Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2187

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2187/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoode ühendusse eksportimisel

OJ L 373, 21.12.2004, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 150 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Latest consolidated version: 28/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2187/oj

21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2187/2004,

20. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoode ühendusse eksportimisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) eriti selle artiklit 76,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 10. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2501/2001 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta ajavahemikus 1. jaanuar 2002–31. detsember 2004, (3) andis ühendus Kambodžale üldised tariifsed soodustused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames kohaldatava päritolustaatusega toodete määratlus. Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on sätestatud siiski erandid üldiste soodustuste kavaga hõlmatud vähimarenenud riikide suhtes, kes esitavad ühendusele vastava taotluse.

(3)

Kambodža suhtes on sellist teatavate tekstiiltoodetega seoses antud erandit kohaldatud alates 1997. aastast, viimase erandi andmise aluseks on komisjoni 24. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1614/2000 (millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel, (4) muudetud määrusega (EÜ) nr 294/2002 (5), mille kehtivust pikendati kuni 31. detsembrini 2004. Kambodža on 10. juuni 2004. aasta kirjas esitanud taotluse kõnealuse erandi kehtivuse pikendamiseks.

(4)

Komisjon arutas Kambodža esitatud taotlust ning leidis, et see on nõuetekohaselt põhjendatud.

(5)

Kui määruse (EÜ) nr 1614/2000 kehtivust pikendati, leiti, et kõnealuse määruse kehtivus peaks lõppema samaaegselt jooksva üldiste soodustuste kava kehtivusega, mis pidi lõppema kõnealusel kuupäeval. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2211/2003 (6) pikendati üldise soodustuste kava kehtivust veel üheks aastaks kuni 31. detsembrini 2005.

(6)

Komisjon avaldas 18. detsembril 2003 kaubanduse sooduskorra päritolureeglite tulevikku käsitleva rohelise raamatu, (7) ning sellega avati kõnealuse teema kohta laiaulatuslik arutelu. Komisjon avaldas 7. juulil 2004 nõukogule, Euroopa Parlamendile ning majandus- ja sotsiaalkomiteele adresseeritud teatise pealkirjaga “Arenguriigid, rahvusvaheline kaubandus ja säästev areng: ühenduse üldise soodustuste süsteemi tähtsus kümneaastasel ajavahemikul 2006–2015”, (8) milles samuti tunnistati vajadust päritolureeglite muutmise järele. Siiski ei ole veel ühtegi otsust tehtud ning uusi reegleid ei kehtestata enne 31. detsembrit 2004.

(7)

Erandi pikendamine ei tohiks mõjutada ega piirata üldiste soodustuste kava võimalikke uusi päritolureegleid käsitlevate arutelude tulemusi. Siiski on vaja, võttes arvesse lepingulistes suhetes olevate ettevõtjate huvisid nii Kambodžas kui ka ühenduses ning Kambodža majanduse püsivat ja säästvat arengut investeeringute jätkumise ja tööhõive osas, et erandit pikendataks ajavahemikuks, mis on piisav pikaajalisemate lepingute jätkamise või pikendamise võimaldamiseks ning et hõlbustataks üleminekut üldiste soodustuste kava võimalikele uutele päritolureeglitele.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1614/2000 sätted, eelkõige iga-aastased koguselised piirnormid, mis kajastavad ühenduse turu võimet Kambodža tooteid vastu võtta, Kambodža ekspordimahtu ja tegelikke kaubavoogusid, olid kavandatud selleks, et vältida vastavate ühenduse tööstusharude kahjustamist.

(9)

Seepärast tuleks erandit pikendada kuni 31. detsembrini 2006. Nii Kambodža kui ka muude vähimarenenud riikide õiglase kohtlemise tagamiseks tuleks erandi kohaldamise jätkamise vajadust uuesti arutada, kui uued päritolureeglid on uue üldise soodustuse süsteemi raames vastu võetud.

(10)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 1614/2000.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1614/2000 muudetakse järgmiselt:

artiklis 2 asendatakse kuupäev “31. detsember 2004” kuupäevaga “31. detsember 2006”,

lisatakse järgmine lõik:

“Erandi kohaldamise jätkamise vajadust arutatakse hiljemalt 31. detsembril 2005 vastavalt uuetele sätetele, mis võetakse vastu üldise soodustuste süsteemi ja sellega seotud päritolureeglite kohta.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 346, 31.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1828/2004 (ELT L 321, 22.10.2004, lk 23).

(4)  EÜT L 185, 25.7.2000, lk 46.

(5)  EÜT L 46, 16.2.2002, lk 14.

(6)  ELT L 332, 19.12.2003, lk 1.

(7)  KOM(2003) 787 (lõplik).

(8)  KOM(2004) 461 (lõplik).


Top