Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0387

Komisjoni määrus (EÜ) nr 387/2005, 8. märts 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/97, millega sätestatakse avokaado turustusstandardid

OJ L 62, 9.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 43 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/387/oj

9.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 387/2005,

8. märts 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/97, millega sätestatakse avokaado turustusstandardid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riknevate toodete standardimise ja kvaliteedi arendamise töörühm on hiljuti muutnud standardit FFV-42, mis käsitleb avokaadode turustamist ja kaubandusliku kvaliteedi kontrolli. Selguse ja rahvusvahelise arusaadavuse huvides peaksid need muudatused kajastuma komisjoni määruses (EÜ) nr 831/97. (2)

(2)

Avokaadode küpsust ja valmimisastet saab hinnata nende kuivainesisalduse järgi. Et kõrvaldada valmimiseks kõlbmatud viljad, tuleks kehtestada minimaalse kuivainesisalduse nõue.

(3)

Kauplemine väikeste “Hassi” avokaadodega kasvab ja vastab teatavate tarbijate nõudlusele. Seetõttu on vaja vähendada selle avokaadosordi jaoks kehtestatud miinimumsuurust.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 831/1997 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 831/1997 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 119, 8.5.1997, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 907/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 50).


LISA

Määruse (EÜ) nr 831/1997 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

II jaotist (Kvaliteedinõuded) muudetakse järgmiselt:

a)

punktis A (miinimumnõuded) asendatakse teine lõik järgmisega:

“Avokaadod peavad olema tihked ja hoolikalt koristatud.”

b)

lisatakse punkt Aa:

“Aa.   Küpsus

Avokaadod peavad olema niisuguses füsioloogilises arengujärgus, et küpsemisprotsess võib jätkuda täieliku küpsemiseni.

Viljade kuivainesisaldus, mis saadakse konstantse kaaluni kuivatamise teel, peab olema järgmine:

21 % sordi “Hass” puhul,

20 % sortide “Fuerte”, “Pinkerton”, “Reed” ja “Edranol” puhul,

19 % muude sortide puhul, v.a Antillide sordid, mille kuivainesisaldus võib olla väiksem.

Küpsed avokaadod ei tohi olla mõrud.”

2.

III jaotist (Suurusnõuded) muudetakse järgmiselt:

a)

Esimese lõigu tabelisse lisatakse järgmine rida:

“80–125 (ainult sordil “Hass”)

S (1)

b)

Teine lõik asendatakse järgmisega:

“Üks avokaado peab kaaluma vähemalt 125 g, välja arvatud sordi “Hass” puhul, mille üks vili peab kaaluma vähemalt 80 g.”


(1)  Sama pakendi väikseima ja suurima vilja suuruse erinevus ei tohi ületada 25 g.


Top