Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0245

2005/245/: Komisjoni otsus, 18. märts 2005, mis käsitleb ühenduse rahalist toetust seoses Rootsi esitatud broileri kampülobakteri jälgimisprogrammiga aastaks 2005 (teatavaks tehtud numbri K(2005) 759 all)

OJ L 75, 22.3.2005, p. 40–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 208–211 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/245/oj

22.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/40


KOMISJONI OTSUS,

18. märts 2005,

mis käsitleb ühenduse rahalist toetust seoses Rootsi esitatud broileri kampülobakteri jälgimisprogrammiga aastaks 2005

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 759 all)

(Ainult rootsikeelne tekst on autentne)

(2005/245/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikleid 19 ja 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Inimeste tervise kaitsmine loomadelt inimesele otseselt või kaudselt edasikanduvate haiguste eest (zoonoosid) omab suurt tähtsust.

(2)

Rootsi esitas 2000. aastal mitmeaastase riikliku kampülobakteri jälgimisprogrammi, et taotleda ühenduselt rahalist toetust. Programmi eesmärk on anda hinnang levimuse ulatusele esmatoodetes ja toiduahelas ning tugevdada järk-järgult hügieenimeetmeid põllumajandusettevõtetes, et vähendada levimuse ulatust põllumajandusettevõtetes ja selle tulemusena kogu toiduahelas. Komisjon kiitis programmi heaks ja selle jaoks eraldati ühenduse rahaline toetus asjakohase ajavahemiku jooksul maksimummääraga neli aastat, et katta teatavad Rootsi kantud kulud ja koguda tehniliselt ja teaduslikult väärtuslikku teavet. Programmi alustatakse 1. juulil 2001. aastal.

(3)

Eelarve tõttu vaadatakse komisjonipoolne abi igal aastal uuesti üle. Komisjoni otsusega 2001/29/EÜ (2), otsusega 2001/866/EÜ (3), otsusega 2002/989/EÜ (4) ja otsusega 2003/864/EÜ (5) andis ühendus rahalist toetust vastavalt 2001. aasta esimeseks poolaastaks ja aastateks 2002, 2003 ja 2004.

(4)

Rootsi ametivõimud esitasid 28. mail 2004. aastal programmi, et taotleda ühenduselt rahalist toetust 2005. eelarveaastaks. Nad esitasid muudetud programmi 2. ja 17. novembril 2004. aastal. Sellest lähtuvalt oleks sobilik pikendada algselt nelja aasta pikkust ühenduse rahalise toetuse perioodi kuue kuu võrra selleks, et maksta toetusi ajavahemikus 1. jaanuar–31. detsember 2005. Ühenduse poolt selleks ajavahemikuks kehtestatud toetuste maksimummäär on 160 000 eurot.

(5)

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 (6) artikli 3 lõikele 2 rahastab ühenduse eeskirjade kohaselt võetud veterinaar- ja fütosanitaaralaseid meetmeid Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu. Finantskontrolli valdkonnas rakendatakse määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikleid 8 ja 9.

(6)

Ühenduse rahalist toetust antakse juhul, kui ettenähtud meetmeid on tõhusalt rakendatud ning eeldusel, et ametiasutused esitavad kogu vajaliku teabe ettenähtud tähtaja jooksul.

(7)

On vaja selgitada riigi omavääringus esitatud toetusetaotluste konverteerimisel kasutatavat kurssi, mis on määratletud nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2799/98 (millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev rahanduskord) (7) artikli 1 punktis d.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga võetakse kaheteistkümneks kuuks vastu 1. jaanuaril 2005 algav Rootsi esitatud broilerite kampülobakteri jälgimiskava.

2.   Ühendusepoolne rahaline toetus esimeses lõigus käsitatava jälgimiskava jaoks on 50 % (käibemaksuga) Rootsi kantud kulutustest seoses laboratoorsete analüüsidega, kuni 165 SEK kampülobakteri avastamistesti kohta, 330 SEK kampülobakteri loendamistesti kohta ja 330 SEK kampülobakteri geneetilise koodi määramiseks. Rahalise toetuse maksimummäär on 160 000 eurot.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 punktis 2 osutatud rahalist toetust antakse Rootsile eeldusel, et programmi rakendamine on kooskõlas asjakohaste ühenduse õigusaktide sätetega, sealhulgas konkurentsieeskirjade ja riigihankelepingute sõlmimist käsitlevate eeskirjadega, ning punktidega a–e ettenähtud tingimused on täidetud:

a)

