Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0863

Komisjoni määrus (EÜ) nr 863/2005, 7. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 459/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

OJ L 144, 8.6.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/863/oj

8.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 863/2005,

7. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 459/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2004 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 459/2005 (3) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva 130 663 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(3)

Austria teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 30 000 tonni võrra pakkumismenetluses oleva nisu ekspordiks ettenähtud kogust. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Austria palve vastu võtta.

(4)

Võttes arvesse pakkumismenetluses olevate koguste suurendamist, näib olevat vajalik muuta määruse (EÜ) nr 459/2005 I lisas osutatud ladustamispiirkondade kaupa ladustatud koguseid.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 459/2005 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 459/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

1.   Pakkumismenetlus hõlmab kuni 160 663 tonni pehme nisu eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

2.   160 663 tonni pehme nisu ladustamispiirkonnad on nimetatud I lisas.

2)

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  ELT L 75, 22.3.2005, lk 9. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 698/2005 (ELT L 114, 4.5.2005, lk 7).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


LISA

“I LISA

(tonnides)

Ladustamise koht

Kogused

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

160 663”


Top