Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0077

Komisjoni määrus (EÜ) nr 77/2005, 13. jaanuar 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord

OJ L 16, 20.1.2005, p. 3–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 19–58 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 142 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 142 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 56 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/77/oj

20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 77/2005,

13. jaanuar 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord, (1) eriti selle artiklit 122,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mõned liikmesriigid või nende pädevad asutused on taotlenud määruse (EMÜ) nr 574/72 lisade muutmist nimetatud määruses sätestatud korras.

(2)

Väljapakutud muudatused tulenevad otsustest, mille on teinud asjaomased liikmesriigid või nende pädevad asutused, kes määravad asutused, mis vastutavad sotsiaalkindlustust käsitlevate õigusnormide rakendamise eest ühenduse õiguse kohaselt.

(3)

Skeemid, mida tuleb arvesse võtta mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase maksumuse arvutamisel vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 94 ja 95, on loetletud lisas 9.

(4)

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on esitanud oma üksmeelse arvamuse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 574/72 lisasid 1–5 ning 7, 9 ja 10 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimir ŠPIDLA


(1)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 631/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 1).


LISA

1.

Lisa 1 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “F. KREEKA” muudetakse järgmiselt:

Punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

“1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα” (Tööhõive- ja sotsiaalkaitseminister, Ateena).

2.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα” (Tervishoiu- ja sotsiaalse solidaarsuse minister, Ateena).”

b)

jagu “P. MALTA” asendatakse järgmisega:

“P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Perekonna- ja sotsiaalse solidaarsuse ministeerium).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Tervishoiu-, vanurite ja hoolekandeministeerium).”

c)

jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt:

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Minister Polityki Spolecznej (sotsiaalpoliitikaminister, Varssavi).”

2.

Lisa 2 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “B. TŠEHHI VABARIIK” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

isikutele, kes kuuluvad relvajõududesse:

elukutselised sõjaväelased: Kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

politsei- ja tuletõrjeametnikud: Siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

vanglaametnikud: Justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

tolliametnikud: Rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet.”

ii)

Punkti 2 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

isikute puhul, kes kuuluvad relvajõududesse:

elukutselised sõjaväelased: Kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

politsei- ja tuletõrjeametnikud: Siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

vanglaametnikud: Justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

tolliametnikud: Rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet.”

iii)

Punkti 3 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

isikute puhul, kes kuuluvad relvajõududesse:

elukutselised sõjaväelased: Kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

politsei- ja tuletõrjeametnikud: Siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

vanglaametnikud: Justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

tolliametnikud: Rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet.”

iv)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

“4.

Matusetoetused: Riiklikud sotsiaalametid vastavalt isiku elu-/viibimiskohale”.

v)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Perehüvitised: Riiklikud sotsiaalametid vastavalt isiku elu-/viibimiskohale”.

b)

jagu “D. SAKSAMAA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 2 alapunkti a punkt i asendatakse järgmisega:

“i)

Kui viimane sissemakse on tehtud tööliste pensionikindlustusskeemi:

kui kõnealuse isiku elukoht on Madalmaades või kui kõnealune isik on Madalmaade kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfaleni piirkondlik kindlustusamet), Münster

kui kõnealuse isiku elukoht on Belgias või Hispaanias või kui kõnealune isik on Belgia või Hispaania kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rheinprovinzi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf

kui kõnealuse isiku elukoht on Itaalias või Maltal või kui kõnealune isik on Itaalia või Malta kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg

kui kõnealuse isiku elukoht on Prantsusmaal või Luksemburgis või kui kõnealune isik on Prantsuse või Luksemburgi kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer

kui kõnealuse isiku elukoht on Taanis, Soomes või Rootsis või kui kõnealune isik on Taani, Soome või Rootsi kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini piirkondlik kindlustusamet), Lübeck

kui kõnealuse isiku elukoht on Eestis, Lätis või Leedus või kui kõnealune isik on Eesti, Läti või Leedu kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommerni piirkondlik kindlustusamet), Neubrandenburg

kui kõnealuse isiku elukoht on Iirimaal või Ühendkuningriigis või kui kõnealune isik on Iirimaa või Ühendkuningriigi kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Vaba Hansalinna Hamburgi piirkondlik kindlustusamet), Hamburg

kui kõnealuse isiku elukoht on Kreekas või Küprosel või kui kõnealune isik on Kreeka või Küprose kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi piirkondlik kindlustusamet), Karlsruhe

kui kõnealuse isiku elukoht on Portugalis või kui kõnealune isik on Portugali kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni piirkondlik kindlustusamet), Würzburg

kui kõnealuse isiku elukoht on Austrias või kui kõnealune isik on Austria kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Oberbayerni piirkondlik kindlustusamet), München

kui kõnealuse isiku elukoht on Poolas või kui kõnealune isik on Poola kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliini piirkondlik kindlustusamet), Berliin

kui kõnealuse isiku elukoht on Slovakkias, Sloveenias või Tšehhi Vabariigis või kui kõnealune isik on Slovakkia, Sloveenia või Tšehhi Vabariigi kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzi piirkondlik kindlustusamet), Landshut

kui kõnealuse isiku elukoht on Ungaris või kui kõnealune isik on Ungari kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringeni piirkondlik kindlustusamet), Erfurt

