Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0034

2005/34/EÜ: Komisjoni otsus, 11. jaanuar 2005, millega kehtestatakse ühtlustatud standardid teatavate jääkide olemasolu kontrolliks kolmandatest riikidest imporditud loomsetes saadustes (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4992 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 16, 20.1.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 59–61 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 105 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 105 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 63 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/34(1)/oj

20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/61


KOMISJONI OTSUS,

11. jaanuar 2005,

millega kehtestatakse ühtlustatud standardid teatavate jääkide olemasolu kontrolliks kolmandatest riikidest imporditud loomsetes saadustes

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4992 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/34/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5 ja artikli 17 lõiget 7,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2004. aasta 29. aprilli määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide, loomade tervishoiu ja heaolu eeskirjade järgimise kontrolli tagamiseks, eriti selle artikli 11 lõiget 4 ja artikli 63 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 97/78/EÜ nõutakse, et iga kolmandatest riikidest pärit partii kuuluks veterinaarkontrolli alla. Need kontrollid võivad hõlmata analüütilisi teste farmakoloogiliselt aktiivsete ainete jääkide suhtes, et kontrollida partiide vastavust ühenduse õigusaktide nõuetele.

(2)

Toidukontrollis kohaldatavate jääkide piirnormid (MRL) vastavalt nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivile 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes saadustes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EÜ, (2) on kehtestatud farmakoloogiliselt aktiivsetele ainetele 26. juuni 1990. aasta määrusega (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes. (3) Jääkide piirnorme kohaldatakse imporditud partiide suhtes.

(3)

Siiski ei sätesta määrus (EÜ) nr 2377/90 jääkide piirnorme kõikide ainete osas ning eriti nende ainete osas, mille kasutamine on ühenduses keelatud või ei ole lubatud. Nende ainete osas võib mis tahes jäägi olemasolu olla aluseks keeldumisele asjassepuutuvast imporditavast partiist või selle hävitamisele.

(4)

On asjakohane, et ühendus peaks kehtestama ühtlustatud lähenemise ühenduses keelatud või mitte lubatud ainete jääkide kontrollimiseks imporditud partiides.

(5)

Nõutava tulemuslikkuse miinimummäär (MRPL), mis on sätestatud vastavalt komisjoni otsusele 2002/657/EÜ, millega rakendatakse nõukogu 12. augusti 2002. aasta direktiivi 96/23/EÜ analüüsimeetodite tulemuslikkuse ja tulemuste tõlgendamise osas, (4) on vastu võetud kui tulemuslikkusstandard, mis tagab ühenduse õigusaktide tõhusa kontrolli ametlike proovide testimisel teatud keelatud või lubamatute ainete olemasolu suhtes; nõutava tulemuslikkuse miinimummäär vastab keskmisele piirnormile, millest üle võidakse aine või selle jääkide leidmist pidada metodoloogiliselt tähenduslikuks.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja nähakse ette toidu ohutusega seotud menetlused (5) kooskõlas Codex Alimentarius’ega Riskianalüüsi tööpõhimõtted, (6) on nõutud, et toidualased õigusnormid peavad põhinema käsitletava küsimuse puhul põhjendatud teguritel, näiteks kontrollide teostatavusel.

(7)

Seetõttu ei tuleks otsusega 2002/657/EÜ sätestatud minimaalsetest nõutavatest resultatiivsuse piirnormidest allpool erandlikult leitud jääke tõlgendada kohe murelikuks tegevana, vaid neid tuleks liikmesriikide poolt jälgida ning kui on olemas nõutava tulemuslikkuse miinimummäär, tuleks seda kasutada võrdluspunktina meetmeteks direktiivi 97/78/EÜ ühtlustatud kohaldamise tagamisel.

(8)

Kui analüütiliste testide tulemused näitavad selliste ainete jääkide olemasolu, millele on kehtestatud nõutava tulemuslikkuse miinimummäär vastavalt otsusele 2002/657/EÜ ja kuni määruse (EÜ) nr 882/2004 jõustumiseni 1. jaanuaril 2006, on asjakohane kooskõlastada rakendatavad meetmed, võttes arvesse ohu tõsidust, mida partii võib inimtervisele põhjustada, ning direktiivides 96/23/EÜ ja 97/78/EÜ ning määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatut.

