Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1042

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1042/2005, 29. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 172, 5.7.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 107 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32015R2424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1042/oj

5.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 172/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1042/2005,

29. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, (1) eriti selle artiklit 139,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 40/94, mida on kohaldatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2868/95, millega kohaldatakse nõukogu 13. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, (2) tuleks kehtestada otsinguaruandeid, kaubamärgi taotluste või registreeringute jagamist ja menetluse jätkamist hõlmavad täiendavad lõivud. Tuleks kindlaks määrata nimetatud uute lõivude summad.

(2)

Otsingurežiim muutub vabatahtlikuks alates 10. märtsist 2008 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 422/2004 artikli 2 lõikele 2. Nimetatud kuupäevast alates tuleks siseriiklike otsinguaruannete suhtes kohaldada täiendavat lõivu.

(3)

Seetõttu tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 2869/95 (3) vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas siseturu ühtlustamisameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) lõivude, rakenduseeskirjade ja apellatsioonikoja töökorra komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2869/95 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklis 2 esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt 1a:

“1a.

Otsingutasu

a)

ühenduse kaubamärgi taotluse eest (artikli 39 lõike 2, eeskirja 4 alapunkt c)

b)

Euroopa Ühendust nimetavate rahvusvaheliste registreeringute eest (artikli 39 lõige 2, artikli 150 lõige 2, eeskirja 10 lõige 2

12 eurot korrutatuna määruse artikli 39 lõikes 2 osutatud tööstusomandi õiguskaitse keskametite arvuga; amet avaldab nimetatud summa ja edasised muudatused kõnealuse ameti teatajas”

b)

punkt 6 jäetakse välja;

c)

punktis 13 asendatakse tekst “Igast kaupade ja teenuste klassist võetav üksikkaubamärgilõiv alates neljandast klassist” tekstiga “Iga kaupade ja teenuste klassi pikendamise eest võetav üksikkaubamärgilõiv alates neljandast klassist”;

d)

punktis 15 asendatakse tekst “Igast kaupade ja teenuste klassist võetav kollektiivkaubamärgilõiv alates neljandast klassist” tekstiga “Iga kaupade ja teenuste klassi pikendamise eest võetav kollektiivkaubamärgilõiv alates neljandast klassist”;

e)

punktis 19 asendatakse tekst “Tähtaja ennistamise lõiv” tekstiga “Lõiv tähtaja ennistamise taotluse eest”;

f)

punktis 20 asendatakse tekst “Lõiv märgi muutmise eest siseriikliku kaubamärgi taotluseks” tekstiga “Lõiv märgi muutmise taotluse eest”;

g)

punktid 21 ja 22 asendatakse järgmisega:

“21.

Lõiv menetluse jätkamise eest (artikli 78a lõige 1)

400

22.

Lõiv registreeritud ühenduse kaubamärgi jagamisavalduse eest (artikli 48a lõige 4) või ühenduse kaubamärgi taotluse eest (artikli 44a lõige 4)

250”

h)

punktis 23 asendatakse sissejuhatav lause järgmisega: “Lõiv litsentsi registreerimise taotluse eest või muu õiguse eest seoses registreeritud ühenduse kaubamärgiga (artikli 157 lõike 2 punkt 5, eeskirja 33 lõige 1) või ühenduse kaubamärgi taotlusega (artikli 157 lõike 2 punkt 6, eeskirja 33 lõige 4):”;

i)

punktist 29 jäetakse välja järgmine rida:

“lisaks lehekülje kohta, mis ületab kümme lehekülge

1”

2.

Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Tagasimakse tehakse pärast seda, kui rahvusvahelisele büroole on esitatud määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 113 lõike 2 punktidele b ja c või eeskirja 115 lõike 5 punktidele b, c ja lõikele 6 vastav teatis.”.

Artikkel 2

1.   Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Artikli 1 lõike 1 punkti a kohaldatakse alates 10. märtsist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 422/2004 (ELT L 70, 9.3.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 303, 15.12.1995, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 782/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 88).

(3)  EÜT L 303, 15.12.1995, lk 33. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 781/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 85).


Top