Kui viimane sissemakse tehti ühele järgmistest asutustest:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken, kui kõnealuse isiku elukoht on Prantsusmaal, Itaalias või Luksemburgis ja kui kõnealune isik on Prantsuse, Itaalia või Luksemburgi kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken

Bahnversicherungsanstalt (riiklik raudtee kindlustusamet), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (riiklik raudtee kindlustusamet) Frankfurt am Main

Seekasse (meremeeste kindlustusfond), Hamburg või kui sissemakseid tehti vähemalt 60 kuu jooksul Seekasse fondi (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (meremeeste kindlustusfond) (tööliste või bürootöötajate pensionikindlustusskeem), Hamburg:

Seekasse (meremeeste kindlustusfond), Hamburg”.

ii)

Punkti 2 alapunkti b punkt i asendatakse järgmisega:

“i)

kui viimane sissemakse Saksamaa õigusaktide alusel on tehtud tööliste pensionikindlustusskeemi:

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Madalmaade pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfaleni piirkondlik kindlustusamet), Münster

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Belgia või Hispaania pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rheinprovinzi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Itaalia või Malta pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Prantsusmaa või Luksemburgi pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Taani, Soome või Rootsi pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini piirkondlik kindlustusamet), Lübeck

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Eesti, Läti või Leedu pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburgi-Vorpommerni piirkondlik kindlustusamet), Neubrandenburg

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Iirimaa või Ühendkuningriigi pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Vaba Hansalinna Hamburgi piirkondlik kindlustusamet), Hamburg

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Kreeka või Küprose pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi piirkondlik kindlustusamet), Karlsruhe

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Portugali pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni piirkondlik kindlustusamet), Würzburg

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Austria pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Oberbayerni piirkondlik kindlustusamet), München

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Poola pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliini piirkondlik kindlustusamet), Berliin või

juhtudel, kui kohaldatakse üksnes 9.10.1975. aasta lepingut pensioni- ja õnnetusjuhtumikindlustuse puhul: kohaliku pädevusega piirkondlik kindlustusamet Saksamaa õigusaktide alusel

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Slovakkia, Sloveenia või Tšehhi pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzi piirkondlik kindlustusamet), Landshut

kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Ungari pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringeni piirkondlik kindlustusamet), Erfurt

Kui kõnealuse isiku elukoht on Saksamaa territooriumil Saarimaal või kui kõnealune isik on Saksamaa kodanik, kelle elukoht on mujal kui liikmesriigi territooriumil; kui viimane sissemakse Saksamaa õigusaktide alusel tehti pensionikindlustusasutusele, mis asub Saarimaal; kui viimane osamakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel tehti Prantsusmaa, Itaalia või Luksemburgi pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken;

Kui viimane sissemakse Saksamaa õigusaktide alusel tehti ühele järgmistest asutustest:

Seekasse (meremeeste kindlustusfond), Hamburg

või kui sissemakseid tehti seoses teenistusega Saksamaa või mõne muu riigi mereväes vähemalt 60 kuu jooksul:

Seekasse (meremeeste kindlustusfond), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (riiklik raudtee kindlustusamet), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (riiklik raudtee kindlustusamet), Frankfurt am Main;”

c)

jagu “E. EESTI” muudetakse järgmiselt:

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

“5.

Töötus: Eesti Töötukassa (Eesti töötuskindlustushüvitise sihtfond)”

d)

jagu “F. KREEKA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

üldjuhul:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena), või kindlustusasutus, kus töötaja on või oli kindlustatud;”

ii)

Punkti 1 alapunkti d punkt i asendatakse järgmisega:

“i)

riigiteenistujad:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Riigiteenistujate ravikindlustusfond (OPAD), Ateena;”

iii)

Punkti 2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

üldjuhul:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena), või kindlustusasutus, kus töötaja on või oli kindlustatud;”

iv)

Punkti 3 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

üldjuhul:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena), või kindlustusasutus, kus töötaja on või oli kindlustatud;”

v)

Punkti 4 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

üldjuhul:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena), või kindlustusasutus, kus töötaja on või oli kindlustatud;”

e)

jagu “G. HISPAANIA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

töötuse puhul: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Riikliku tööhõiveameti regionaalsed direktoraadid. INEM)”

ii)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Mitteosamakselise vanaduspensioni ja invaliidsuspensioni puhul: Instituto de Mayores y Servicios Sociales”.

f)

jagu “J. ITAALIA” asendatakse järgmisega:

“J.   ITAALIA

1.

Haigus (sealhulgas tuberkuloos) ning rasedus ja sünnitus:

A.

Töötajad:

a)

mitterahalised hüvitised:

i)

üldiselt:

ASL (pädev kohalik tervishoiuasutus, kus kõnealune isik on registreeritud),

Regione (piirkond),

ii)

teatavat liiki riigiteenistujate puhul, või erasektoris töötavate isikute ja sellistena käsitletavate isikute, pensionäride ja nende pereliikmete puhul:

SSN – MIN SALUTE (Riiklik tervishoiusüsteem — tervishoiuministeerium), Rooma,

Regione (piirkond),

iii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

SSN – MIN SALUTE (Riiklik tervishoiusüsteem — tervishoiuministeerium) (kaubalaevastiku ja tsiviillennunduse vastava valdkonna tervishoiuasutus),

Regione (piirkond),

b)

rahaline hüvitis:

i)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad,

ii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — merendusvaldkonna hoolekandeamet );

c)

tõend kindlustusperioodi puhul:

i)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad,

ii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – merendusvaldkonna hoolekandeamet).

