Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0186

2005/186/EÜ: Nõukogu otsus, 5. juuli 2004, ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Maltal

OJ L 62, 9.3.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; kehtetuks tunnistatud 32007D0464

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/186/oj

9.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/21


NÕUKOGU OTSUS,

5. juuli 2004,

ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Maltal

(2005/186/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 104 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Malta poolt esitatud märkusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 104 peavad liikmesriigid hoiduma ülemäärasest valitsemissektori eelarvepuudujäägist; see laieneb ka erandi saanud liikmesriikidele, mille hulka kuuluvad kõik 1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud riigid.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakti põhieesmärgiks on usaldusväärne finantshaldus kui vahend hindade stabiilsuse ning tugeva ja püsiva majanduskasvu tagamiseks, mille tulemusel luuakse uusi töökohti.

(3)

Artikli 104 kohane ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus sätestab otsuse tegemise ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta ja asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitlev protokoll näeb ette edasised sätted, mis on seotud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisega. Nõukogu 22. novembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1) sätestatakse nimetatud protokolli sätete kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ja määratlused.

(4)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 5 kohaselt on komisjon kohustatud esitama nõukogule arvamuse, kui komisjon leiab, et liikmesriigis on või võib tekkida ülemäärane eelarvepuudujääk. Olles analüüsinud kõiki asjakohaseid tegureid, mida on arvestatud artikli 104 lõike 3 kohaselt koostatud komisjoni aruandes, ning võttes arvesse majandus- ja rahanduskomitee arvamust vastavalt artikli 104 lõikele 4, järeldas komisjon oma 24. juuni 2004. aasta arvamuses, et Maltal on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(5)

Asutamislepingu artikli 104 lõikes 6 sätestatakse, et nõukogu peaks kaaluma asjaomase liikmesriigi kõiki võimalikke märkuseid, enne kui ta pärast üldhinnangut otsustab, kas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(6)

Üldhinnangust järeldub, et valitsemissektori eelarvepuudujääk Maltal moodustas 2003. aastal 9,7 % SKTst (millest 3,2 % SKTst tulenes ühest tehingust), mis ületab asutamislepingu kontrollväärust (3 % SKTst). Valitsemissektori eelarvepuudujääki, mis ületas kontrollväärtuse 3 % SKTst, ei põhjustanud Malta ametivõimudest sõltumatu erakorraline sündmus ega tõsine majanduslangus stabiilsuse ja kasvu pakti tähenduses. Valitsemissektori eelarvepuudujääk jääb tõenäoliselt ka 2004. aastal kõrgemaks kui 3 % SKTst. Täpsemini öeldes ulatub eelarvepuudujääk komisjoni 2004. aasta kevadprognoosi kohaselt 2004. aastal 5,9 %ni SKTst, samas kui Malta lähenemisprogramm eeldab eelarve puudujääki 5,2 % SKTst. Võla suhe, mis oli 2003. aastal 72,0 %, eemaldub tõenäoliselt 2004. aastal veelgi enam asutamislepingujärgsest kontrollväärtusest, milleks on 60 % SKTst,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldhinnangust selgub, et Maltal on ülemäärane eelarvepuudujääk.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Brüssel, 5. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).


Top