ja artikli 4 lõike 1 punkti c kohase tehnilise abiga:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196/908-0

Faks: (49) 6196/908-800

EESTI

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

KREEKA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τel.: + 30 210 3286401-3

Faks: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ.

105 63 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Faks: + 30 210 3286404

HISPAANIA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

PRANTSUSMAA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Faks: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Faks: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Faks: (33) 1 43 17 45 84

IIRIMAA

Department of Foreign Affairs

(United Nations Section)

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Faks: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(Financial Markets Department)

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Faks: + 353 1 679 8882

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Export Licensing Unit)

Lower Hatch Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 631 2534

Faks: + 353 1 631 2562

ITAALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.EU. — Ufficio IV

Tel.: (39) 06 3691 3645

Faks: (39) 06 3691 2335

D.G.C.E. — U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Faks: (39) 06 3691 8815

KÜPROS

1.

Import-Export Licencing Unit

Trade Service

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: 357 22 867100

Faks: 357 22 316071

2.

Supervision of International Banks, Regulations and Financial Stability Department

Central Bank of Cyprus

80, Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: 357 22 714100

Faks: 357 22 378153

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel.: (371) 7016 201

Faks: (371) 7828 121

LEEDU

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: + 370 5 2362516

Faks: + 370 5 2313090

LUKSEMBURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Faks: (352) 46 61 38

e-post: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2421

Faks: (352) 22 19 89

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Faks: 00352 475241

UNGARI

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.:345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Faks: + 356 21 25 15 20

MADALMAAD

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 De Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Faks: (31-38) 469 52 29

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+ 43-1) 711 00-0

Faks: (+ 43-1) 711 00-8386

POOLA

Ministry of Economic Affairs and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel.: (+ 48 22) 693 51 71

Faks: (+ 48 22) 693 40 33

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Faks: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Faks: (351) 21 882 3399

SLOVEENIA

1.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost

Prešernova cesta 25

SI-1001 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 2206

Faks: 00 386 1 478 2249

2.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sektor za upravne zadeve prometa, zbiranja in združevanja, eksplozivov in orožja

Bethovnova ulica 3

SI-1501 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 472 47 59

Faks: 00 386 1 472 42 53

3.

Ministrstvo za gospodarstvo

Komisija za nadzor izvoza blaga za dvojno rabo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 3223

Faks: 00 386 1 478 3611

4.

Ministrstvo za obrambo

Direktorat za Logistiko

Kardeljeva ploščad 24

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 471 20 25

Faks: 00 386 1 512 11 03

SLOVAKKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Faks: 00421/2/4333 7827

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Faks: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

PL/PB 31

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 08 81 28

Faks: (358-9) 16 08 81 11

ROOTSI

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel.: (+46-8) 406 31 00

Faks: (+46-8) 20 31 00

ÜHENDKUNINGRIIK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel.: (44) 20 7215 4544

Faks: (44) 20 7215 4539

EUROOPA ÜHENDUS

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel.: (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63

e-post: relex-sanctions@cec.eu.int


Top