B.

Füüsilisest isikust ettevõtjad:

a)

mitterahalised hüvitised:

ASL (pädev kohalik tervishoiuasutus, kus kõnealune isik on registreeritud),

Regione (piirkond).

2.

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

A.

Töötajad:

a)

mitterahalised hüvitised:

i)

üldiselt:

ASL (pädev kohalik tervishoiuasutus, kus kõnealune isik on registreeritud),

Regione (piirkond),

ii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

SSN – MIN SALUTE (Riiklik tervishoiusüsteem — tervishoiuministeerium) (kaubalaevastiku ja tsiviillennunduse vastava valdkonna tervishoiuasutus),

Regione (piirkond),

b)

proteesid ja suuremad seadmed, ravitoetused ja vastavad uuringud ja tõendid:

i)

üldiselt:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riigi tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad,

ii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — merendusvaldkonna hoolekandeamet);

c)

rahaline hüvitis:

i)

üldiselt:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riigi tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad,

ii)

meremeeste ja tsiviillennukite meeskondade puhul:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — merendusvaldkonna hoolekandeamet),

iii)

samuti vajaduse korral põllumajandus- ja metsandustöötajatele

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli,:impiegati agricoli (riigi põllumajandustöötajate hoolekande- ja abistamisamet).

B.

Füüsilisest isikust ettevõtjad (üksnes meedik-radioloogide puhul):

a)

mitterahalised hüvitised:

ASL (pädev kohalik tervishoiuasutus, kus kõnealune isik on registreeritud),

Regione (piirkond),

b)

proteesid ja suuremad seadmed, ravitoetused ja vastavad uuringud ja tõendid

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riiklik tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad;

c)

rahaline hüvitis: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riiklik tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad.

3.

Invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotuspension:

A.

Töötajad:

a)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

b)

meelelahutustöötajate puhul:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (riigi meelelahutustöötajate hoolekande- ja abistamisamet), Rooma;

c)

järelevalvepersonali puhul;

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (riigi tööstuse järelevalvepersonali hoolekandeamet), Rooma;

d)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (G. Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet), Rooma.

B.

Füüsilisest isikust ettevõtjad:

a)

üldarstide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riigi üldarstide hoolekande- ja abistamisamet);

b)

farmatseutide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riigi farmatseutide hoolekande- ja abistamisamet);

c)

veterinaaride puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riigi veterinaaride hoolekande- ja abistamisamet);

d)

meditsiiniõdede, meditsiini abitöötajate ja lastehooldusõdede puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

e)

inseneride ja arhitektide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

maamõõtjate puhul:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

advokaatide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

ökonomistide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (riigi ökonomistide hoolekande- ja abistamisamet);

i)

raamatupidajate puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (riigi raamatupidajate hoolekande- ja abistamisamet);

j)

tööhõivekonsultandid:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (riigi tööhõivekonsultantide hoolekande- ja abistamisamet);

k)

notarite puhul:

Cassa nazionale notariato (riigi notarite fond);

l)

tollimaaklerite puhul:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);

m)

bioloogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

põllumajandustehnikute ja -teadlaste puhul:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

müügiesindajate puhul:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

tööstusasjatundjate puhul:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

kindlustusmatemaatikute, keemikute, agronoomide, metsnike ja geoloogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

4.

Matusetoetused:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riiklik tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — merendusvaldkonna hoolekandeamet).

5.

Töötus (töötajate puhul):

a)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

b)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (G. Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet), Rooma.

6.

Peretoetused (töötajad):

a)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riigi hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

b)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (G. Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet), Rooma.

7.

Riigiteenistujate pensionid:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (siseriikliku heaolu asutus riigihaldusest sõltujatele), Rooma”.

g)

jagu “M. LEEDU” muudetakse järgmiselt:

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Töötus: Lietuvos darbo birža (Leedu Tööbörs)”.

h)

jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

mitterahalised hüvitised: Narodowy Fundusz Zdrowia (riiklik haigekassa), Varssavi”.

ii)

Punkti 2 alapunktid a, b, c, d ja e asendatakse järgmisega:

“a)

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste puhul, kelle teenistusaeg on lõppenud, v.a alapunkti c punktides i ja ii, alapunkti d punktides i ja ii ning alapunkti e punktides i ja ii märgitu:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Hispaania, Portugal, Itaalia, Kreeka, Küpros või Malta,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Tšehhi Vabariik või Slovakkia,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Tšehhi Vabariigis või Slovakkias,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid Saksamaa territooriumil,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti Saksamaal,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Taani, Soome, Rootsi, Leedu, Läti või Eesti,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Tarnówis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Austria, Ungari või Sloveenia,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Austrias, Ungaris või Sloveenias,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor, Varssavi – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Belgia, Prantsusmaa, Madalmaad, Luksemburg, Iirimaa või Ühendkuningriik,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis,

b)

isikute puhul, kes hiljuti olid füüsilisest isikust talupidajad, kelle teenistusaeg ei ole lõppenud nagu alapunkti c punktides i ja ii, alapunkti d punktides i ja ii ning alapunkti e punktides i ja ii märgitud:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor, Warszawa – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Austria, Taani, Soome või Rootsi,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Austrias, Taanis, Soomes või Rootsis,

