Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1200

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2005, 26. juuli 2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist EMPs kohaldatav tekst

OJ L 195, 27.7.2005, p. 6–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 217–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 115 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 115 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 92 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1200/oj

27.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 195/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2005,

26. juuli 2005,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikleid 3, 9a ja artikli 9d lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud söödalisandite kasutamise lubamise loomasöötades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on ette nähtud üleminekumeetmed söödalisandite loataotluste jaoks, mis on esitatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 esitati esialgsed märkused taotluste kohta komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Neid taotlusi käsitletakse seega jätkuvalt vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1334/2001 (3) lubati esimest korda ajutiselt põrsaste ja nuumsigade puhul kasutada kasvustimulaatorit Formi LHS (kaaliumdiformiaat). Formi LHS (kaaliumdiformiaat) ringlusse suunamise eest vastutav isik esitas vastavalt kõnealuse määruse artiklile 4 taotluse saada ajutine luba jätkata toote kasutamist neli aastat emiste kasvustimulaatorina. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on esitanud arvamuse kõnealuse aine kasutamise ohutuse kohta inimestele, loomadele ja keskkonnale käesoleva määruse I lisas sätestatud tingimustel. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9a lõikes 1 sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda kõnealuse I lisas nimetatud preparaadi jaoks kasutusluba neljaks aastaks.

(6)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1411/1999 (4) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) mikroorganismipreparaati broilerkanade ja broilerküülikute puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(7)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 866/1999 (5) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Enterococcus faecium mikroorganismipreparaati (NCIMB 10415) emiste puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(8)

Määrusega (EÜ) nr 1411/1999 lubati esimest korda ajutiselt kasutada Enterococcus faecium mikroorganismipreparaati (DSM 10663/NCIMB 10415) põrsaste puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(9)

Määrusega (EÜ) nr 1411/1999 lubati esimest korda ajutiselt kasutada Saccharomyces cerevisiae mikroorganismipreparaati (MUCL 39885) kasutamine põrsaste puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(10)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1436/98 (6) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Saccharomyces cerevisiae mikroorganismipreparaati (CNCM I-1077) lüpsilehmade ja nuumveiste puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(11)

Määrusega (EÜ) nr 866/1999 lubati esimest korda ajutiselt kasutada Pediococcus acidilactici mikroorganismipreparaati (CNCM MA 18/5M) kasutamine broilerkanade puhul. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse mikroorganismipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse II lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(12)

Kõnealuste taotluse hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vajalikud teatavad menetlused. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (7) kohaldamisega.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kasvustimulaatorite rühma kuuluvat käesoleva määruse I lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada ajutiselt nelja aasta jooksul söödalisandina kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 2

Mikroorganismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse II lisas nimetatud preparaate lubatakse kasutada loomasöötades tähtajatult söödalisanditena kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  EÜT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 180, 3.7.2001, lk 18. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 676/2003 (ELT L 97, 15.4.2003, lk 29).

(4)  EÜT L 164, 30.6.1999, lk 56.

(5)  EÜT L 108, 27.4.1999, lk 21.

(6)  EÜT L 191, 7.7.1998, lk 15.

(7)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


I LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber

Söödalisand (kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Minimaalne sisaldus

Maksimaalne sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta

Kasvustimulaatorid

1

Aktsiaselts BASF

Kaaliumdiformiaat (Formi LHS)

Söödalisandi koostis:

 

Kaaliumdiformiaat, tahke, vähemalt 98 %,

 

Silikaat, max. 1,5 %,

 

Vesi, kuni 0,5 %

Toimeaine:

 

Kaaliumdiformiaat, tahke

 

KH(COOH)2

 

CASi nr 20642-05-1

Emised

8 000

12 000

30. juuli 2009


II LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Minimaalne sisaldus

Maksimaalne sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas

Mikroorganismid

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 1010 CFU/g söödalisandit

Broilerküülikud

0,1 × 109

5 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: robenidiini, salinomütsiinnaatriumi

Tähtajatu

Broilerkanad

0,2 × 109

1 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatrium, lasalotsiidnaatrium, salinomütsiinnaatrium, dekokinaat, robenidiin, narasiin, halofuginoon.

Tähtajatu

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium’i preparaat, milles on vähemalt

 

mikrokapslitena:

 

söödalisandit 1,0 × 1010 CFU/g

 

graanulitena:

 

söödalisandit 3,5 × 1010 CFU/g

Emised

0,7 × 109

1,25 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Emised 2 nädalat enne poegimist ja imetamise ajal.

Tähtajatu

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10 663/NCIMB 10 415

Enterococcus faecium’i preparaat, milles on vähemalt

 

pulbri ja graanulitena:

 

söödalisandit 3,5 × 1010 CFU/g

 

kaetud kujul:

 

söödalisandit 2,0 × 1010 CFU/g

 

vedelal kujul:

 

söödalisandit 1 × 1010 CFU/ml

Põrsad

1 × 109

1 × 1010

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Kuni umbes 35 kg kaaluvatele põrsastele.

Tähtajatu

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt:

 

pulbri, ümarate või piklike graanulitena:

 

söödalisandit 1 × 109 CFU/g

Põrsad (võõrutatud)

3 × 109

3 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Kuni umbes 35 kg kaaluvatele võõrutatud põrsastele

Tähtajatu

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt:

 

granuleeritud pulbrina:

 

söödalisandit 2 × 1010 CFU/g

 

kaetud kujul:

 

söödalisand 1 × 1010 CFU/g

Lüpsilehmad

4 × 108

2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 8,4 × 109 CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 1,8 × 109 CFU.

Tähtajatu

Nuumveised

5 × 108

1,6 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 4,6 × 109 CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 2 × 109 CFU.

Tähtajatu

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Pediococcus acidilactici preparaat, mis sisaldab söödalisandit vähemalt 1 × 1010 CFU/g

Broilerkanad

1 × 109

1 × 1010

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: dekokinaadi halofuginooni, narasiini, salinomütsiinnaatriumi, maduramütsiinammooniumi, diklasuriili.

Tähtajatu


Top