Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0882

2004/882/EÜ: Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ I ja II lisa seoses imporditingimuste ning looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite liha veterinaarsertifikaatide näidiste ajakohastamisega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4554 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 373, 21.12.2004, p. 52–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 89 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 89 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; mõjud tunnistatud kehtetuks 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/882/oj

21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/52


KOMISJONI OTSUS,

3. detsember 2004,

millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ I ja II lisa seoses imporditingimuste ning looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite liha veterinaarsertifikaatide näidiste ajakohastamisega

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4554 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/882/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (tervishoiu- ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest), (1) eriti selle artikli 3 lõike 1 viimast lauset, artikli 11 lõiget 2 ja artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, millega sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (2) eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 9 lõike 4 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 1979. aasta otsus 79/542/EMÜ sätestab loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest ning kehtestab tingimused inimeste ja loomade tervise ning veterinaarsertifikaatide kohta teatavate elusloomade ja nende värske liha impordil ühendusse. (3)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (4) on hiljuti muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1471/2004, (5) et võtta arvesse kroonilise kõhnumise ohtu looduslikele ja tehistingimustes peetavatele hirvlastele. Määrusesse on lisatud nõuded Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevate hirvlaste värske liha impordi kohta ning määrus jõustub 1. jaanuarist 2005.

(3)

Vajalik on ühtlustada otsuse 79/542/EMÜ II lisas esitatud veterinaarsertifikaatide näidised “RUW” ja “RUF” ajakohastatud TSE eeskirjadega.

(4)

Krooniline kõhnumine puudutab ainult teatavaid loomaliike. Seega tuleks üle vaadata Kanadast pärinevate “muude mäletsejaliste” impordipiirangud, et võimaldada muude elusmäletsejaliste, v.a. cervidae importi.

(5)

Tšiili ametivõimud on esitanud komisjonile ametliku taotluse lisada Tšiili tehistingimustes peetavate metssigade värske liha ekspordinimekirja. Tšiilil on lubatud eksportida sigalasi, kodustamata sigalasi ja kodustatud sigade liha tulenevalt Tšiili rahuldavast loomatervishoiu olukorrast, mida on hinnatud Veterinaar- ja Toiduameti mitmete kontrollimistega, ning seega on kohane lisada Tšiili tehistingimustes peetavate kodustamata sigalaste liha ekspordinimekirja.

(6)

Tuleks üle vaadata Serbia ja Montenegro territooriumi määratlus, et see vastaks täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(7)

Otsuse 79/542/EMÜ I lisa 1. osa ja II lisa 1. ja 2. osa tuleks muuta vastavalt.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 79/542/EMÜ I lisa 1. osa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga.

Artikkel 2

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa 1. osa asendatakse käesoleva otsuse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

1)

“SG (täiendavad tagatised)” asendatakse käesoleva otsuse III lisa tekstiga.

2)

Terviseohutuse sertifikaatide näidised RUF ja RUW asendatakse käesoleva otsuse IV lisa näidistega.

Artikkel 4

Käesoleva otsuse artikleid 1 ja 2 kohaldatakse alates 24. detsembrist 2004.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(2)  EÜT L 18, 23.1.2002, lk 11.

(3)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2004/620/EÜ (ELT L 279, 28.8.2004, lk 30).

(4)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1993/2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 12).

(5)  ELT L 271, 18.8.2004, lk 24.


I LISA

“I LISA

ELUSLOOMAD

1. OSA

Kolmandate riikide või nende osade loetelu (1)

Riik

Territooriumi kood

Territooriumi kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Näidis(ed)

SG

1

2

3

4

5

6

BG – Bulgaaria

BG-0

Kogu riik

 

 

BG-1

Järgmised ringkonnad: Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smolian, Pasardžik, Sofia rajoon, Sofia linn, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratsa, Montana ja Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Kogu riik, välja arvatud järgmiselt piiritletud Okanagani oru piirkond Briti Kolumbias:

punktist Kanada-Ameerika Ühendriikide piiril 120° 15′ läänepikkust ja 49° põhjalaiust

põhja suunas punktini 119° 35′ läänepikkust ja 50° 30′ põhjalaiust

kirde suunas punktini 119° läänepikkust ja 50° 45′ põhjalaiust

lõuna suunas punktini Kanada-Ameerika Ühendriikide piiril 118° 15′ läänepikkust ja 49° põhjalaiust

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

OVI-X, RUM

 

V

HR – Horvaatia

HR-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – Saint Pierre ja Miquelon

PM-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RO – Rumeenia

RO-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Eritingimused

(vt iga sertifikaadi joonealuseid märkusi)

“I”

:

territoorium, kus BSE esinemine omamaiste veiste seas on hinnatud äärmiselt ebatõenäoliseks, sertifikaadi näidistega BOV-X ja BOV-Y kooskõlas sertifitseeritud loomade eksportimiseks Euroopa Ühendusse.