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Tomaszówis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Hispaania, Itaalia või Portugal,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Hispaanias, Itaalias või Portugalis,

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Częstochowas – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg või Madalmaad,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis või Madalmaades,

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Nowy Sączis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Ungari, Sloveenia, Slovakkia või Leedu,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Ungaris, Sloveenias, Slovakkias või Leedus,

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Poznańis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid järgmiste riikide territooriumil: Ühendkuningriik, Iirimaa, Kreeka, Malta või Küpros,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Ühendkuningriigis, Iirimaal, Kreekas, Maltal või Küprosel,

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Ostrów Wielkopolskis – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud:

a)

eranditult kindlustusperiood Poolas isikutel, kes elasid Saksamaa territooriumil,

b)

kindlustusperiood Poolas ja muudes välisriikides, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti Saksamaal,

c)

elukutseliste sõjaväelaste puhul:

i)

invaliidsuspensioni korral, kui viimane periood langes kokku ajateenistusega,

ii)

vanaduspensioni korral, kui kogu teenistusperiood, nagu märgitud alapunktides c kuni e, ulatus vähemalt:

10 aastani, olles teenistusest vabastatud enne 1. jaanuari 1983 või

15 aastani, olles teenistusest vabastatud pärast 31. detsembrit 1982

iii)

toitjakaotuspensioni korral, kui tingimused alapunkti c punktis i või punktis ii on täidetud:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet, Varssavi);

d)

politsei-, kaitseväe-, sisejulgeoleku-, välisluure- (julgeolekuteenistus), piirivalve-, valitsuse julgeolekubüroo ja tuletõrjeteenistuse ametnike puhul:

i)

invaliidsuspensioni korral, kui viimane periood langes kokku teenistusega ühes nimetatud formeeritud üksuses,

ii)

vanaduspensioni korral, kui kogu teenistusperiood, nagu märgitud alapunktides c kuni e, ulatus vähemalt:

10 aastani, olles teenistusest vabastatud enne 1. aprilli 1983 või

15 aastani, olles teenistusest vabastatud pärast 31. märtsi 1983

iii)

toitjakaotuspensioni korral, kui tingimused alapunkti d punktis i või punktis ii on täidetud:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet, Varssavi);

e)

vanglaametnike puhul:

i)

invaliidsuspensioni korral, kui viimane periood langes kokku sellise teenistusega,

ii)

vanaduspensioni korral, kui kogu teenistusperiood, nagu märgitud alapunktides c kuni e, ulatus vähemalt:

10 aastani, olles teenistusest vabastatud enne 1. aprilli 1983 või

15 aastani, olles teenistusest vabastatud pärast 31. märtsi 1983

iii)

toitjakaotuspensioni korral, kui tingimused alapunkti e punktis i või punktis ii on täidetud:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet, Varssavi)”.

i)

jagu “U. SLOVEENIA” muudetakse järgmiselt:

Punkti 1 alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

Perehüvitised ning raseduse ja sünnituse korral antavad hüvitised: Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (sotsiaaltöö keskus Ljubljana Bežigrad – vanemlike õiguste kaitse ja perehüvitiste kesküksus)”.

j)

jagu “V. SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus:

A.

Mitterahalised hüvitised:

a)

üldiselt:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas);

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava.

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

B.

Mitterahalised hüvitised: ravikindlustusseltsid.

2.

Invaliidsus- ja vanadustoetused ning toitjakaotustoetused:

a)

üldiselt:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste ja raudteelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi siseministeerium), Bratislava

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava.

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

3.

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

A.

Mitterahalised hüvitised:

a)

üldiselt:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste ja raudteelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas);

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava.

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava.

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

B.

Mitterahalised hüvitised: ravikindlustusseltsid:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava.

4.

Matusetoetused:

a)

matusetoetus üldiselt:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametid);

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas).

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava.

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava.

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný ýrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

5.

Töötus:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava.

6.

Perehüvitised:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametid).”

k)

jagu “X. ROOTSI” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunktid b ja c asendatakse järgmisega:

“b)

meremeeste puhul, kelle elukoht ei ole Rootsis:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (riiklik sotsiaalkindlustusamet, merenduse osakond),

c)

Kuulub kohaldamisele rakendusmääruse artiklid 35 kuni 59, mis käsitlevad isikuid, kelle elukoht ei ole Rootsis:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (riiklik sotsiaalkindlustusamet, Gotlandi piirkondlik asutus, rahvusvaheline osakond)”.

ii)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Töötushüvitiste korral:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (töötuskindlustusamet)”

3.