1. jaanuariks 2005 jõustatakse programmi rakendamiseks vajalikud seadused, määrused ja haldussätted;

b)

hiljemalt neli nädalat pärast aruandeperioodi lõppu esitatakse esimese viie kuu finants- ja tehnilisi aspekte hõlmav vahekokkuvõte. Aruanne peab vastama lisas esitatud näidisele;

c)

hiljemalt 31. märtsiks 2006 esitatakse lõplik aruanne programmi üldise teostuse ja tulemuste kohta kogu ühenduse toetatud perioodi jooksul, s.t. 1. juuli 2001–31. detsember 2005. Samuti peab aruanne sisaldama hinnangut 2005. aasta tehnilistele ja finantsaspektidele vastavalt lisas ettenähtud näidisele, millele on lisatud tõendusmaterjal kantud kulude kohta;

d)

kõnealused aruanded peavad edastama tehniliselt ja teaduslikult olulist ja väärtuslikku teavet, vastates ühenduse meetmete eesmärgile;

e)

programmi rakendatakse tõhusalt.

2.   Kui esimese lõigu punktis c määratletud tähtajast ei peeta kinni, vähendatakse toetust 25 % võrra 1. mail, 50 % võrra 1. juunil ja 75 % võrra 1. juulil ja 100 % võrra 1. septembril.

Artikkel 3

Riigi omavääringus “n” kuus esitatud taotluste konverteerimiskurss on “n+1” kuu kümnenda päeva konverteerimiskurss või kursi noteerimisele eelneva päeva kurss.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 18. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(2)  EÜT L 6, 11.1.2001, lk 22.

(3)  EÜT L 323, 7.12.2001, lk 26.

(4)  EÜT L 344, 19.12.2002, lk 45.

(5)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 59.

(6)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(7)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.


LISA

Broileri kampülobakteri jälgimisprogrammi tehnilised ja finantsandmed, Rootsi

A jagu   Kontrolli tehniline aruanne

Aruandeperiood

alates … kuni …

1.

Diagnostikalaborites läbiviidud uuring

a)

Tavapärane uuring

 

Uuritud taparühmade arv

Põllumajandusettevõtete jalatsiproovide koguarv

Tapamajade kloaagitampooniproovide koguarv

Tapamajade kaelanahaproovide koguarv

Proovide koguarv

Kampülobakteri bakterioloogia

 

 

 

 

 

b)

Põllumajandusettevõtete lisauuring kõrge levimusega hooajal

 

Analüüsitud põllumajandusettevõtete arv

Fekaaliproovide koguarv

Kampülobakteri bakterioloogia

 

 

c)

Tapamaja lisauuring kõrge levimusega hooajal

 

Uuritud taparühmade arv

Umbsoole proovide koguarv

Kampülobakteri bakterioloogia

 

 

d)

Kampülobakteri loendamisproov tapamajas

 

Uuritud taparühmade arv

Kaelanahaproovide arv

Linnupesu proovide arv

Proovide koguarv

Kampülobakteri bakterioloogia

 

 

 

 

e)

Jälgitavusuurimuste proovid

Kampülobakteri PFGE proovide arv:

2.

Uuringute järelvalve

Elektrooniliste järelevalvekirjade arv tootjatele

Põllumajandusettevõtete järelvalvekülastuste arv

3.

Toiduahela epidemioloogilise olukorra kirjeldus (uuringute tulemused ja tulemuste analüüs, põllumajandusettevõtete külastused)

4.

Inimeste epidemioloogilise olukorra kirjeldus (suundumused ja kampülobakterioosi allikad)

5.

Aruandva asutuse nimi ja aadress:

B jagu   Kontrollimisel tekkivate kulude deklaratsioon: (1)

Aruandeperiood

alates … kuni …

Finantstoetust sätestava komisjoni otsuse viitenumber:

Järgmiste toimingutega kaasnenud kulud

Aruandeperioodi jooksul tehtud kulutused (riigi omavääringus)

Kampülobakteri bakterioloogia

 

Kampülobakteri loendamine

 

Kampülobakteri geneetiline kood

 


(1)  Vastavalt artikli 2 punktile c tuleb lõpliku aruande esitamisel lisada iga kuluartikli juurde kulutuste nimekiri koos tõendava materjaliga.


Top