Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0033

2005/33/EÜ: Komisjoni otsus, 14. jaanuar 2005, millega muudetakse otsust 2001/556/EÜ seoses India ettevõtete lisamisega nende kolmandate riikide ettevõtete ajutistesse loeteludesse, millest liikmesriikidel on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud želatiini (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4543 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 16, 20.1.2005, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 57–58 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 16 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; kehtetuks tunnistatud 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/33(1)/oj

20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/59


KOMISJONI OTSUS,

14. jaanuar 2005,

millega muudetakse otsust 2001/556/EÜ seoses India ettevõtete lisamisega nende kolmandate riikide ettevõtete ajutistesse loeteludesse, millest liikmesriikidel on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud želatiini

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4543 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/33/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsust 95/408/EÜ vaheperioodiks nende kolmandate riikide ajutiste loetelude koostamise tingimuste kohta, millest liikmesriikidel lubatakse importida teatavaid loomseid saadusi, kalastussaadusi või elusaid kahepoolmelisi karploomi, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 11. juuli 2001. aasta otsusega 2001/556/EÜ, millega koostatakse nende kolmandates riikides asuvate ettevõtete ajutised loetelud, millest liikmesriigid lubavad importida inimtoiduks ettenähtud želatiini, (2) on sätestatud nende kolmandates riikides asuvate ettevõtete ajutised loetelud, millest liikmesriikidel on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud želatiini.

(2)

India on esitanud loetelu ettevõtetest, mis toodavad inimtoiduks ettenähtud želatiini, mille puhul pädevad asutused tõendavad, et need ettevõtted vastavad ühenduse eeskirjadele.

(3)

Seepärast tuleks need ettevõtted lisada otsuses 2001/556/EÜ sätestatud loeteludesse.

(4)

Kuna kõnealustes ettevõtetes ei ole veel teostatud kohapealset kontrolli, ei tohiks neist imporditavate toodete füüsilisi kontrolle vähendada vastavalt nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivile 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted. (3)

(5)

Seepärast tuleks otsust 2001/556/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/556/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub alates 23. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 243, 11.10.1995, lk 17. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33).

(2)  EÜT L 200, 25.7.2001, lk 23. Otsust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga. (ELT L 236, 23.9.2003, lk 381).

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).


LISA

Lisasse lisatakse vastavalt ISO-koodi tähestikjärjestusele järgmine tekst:

“País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1

2

3

4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01

Narmada Gelatines Ltd

Jabalpur

Madhya Pradesh

CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01

Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division

Kochi

Kerala

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02

Sterling Gelatine

Village Karakhadi

Gujarat

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03

Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Vasad

Gujarat”


Top