Lisa 3 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “B. TŠEHHI VABARIIK” muudetakse järgmiselt:

Punkti 2 alapunkt e asendatakse järgmisega:

“e)

pere- ja muud hüvitised:

Riiklikud sotsiaalametid vastavalt isiku elu-/viibimiskohale”.

b)

jagu “D. SAKSAMAA” muudetakse järgmiselt:

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Pensionikindlustus

a)

Tööliste pensionikindlustus

i)

tehingud Belgia ja Hispaaniaga:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rheinprovinzi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf

ii)

tehingud Prantsusmaaga:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken

iii)

tehingud Itaaliaga:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken

iv)

tehingud Luksemburgiga:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken

v)

tehingud Maltaga:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg

vi)

tehingud Madalmaadega:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfaleni piirkondlik kindlustusamet), Münster

vii)

tehingud Taani, Soome ja Rootsiga:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini piirkondlik kindlustusamet), Lübeck

viii)

tehingud Eesti, Läti ja Leeduga:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommerni piirkondlik kindlustusamet), Neubrandenburg

ix)

tehingud Iirimaa ja Ühendkuningriigiga:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Vaba Hansalinna Hamburgi piirkondlik kindlustusamet), Hamburg

x)

tehingud Kreeka ja Küprosega:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi piirkondlik kindlustusamet), Karlsruhe

xi)

tehingud Portugaliga:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni piirkondlik kindlustusamet), Würzburg

xii)

tehingud Austriaga:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Oberbayerni piirkondlik kindlustusamet), München

xiii)

tehingud Poolaga:

Landesversicherungsanstalt Berliin (Berliini piirkondlik kindlustusamet), Berliin või

juhtudel, kui kohaldatakse üksnes 9.10.1975. aasta lepingut pensioni- ja õnnetusjuhtumikindlustuse puhul: kohaliku pädevusega piirkondlik kindlustusamet Saksamaa õigusaktide alusel

xiv)

tehingud Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariigiga:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzi piirkondlik kindlustusamet), Landshut

xv)

tehingud Ungariga:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringeni piirkondlik kindlustusamet), Erfurt”.

c)

jagu “E. EESTI” asendatakse järgmisega:

“E.   EESTI

1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus:

Eesti Haigekassa (Eesti ravikindlustusfond);

2.

Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid, matusetoetused, pere- ja vanemahüvitised:

Sotsiaalkindlustusamet (Sotsiaalkindlustusamet);

3.

Töötus:

Tööhõiveamet (kõnealuse isiku elu- või viibimiskoha järgne tööhõiveasutus)”.

d)

jagu “F. KREEKA” muudetakse järgmiselt:

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Muud hüvitised:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

e)

jagu “G. HISPAANIA” muudetakse järgmiselt:

Punkti 2 alapunkt c asendatakse järgmisega:

“c)

töötus, v.a meremehed: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Riikliku tööhõiveameti regionaalsed direktoraadid. INEM)”.

f)

jagu “M. LEEDU” muudetakse järgmiselt:

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Töötus: Teritorinės darbo biržos (piirkondlikud tööbörsid)”.

g)

jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

mitterahalised hüvitised:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (riiklik haigekassa – piirkondlik harukontor) piirkonnas, kus kõnealune isik elab või viibib”.

ii)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-(pension):

a)

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust talupidajad ning elukutseliste sõjaväelaste puhul, kelle teenistusaeg on lõppenud, v.a alapunktides c, d ja e märgitu:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Tšehhi Vabariigis või Slovakkias,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti Saksamaal,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Tarnówis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Austrias, Ungaris või Sloveenias,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor, Varssavi – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikutele, kelle teenistusaeg on lõppenud: Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis,

b)

isikute puhul, kes hiljuti olid füüsilisest isikust talupidajad ja kes ei ole olnud elukutselised sõjaväelased nagu alapunktides c, d ja e märgitud:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor, Warszawa – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Austrias, Taanis, Soomes või Rootsis,

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Tomaszów Mazowieckis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Hispaanias, Itaalias või Portugalis,

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Częstochowas – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis või Madalmaades,

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Nowy Sączis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Ungaris, Sloveenias, Slovakkias või Leedus,

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Poznańis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Ühendkuningriigis, Iirimaal, Kreekas, Maltal või Küprosel,

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) – piirkondlik harukontor Ostrówis – isikutele, kelle Poola või välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti:

c)

elukutseliste sõjaväelaste puhul seoses teenistusajaga Poolas ning kindlustusperioodiga välismaal: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 2 alapunkti c kohaselt;

d)

Politsei-, kaitseväe-, sisejulgeoleku-, välisluure- (julgeolekuteenistus), piirivalve-, valitsuse julgeolekubüroo ja tuletõrjeteenistuse ametnike puhul seoses teenistusajaga Poolas ning kindlustusperioodiga välismaal: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 2 alapunkti d kohaselt;

e)

vanglaametnike puhul seoses teenistusajaga Poolas ning kindlustusperioodiga välismaal: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 2 alapunkti e kohaselt;

f)

kohtunike ja süüdistajate puhul: justiitsministeeriumi eriüksused;

g)

isikutele, kellel on lõppenud eranditult välisriigi kindlustusperioodid:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Tšehhi Vabariigis või Slovakkias,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti Saksamaal,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Tarnówis – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Austrias, Ungaris või Sloveenias,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor, Varssavi – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikutele, kelle välisriigi kindlustusperiood on lõppenud, sealhulgas periood, mis lõppes hiljuti: Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis.”

iii)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

a)

mitterahalised hüvitised: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (riiklik haigekassa – piirkondlik harukontor) piirkonnas, kus kõnealune isik elab või viibib.