(9)

Liikmesriigid peaksid eriti jälgima impordi olukorda mis tahes tõendusmaterjali suhtes korduvate probleemide kohta, kuna selline leid võiks viidata teatud aine kuritarvitamise mudelile, või kolmandate riikide poolt antavate garantiide eiramisele, mis puudutab toidu tootmist, mida kavatsetakse importida ühendusse. Liikmesriigid peaksid informeerima komisjoni korduvatest probleemidest.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse kohaldamisala

1.   Käesolev otsus sätestab võrdluspunktid meetmete võtmiseks ainete jääkide puhul, mille kohta vastavalt otsusele 2002/657/EÜ on sätestatud nõutava tulemuslikkuse miinimummäär, kui direktiivi 97/78/EÜ kohaselt teostatud imporditud loomsete saaduste partiide analüütilised testid kinnitavad selliste jääkide olemasolu, ning pärast vastavat kinnitust tuleb meetmed võtta.

2.   Käesolev otsus kehtib nii juhul, kui analüütilised testid teostatakse rutiinselt, tugevdatud kontrollimenetluste alusel või ettevaatusabinõuna kolmandatest riikidest imporditud loomsete saaduste partiidele.

Artikkel 2

Võrdluspunktid meetmete võtmiseks

Teatud ainete jääkide kontrollimise eesmärgil, mille kasutamine on ühenduses keelatud või ei ole lubatud, kasutatakse võrdluspunktidena meetmete võtmiseks otsuse 2002/657/EÜ II lisas sätestatud nõutava tulemuslikkuse miinimummäära, olenemata testitud maatriksist.

Artikkel 3

Meetmed keelatud või lubamatu aine kinnitatud olemasolu korral

1.   Kui analüütiliste testide tulemused on otsuses 2002/657/EÜ sätestatud nõutava tulemuslikkuse miinimummääraga võrdsed või neist kõrgemad, loetakse kõnealune partii ühenduse seadusega vastuolus olevaks.

2.   Kuni määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklite 19 kuni 22 jõustumiseni 1. jaanuaril 2006 peavad liikmesriikide asjassepuutuvad ametiasutused kolmandatest riikidest pärit ja nõuetele mittevastavad partiid ametlikult kinni ning pärast partiide eest vastutavate toidukäitlejate ärakuulamist võtavad tarvitusele alljärgnevad meetmed:

a)

korraldavad selliste partiide hävitamise või ühendusest tagasisaatmise vastavalt lõikele 3;

b)

kui partiid on juba turule jõudnud, siis kõrvaldavad need ringlusest enne mõne eespool nimetatud meetme rakendamist.

3.   Pädevad asutused lubavad partiide tagasisaatmist ainult juhul, kui:

a)

partii eest vastutava sööda- või toidukäitlejaga on kokku lepitud saatmiskoht ja

b)

toidukäitleja on kolmanda päritoluriigi või kolmanda sihtriigi, kui see erineb, pädevaid asutusi eelnevalt informeerinud põhjustest ja asjaoludest, mis takistavad kõnealuste partiide lubamist ühenduse turule ja

c)

kui kolmas sihtriik ei ole kolmas päritoluriik, on kolmanda sihtriigi pädev asutus teatanud pädevale asutusele oma valmidusest partiid vastu võtta.

4.   Ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklikke eeskirju, mis puudutavad haldusotsuste läbivaatamist, toimub tagasisaatmine mitte hiljem kui 60 päeva jooksul pärast päeva, mil pädev asutus otsustas partii saatekoha, kui ei ole algatatud juriidilist menetlust. Kui pärast 60päevase perioodi möödumist tagasisaatmist ei toimu, hävitatakse partii, välja arvatud juhul, kui pädev asutus leiab, et viivitus on põhjendatud.

5.   Kui analüütiliste testide tulemused on otsuses 2002/657/EÜ sätestatud nõutava tulemuslikkuse miinimummäärast allpool, ei keelata nende toodete sisenemist toiduahelasse. Pädev asutus säilitab andmed leidude kohta kordumise esinemise puhuks. Kui sama päritolu toodete analüütiliste testide tulemused näitavad korduvat mudelit, mis viitab ühe või mitme keelatud või lubamatu ainega seotud probleemile, sealhulgas näiteks nelja või enama kinnitatud tulemuse salvestamine allpool võrdluspunkte meetmeteks ühtede ja samade ainete osas impordis teatud kindla päritoluga kuuekuulise perioodi jooksul, informeerib pädev asutus sellest komisjoni ja teisi liikmesriike toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees. Komisjon juhib päritoluriigi või -riikide pädevate asutuste tähelepanu asjaolule ning esitab asjakohased ettepanekud.

6.   Saadetise eest vastutav sööda- või toidukäitleja või selle esindaja on vastutav kulutuste eest, mida pädevad asutused on kandnud seoses käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 4 viidatud toimingutega.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 19. veebruarist 2005.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 882/2004.

(3)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2232/2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 71).

(4)  EÜT L 221, 17.8.2002, lk 8. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/25/EÜ (ELT L 6, 10.1.2004, lk 38).

(5)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(6)  Kättesaadav aadressil ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf


Top