“II”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud tuberkuloosivaba staatus seoses sertifikaadi näidise BOV-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“III”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud brutselloosivaba staatus seoses sertifikaadi näidise BOV-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“IVa”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud veiste ensootilise leukoosi vaba staatus seoses sertifikaadi näidise BOV-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“IVb”

:

territoorium, mille heakskiidetud majanditel on ametlikult tunnistatud veiste ensootilise leukoosi vaba staatus seoses sertifikaadi näidise BOV-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“V”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud brutselloosivaba staatus seoses sertifikaadi näidise OVI-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“VI”

:

geograafilised piirangud:

“VII”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud tuberkuloosivaba staatus seoses sertifikaadi näidise RUM kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“VIII”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnistatud brutselloosivaba staatus seoses sertifikaadi näidise RUM kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.

“IX”

:

territoorium, millel on ametlikult tunnustatud Aujeszky haiguse vaba staatus seoses sertifikaadi näidise POR-X kohaselt sertifitseeritud loomade ekspordiga Euroopa Ühendusse.”


(1)  Ilma et see piiraks konkreetseid sertifitseerimisnõudeid, mis on sätestatud mis tahes kolmandate riikidega sõlmitud asjaomaste ühenduse kokkulepetega.

(2)  Ainult nende elusloomade suhtes, kes ei kuulu cervidae hulka.


II LISA

“II LISA

VÄRSKE LIHA

1. OSA

Kolmandate riikide või nende osade loetelu (1)

Riik

Territooriumi kood

Territooriumi kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Näidis(ed)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albaania

AL-0

Kogu riik

 

 

AR – Argentiina

AR-0

Kogu riik

EQU

 

 

AR-1

Järgmised provintsid: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ja Tucuman

BOV

A

1 ja 2

AR-2

La Pampa ja Santiago del Estero

BOV

A

1 ja 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 ja 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz ja Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (ainult Ramon Lista territoorium) ja Salta (ainult Rivadavia departemang)

BOV

A

1 ja 2

AR-6

Salta (ainult järgmised departemangud: General José de San Martín, Orán, Iruya, ja Santa Victoria)

BOV

A

1 ja 2

AR-7

Chaco, Formosa (välja arvatud Ramon Lista territoorium), Salta (välja arvatud järgmised departemangud: General José de San Martin, Rivadavia, Orán, Iruya ja Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 ja 2

AU – Austraalia

AU-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Kogu riik

 

 

BG – Bulgaaria

BG-0

Kogu riik

EQU

 

 

BG-1

Järgmised provintsid: Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smolian, Pasardžik, Sofia rajoon, Sofia linn, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana ja Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Järgmised provintsid: Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, Kardžali ja 20 km laiune koridor Türgi piiri ääres

BH – Bahrain

BH-0

Kogu riik

 

 

BR – Brasiilia

BR-0

Kogu riik

EQU

 

 

BR-1

Järgmised osariigid: Paraná, Minas Gerais (välja arvatud piirkonnad: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Sete Lagoas ja Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (välja arvatud järgmised haldusüksused: Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso ja Corumbá), Santa Catarina, Goias ja järgmised haldusüksused: Cuiaba (välja arvatud järgmised haldusüksused: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço), Cáceres (välja arvatud haldusüksus Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (välja arvatud haldusüksus Itiquiora), Barra do Garça ja Barra do Burges Mato Grossos

BOV

A

1 ja 2

BR-2

Rio Grande do Suli osariik

BOV

A

1 ja 2

BR-3

Sete Quedas haldusüksus Mato Grosso do Suli osariigis

BOV

A

1 ja 2

BW – Botswana

BW-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

BW-1

Veterinaarkontrollitsoonid 5, 6, 7, 8, 9 ja 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ja 2

BW-2

Veterinaarkontrollitsoonid 10, 11, 12, 13 ja 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ja 2

BY – Valgevene

BY-0

Kogu riik

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Hiina (Rahvavabariik)

CN-0

Kogu riik

 

 

CO – Colombia

CO-0

Kogu riik

EQU

 

 

CO-1

Järgmiselt piiratud ala: punktist, kus Murrí jõgi suubub Atrató jõkke allavoolu mööda Atrato jõge kuni kohta, kus see suubub Atlandi ookeani, sellest punktist mööda Atlandi ookeani rannikujoont Tiburóni neemeni Panama piiril; sellest punktist Vaiksesse ookeani mööda Colombia-Panama piiri: sellest punktist Valle jõe suudmesse mööda Vaikse ookeani rannikut ja sealt otsejoones sinna, kus Murri jõgi voolab Atrato jõkke

BOV

A

2

CO-3

Järgmiselt piiratud ala: Sinú jõe suudmest Atlandi ookeani ääres ülesvoolu mööda jõge kuni selle ülemjooksuni Alto Paramillo's; sellest punktist mööda Antioquia ja Córdoba departemangude vahelist piiri kuni Puerto Rey'ni Atlandi ookeani ääres, ja sellest punktist mööda Atlandi ookeani rannajoont kuni Sinú jõe suudmeni