b)

rahaline hüvitis:

i)

haigusjuhtumi korral:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) harukontorid vastavalt valdkondadele koos elu- või viibimiskoha järgse kohtualluvusega;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS) piirkondlikud harukontorid koos elu- või viibimiskoha järgse kohtualluvusega;

ii)

toitja töövõimetus või surm:

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad (va füüsilisest isikust talupidajad):

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis a;

isikute puhul, kes hiljuti olid füüsilisest isikust talupidajad:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi üksused (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) loetletud punkti 2 alapunktis b;

elukutseliste sõjaväelaste puhul seoses ajateenistusega Poolas juhul, kui viimane periood on olnud viimati nimetatud teenistusperiood ning välisriigi kindlustusperiood:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 3 alapunkti b punkti ii kolmanda taande kohaselt;

ohvitseride puhul, nimetatud punkti 2 alapunktis d, seoses ajateenistusega Poolas, kelle viimane teenistusperiood toimus ühes punkti 2 alapunktis d loetletud formeeritud üksuses ning välisriigi kindlustusperiood:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 3 alapunkti b punkti ii neljanda taande kohaselt;

vanglaametnike puhul seoses ajateenistusega Poolas juhul, kui viimane periood on olnud viimati nimetatud teenistusperiood ning välisriigi kindlustusperiood:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet, Varssavi), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 3 alapunkti b punkti ii viienda taande kohaselt;

kohtunike ja süüdistajate puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused;

isikutele, kellel on lõppenud eranditult välisriigi kindlustusperioodid:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis g”.

iv)

Punkti 4 alapunktid c, d ja e asendatakse järgmisega:

“c)

elukutseliste sõjaväelaste puhul:

kaitseministeeriumi eriüksused;

d)

politsei-, tuletõrjeteenistuse, piirivalve-, sisejulgeoleku- ja välisluure- ning valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul:

sise- ja haldusministeeriumi eriüksused;

e)

vanglaametnike puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused”;

v)

Punkti 4 alapunkt g asendatakse järgmisega:

“g)

pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele sotsiaalkindlustussüsteemis seoses töötamisega töölepingu alusel või füüsilisest isikust ettevõtjana, v.a füüsilisest isikust talupidajad:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis a;

Pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele sotsiaalkindlustussüsteemis seoses töötamisega füüsilisest isikust talupidajana:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi üksused (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) loetletud punkti 2 alapunktis b;

pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele pensionikaitsesüsteemis elukutselistele sõjaväelastele:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet, Varssavi);

pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele pensionikaitsesüsteemis ametnikele, nimetatud punkti 2 alapunktis d:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet, Varssavi);

pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele pensionikaitsesüsteemis vanglaametnikele:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet, Varssavi);

pensionäride puhul, kel on õigus hüvitistele pensionikaitsesüsteemis kohtunikele ja süüdistajatele:

justiitsministeeriumi eriüksused;

isikute puhul, kes saavad pensioni eranditult välisriigist:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis g”.

vi)

Punkti 5 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

mitterahalised hüvitised: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (riiklik haigekassa – piirkondlik harukontor) piirkonnas, kus kõnealune isik elab või viibib”.

vii)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Perehüvitised: sotsiaalpoliitika piirkondlik keskus, mis on pädev otsustama isiku õiguste üle hüvitistele seoses isiku elu- või viibimiskohaga”.

h)

jagu “U. SLOVEENIA” muudetakse järgmiselt:

Punkti 1 alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

Perehüvitised ning raseduse ja sünnituse korral antavad hüvitised:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (sotsiaaltöö keskus Ljubljana Bežigrad – vanemlike õiguste kaitse ja perehüvitiste kesküksus)”.

i)

jagu “V. SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“V.   SLOVAKKIA

1.

Haigus, rasedus ja sünnitus, invaliidsus:

A.

Mitterahalised hüvitised:

a)

üldiselt:

 

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas);

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava;

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

B.

Mitterahalised hüvitised:

 

ravikindlustusseltsid.

2.

Vanadus- ning toitjakaotustoetused:

a)

üldiselt:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste ja raudteelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi siseministeerium), Bratislava;

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava;

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

3.

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

A.

Mitterahalised hüvitised:

a)

üldiselt:

 

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste ja raudteelaste puhul:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas);

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

 

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava;

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

 

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

4.

Matusetoetused:

a)

matusetoetus üldiselt:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametid) pädevus vastavalt surnud isiku elu- või viibimiskohale;

b)

Slovakkia Vabariigi relvajõudude elukutseliste sõjaväelaste puhul:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

isikute puhul, kes kuuluvad politseijõududesse:

Rozpočtové a príspevkové organizįcie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseijõudude eelarvelised ja osamakselised organisatsioonid Slovakkia Vabariigi siseministeeriumi haldusalas);

d)

isikute puhul, kes kuuluvad raudteepolitseijõududesse:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitseijõudude peadirektoraat), Bratislava;

e)

Slovakkia teabeteenistuse töötajate puhul:

Slovenská informačná služba (Slovakkia teabeteenistus), Bratislava;

f)

kohtu- ja vanglaametnike puhul:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (kohtu- ja vanglaametnike peadirektoraat, sotsiaalkindlustuse osakond), Bratislava;

g)

tolliametnike puhul:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariigi tolliametnike direktoraat), Bratislava;

h)

siseriikliku julgeolekuameti töötajate puhul:

Národný bezpečnostný úrad (siseriiklik julgeolekuamet), Bratislava.

