Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0080

Komisjoni määrus (EÜ) nr 80/2005, 19. jaanuar 2005, millega tunnistataks kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1517/77, millega kinnitatakse ühenduses kasvatatud humalasortide rühmade loetelu

OJ L 16, 20.1.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/80/oj

20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 80/2005,

19. jaanuar 2005,

millega tunnistataks kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1517/77, millega kinnitatakse ühenduses kasvatatud humalasortide rühmade loetelu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 1971. aasta määrust (EMÜ) nr 1696/71 humalaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 1517/77 (2) kinnitatakse humalasortide rühmad. Kõnealustest sortidest sõltus humalale antav tootmistoetus. Selline toetuse kord asendati hektaripõhise toetusega, mis on vastavalt määruse (EMÜ) nr 1696/71 artiklile 12 ühesugune kõikidele sortidele.

(2)

Seepärast on määrus (EMÜ) nr 1517/77 kaotanud oma asjakohasuse ning tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas humalaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 1517/77 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 175, 4.8.1971, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2320/2003 (ELT L 345, 31.12.2003, lk 18).

(2)  EÜT L 169, 7.7.1977, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1159/98 (EÜT L 160, 4.6.1998, lk 18).


Top