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

CS – Serbia ja Montenegro (2)

CS-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuuba

CU-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžeeria

DZ-0

Kogu riik

 

 

ET – Etioopia

ET-0

Kogu riik

 

 

FK – Falklandi saared

FK-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Kogu riik

 

 

HN – Honduras

HN-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

HR – Horvaatia

HR-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Iisrael

IL-0

Kogu riik

 

 

IN – India

IN-0

Kogu riik

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keenia

KE-0

Kogu riik

 

 

MA – Maroko

MA-0

Kogu riik

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Kogu riik

 

 

(MK) – Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (3)

MK-0

Kogu riik

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Kogu riik

 

 

MX – Mehhiko

MX-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

NA – Namiibia

NA-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

NA-1

Palgrave Pointist (läänes) kuni Gamini (idas) kulgevast piiritarast lõuna pool asuv ala

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Uus-Kaledoonia

NC-0

Kogu riik

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaraagua

NI-0

Kogu riik

 

 

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Kogu riik

EQU

 

 

PY-1

Chaco central ja San Pedro alad

BOV

A

1 ja 2

RO – Rumeenia

RO-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Vene Föderatsioon

RU-0

Kogu riik

 

 

RU-1

Murmanski oblast

RUF

 

SV – El Salvador

SV-0

Kogu riik

 

 

SZ – Svaasimaa

SZ-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Piirkond lääne pool nn punase joone taradest, mis kulgevad Usutu jõest kuni Lõuna-Aafrika piirini Nkalashaneist läänes

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Suu- ja sõrataudi seire ja vaktsineerimise kontrolltsoonid, kehtestatud õigusaktiga, mis on avaldatud 2001. aasta ametlikus väljaandes nr 51

BOV, RUF, RUW

F

1 ja 2

TH – Tai

TH-0

Kogu riik

 

 

TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

 

 

TR – Türgi

TR-0

Kogu riik

 

 

TR-1

Järgmised provintsid: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ja Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Kogu riik

 

 

US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Uruguay

UY-0

Kogu riik

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 ja 2

ZA – Lõuna-Aafrika

ZA-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Kogu riik, välja arvatud:

suu- ja sõrataudi kontrolltsooni osa, mis asub Mpumalanga ja Põhjaprovintside veterinaarpiirkonnas, Natali veterinaarpiirkonna Ingwavuma ringkonnas ning 28° pikkusjoonest ida pool paikneval Botswana piiri äärsel alal, ja

Camperdowni ringkond KwaZuluNatali provintsis

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Kogu riik

 

=

Sertifikaati ei ole kehtestatud ja värske liha import ei ole lubatud.


(1)  Ilma et see piiraks konkreetseid sertifitseerimisnõudeid, mis on sätestatud mis tahes kolmandate riikidega sõlmitud asjaomaste ühenduse kokkulepetega.

(2)  Ei hõlma Kosovot, vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(3)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik; ajutine kood, mis ei takista riigi täpsustatud nime kasutuselevõttu pärast vastavasisuliste ÜRO läbirääkimiste otsust.

=

Sertifikaati ei ole kehtestatud ja värske liha import ei ole lubatud.


III LISA

SG (täiendavad tagatised)

“A”

:

tagatised sertifikaatide näidiste BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) ja RUW (punkt 10.4) kohaselt sertifitseeritud värske liha, välja arvatud rupsi, laagerdamise, pH-taseme mõõtmise ja konditustamise kohta.

“B”

:

tagatised laagerdunud trimmitud rupsi kohta vastavalt sertifikaadi näidisele BOV (punkt 10.6).

“C”

:

tagatised klassikalise sigade katku laborikatse kohta rümpadel, millest saadi sertifikaadi näidise SUW (punkt 10.3 bis) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“D”

:

tagatised vedelate toidujäätmete kasutamise kohta söödana majandi(te)s, mille loomadest on saadud sertifikaadi näidiste POR (punkt 10.3d) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“E”

:

tagatised tuberkuloosiproovi kohta loomadel, kellest on saadud sertifikaadi näidise BOV (punkt 10.4d) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“F”

:

tagatised sertifikaatide näidiste BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) ja RUW (punkt 10.4) kohaselt sertifitseeritud värske liha, välja arvatud rupsi, laagerdamise ja konditustamise kohta.

“G”

:

tagatised, mis puudutavad 1) rupside ja seljakeeliku eemaldamist ja 2) hirvlaste kontrollimist ja nende päritolu seoses sertifikaatide näidistes RUF (punkt 9.2.1) ja RUW (punkt 9.3.1) viidatud kroonilise kõhnumisega.


IV LISA

NÄIDIS RUF

Image

Image

Image

Image

NÄIDIS RUW

Image

Image

Image


Top