5.

Töötus:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

6.

Perehüvitised:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametid) pädevus vastavalt taotleja elu- või viibimiskohale;”

4.

Lisa 4 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “D. SAKSAMAA” muudetakse järgmiselt:

Punkti 3 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 51 ja artikli 53 lõike 1 kohaldamiseks ning kõnealuse rakendusmääruse artiklis 55 viidatud pealkirja “väljamaksev organ” all on:

i)

tehingud Belgia ja Hispaaniaga:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rheinprovinzi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf;

ii)

tehingud Taani, Soome ja Rootsiga:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini piirkondlik kindlustusamet), Lübeck;

iii)

tehingud Eesti, Läti ja Leeduga:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommerni piirkondlik kindlustusamet), Neubrandenburg;

iv)

tehingud Prantsusmaaga:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken;

v)

tehingud Kreeka ja Küprosega:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi piirkondlik kindlustusamet), Karlsruhe;

vi)

tehingud Itaaliaga:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken;

vii)

tehingud Luksemburgiga:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi piirkondlik kindlustusamet), Speyer või

pädeva asutusena lisa 2 kohaselt, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandi piirkondlik kindlustusamet), Saarbrücken;

viii)

tehingud Maltaga:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabeni piirkondlik kindlustusamet), Augsburg;

ix)

tehingud Madalmaadega:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfaleni piirkondlik kindlustusamet), Münster;

x)

tehingud Iirimaa ja Ühendkuningriigiga:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburgi piirkondlik kindlustusamet), Hamburg;

xi)

tehingud Poolaga:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini piirkondlik kindlustusamet), Berliin;

xii)

tehingud Portugaliga:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni piirkondlik kindlustusamet), Würzburg;

xiii)

tehingud Austriaga:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Oberbayerni piirkondlik kindlustusamet), München;

xiv)

tehingud Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariigiga:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzi piirkondlik kindlustusamet), Landshut;

xv)

tehingud Ungariga:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringeni piirkondlik kindlustusamet), Erfurt”.

b)

jagu “E. EESTI” asendatakse järgmisega:

“E.   EESTI

1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus: Eesti Haigekassa (Eesti ravikindlustusfond).

2.

Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid, matusetoetused, pere- ja vanemahüvitised:

Sotsiaalkindlustusamet (Sotsiaalkindlustusamet).

3.

Töötus:

Eesti Töötukassa (Eesti töötuskindlustushüvitise sihtfond)”

c)

jagu “F. KREEKA”:

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

üldiselt:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

d)

jagu “G. HISPAANIA”:

Punktid 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

“3.

Töötushüvitiste puhul, v.a meremehed:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (riigi tööturuasutus. INEM, Madrid).

4.

Mitteosamakselise vanaduspensioni ja invaliidsuspensioni puhul:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (vanurite ja sotsiaalteenuste amet, Madrid)”.

e)

jagu “H. PRANTSUSMAA” asendatakse järgmisega:

“H.   PRANTSUSMAA

Kõik alad ja riskid:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - Euroopa ja rahvusvaheliste sidemete arendamise keskus sotsiaalkindlustuse valdkonnas (endine Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse keskus), Pariis”.

f)

jagu “M. LEEDU”:

Punktid 4,5 ja 6 asendatakse järgmisega:

“4.

Matusetoetused: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riiklik sotsiaalkindlustusfondi amet);

5.

Töötus: Lietuvos darbo birža (Leedu Tööbörs);

6.

Perehüvitised: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riiklik sotsiaalkindlustusfondi amet)”.

g)

jagu “S. POOLA” asendatakse järgmisega:

“S.   POOLA

1.

Mitterahalised hüvitised: Narodowy Fundusz Zdrowia (riiklik haigekassa), Varssavi.

2.

Rahaline hüvitis:

a)

haiguse, raseduse ja sünnituse, töövõimetuse, vanaduse, surma, tööõnnetuse ja kutsehaiguste korral:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (sotsiaalkindlustusamet – ZUS-peakorter), Varssavi;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (põllumeeste sotsiaalkindlustuse fond – KRUS – peakorter), Varssavi;

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet), Varssavi;

b)

töötuse puhul:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (majandus- ja tööministeerium), Varssavi;

c)

Perehüvitised ja muud mitteosamakselised hüvitised:

Minister Polityki Spolecznej (sotsiaalpoliitika ministeerium), Varssavi”.

h)

jagu “V. SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“V.   SLOVAKKIA

1.

Mitterahalised hüvitised:

a)

Haigus ning rasedus ja sünnitus:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b)

invaliidsushüvitised:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c)

vanadushüvitised:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

d)

toitjakaotushüvitised:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

e)

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

f)

Matusetoetused:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametite keskus), Bratislava;

g)

Töötus:

Sociálna poist’ovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

h)

Perehüvitised:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (töö-, sotsiaal- ja perekonnaametite keskus), Bratislava.

2.

Mitterahalised hüvitised:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava”.

i)

jagu “X. ROOTSI” asendatakse järgmisega:

“X.   ROOTSI

1.

