Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/EÜ: Komisjoni otsus, 6. juuni 2005, Taanile ja Ühendkuningriigile ühe täiendava päeva andmise kohta, mille jooksul laevad võivad viibida sadamast väljas vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisale (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1657 all)

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/51


KOMISJONI OTSUS,

6. juuni 2005,

Taanile ja Ühendkuningriigile ühe täiendava päeva andmise kohta, mille jooksul laevad võivad viibida sadamast väljas vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisale

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1657 all)

(Autentsed on ainult taani- ja ingliskeelne tekst)

(2005/425/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle IVa lisa punkti 6 alapunkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisa punkti 6 alapunktis a on kindlaks määratud päevade arv, mille jooksul teatavad ühenduse kalalaevad võivad viibida sadamast väljas kõnealuse lisa punktis 2 määratletud geograafilistes piirkondades ajavahemikul 1. veebruarist 2005–31. detsembrini 2005.

(2)

Kõnealuse lisa punkti 6 alapunktiga e võimaldatakse komisjonil anda liikmesriigi taotluse korral üks lisapäev, mille jooksul laev, mille pardal on punkti 4 alapunktis a nimetatud püügivahendid võrgusilma suurusega üle 120 mm, võib viibida sadamast väljas, kui asjaomane liikmesriik on loonud püügilitsentsi automaatse peatamise süsteemi, mida rakendatakse rikkumiste korral.

(3)

Taani ja Ühendkuningriik on esitanud vastava taotluse ja teabe püügilitsentsi automaatse peatamise süsteemi kohta, mida rikkumiste korral rakendatakse laevade suhtes, mille pardal on põhjatraalid, noodad või muud samalaadsed veetavad üle 120 mm võrgusilmaga püünised, välja arvatud piimtraalid.

(4)

Esitatud teavet silmas pidades tuleks Taanile ja Ühendkuningriigile anda üks lisapäev laevade jaoks, mille pardal on määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisa punkti 4 alapunktis a nimetatud püügivahendid võrgusilma suurusega üle 120 mm,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Taani ja Ühendkuningriigi laevadele, mille pardal on põhjatraalid, noodad või muud samalaadsed veetavad üle 120 mm võrgusilmaga püünised, välja arvatud piimtraalid, antakse iga kalendrikuu jooksul üks täiendav päev lisaks neile, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisa punkti 6 alapunktis a.

Artikkel 2

Laev, millele on vastavalt artiklile 1 antud üks lisapäev, ei tohi seda päeva üle anda mõnele teisele laevale, välja arvatud juhul, kui:

a)

vastuvõttev laev kasutab alati püügivahendeid, mille võrgusilma suurus on üle 120 mm;

b)

määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa lisa punktis 10 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Taani Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 6. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1.


Top