Kõikidel juhtudel, välja arvatud töötushüvitiste korral:

 

Försäkringskassan (riiklik sotsiaalkindlustusamet)

2.

Töötushüvitiste korral: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (töötuskindlustusamet)”.

5.

Lisa 5 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “9. BELGIA–ITAALIA” muudetakse järgmiselt:

Lisatakse järgmine punkt f:

“f)

21.11.2003 leping, mis käsitleb vastasikuste nõuete tingimusi vastavalt määruse 574/72 artiklitele 94 and 95”.

b)

jagu “102. EESTI–MADALMAAD” asendatakse järgmisega:

“102.   EESTI–MADALMAAD

Puudub”.

c)

jagu “82 SAKSAMAA–MADALMAAD” muudetakse järgmiselt:

Punktid g ja h asendatakse järgmisega:

“g)

Käesoleva lepingu artiklid 2 kuni 8 2001. aasta 18. aprilli sotsiaalkindlustuse lepingu rakendamise puhul”.

d)

jagu “87. SAKSAMAA–SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“87.   SAKSAMAA–SLOVAKKIA

Puudub”.

e)

jagu “126. KREEKA–SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“126.   KREEKA–SLOVAKKIA

Leping puudub”.

f)

jagu “144. HISPAANIA–SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“144.   HISPAANIA–SLOVAKKIA

Puudub”.

g)

jagu “242. LUKSEMBURG–SLOVAKKIA ”asendatakse järgmisega:

“242.   LUKSEMBURG–SLOVAKKIA

Puudub”.

h)

jagu “276. AUSTRIA–SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“276.   AUSTRIA–SLOVAKKIA

Puudub”.

6.

Lisa 7 muudetakse järgmiselt:

jagu “V. SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“V.

SLOVAKKIA: Národná banka Slovenska (Slovakkia Riigipank), Bratislava. Štátna pokladnica (Riigikassa), Bratislava”.

7.

Lisa 9 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “E. EESTI” asendatakse järgmisega:

“E.   EESTI

Mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase maksumuse arvutamisel võetakse arvesse hüvitised, mida antakse vastavalt ravikindlustusseadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ning hoolekande seaduse artiklile 12 (sätted proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite puhul)”

b)

jagu “F. KREEKA” asendatakse järgmisega:

“F.   KREEKA

Üldine sotsiaalkindlustusskeem, mida haldab Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), võetakse arvesse mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase maksumuse arvutamisel”.

8.

Lisa 10 muudetakse järgmiselt:

a)

jagu “E. EESTI” asendatakse järgmisega:

“E.   EESTI

1.

Kõnealuse määruse artikli 14c, artikli 14d lõike 3 ja artikli 17 ning rakendusmääruse artikli 6 lõike 1, artikli 10b, artikli 11 lõike 1, artikli 11a lõike 1, artikli 12a, artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 17, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2 ning artikli 86 lõike 2 kohaldamiseks:

Sotsiaalkindlustusamet (Sotsiaalkindlustusamet).

2.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 8 ja artikli 113 lõike 2 kohaldamiseks:

Eesti Haigekassa (Eesti ravikindlustusfond).

3.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 80 lõike 2 ja artikli 81 kohaldamiseks:

Eesti Töötukassa (Eesti töötuskindlustushüvitise sihtfond).

4.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamiseks:

a)

Haigus, rasedus ja sünnitus, tööõnnetused ja kutsehaigused:

Eesti Haigekassa (Eesti ravikindlustusfond);

b)

Töötus:

Eesti Töötukassa (Eesti töötuskindlustushüvitise sihtfond).

5.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 109 kohaldamiseks:

Maksuamet (maksuamet).

6.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 110 kohaldamiseks:

 

Vastav pädev asutus”.

b)

jagu “F. KREEKA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 kohaldamiseks:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

ii)

Punkti 2 alapunkti b punkt i asendatakse järgmisega:

“i)

üldiselt: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

iii)

Punkti 3 alapunkti a punkti b alapunkti c punkt i asendatakse järgmisega:

“i)

üldiselt: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

iv)

Punkti 4 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

üldiselt: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

v)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 81 kohaldamiseks:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

vi)

Punkti 7 alapunkti c punktid i ja ii asendatakse järgmisega:

“i)

töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse teenistujate puhul:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena).

ii)

riigiteenistujate puhul:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Riigiteenistujate ravikindlustusfond (OPAD), Ateena”.

vii)

Punkti 8 alapunkt c asendatakse järgmisega:

“c)

muud hüvitised:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

viii)

Punkti 9 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

muud hüvitised:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Sotsiaalkindlustusamet – Töötajate ühendatud kindlustusfond (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Ateena)”.

c)

jagu “G. HISPAANIA” muudetakse järgmiselt:

Punktid 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

“5.

Artikli 102 lõike 2 kohaldamiseks seoses töötushüvitistega:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (riigi tööturuasutus. INEM, Madrid).

6.

Kõnealuse rakendusmääruse artikli 80 lõike 2, artikli 81 ja artikli 82 lõike 2 kohaldamiseks seoses töötushüvitistega, v.a meremeestele:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Riikliku tööhõiveameti regionaalsed direktoraadid. INEM)”.

d)

jagu “H. PRANTSUSMAA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

“5.

Kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punkti b, artikli 14a lõike 1 punkti b ja artikli 17 kohaldamiseks: