Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2185

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2185/2004, 17. detsember 2004, teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimise suhtes kohaldatava tariifikvoodi avamise kohta 2005. aastaks

OJ L 373, 21.12.2004, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 387–390 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2185/oj

21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2185/2004,

17. detsember 2004,

teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimise suhtes kohaldatava tariifikvoodi avamise kohta 2005. aastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsust 2004/859/EÜ Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (2) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja teiselt poolt Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokollis nr 2 (3) ning EMP lepingu protokollis nr 3 (4) on määratletud lepinguosaliste vahel teatavate põllumajandussaadustega ning töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise kord.

(2)

EMP lepingu protokoll nr 3, viimati muudetud EMP ühiskomitee otsusega nr 138/2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 3, milles käsitletakse lepingu artikli 8 lõike 3 punktis b nimetatud tooteid, (5) on CN-koodide 2202 10 00 (vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega joogid) ning ex 2202 90 10 (muud suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut) sisaldavad mittealkohoolsed joogid) alla kuuluvate toodete suhtes ette nähtud nullmäär.

(3)

Norra suhtes on ajutiselt peatatud nullmäära kasutamine vastavalt nõukogu otsusega 2004/859/EÜ heaks kiidetud Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppele. Vastavalt kokkuleppe IV punktile lubatakse CN-koodide 2202 10 00 (vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega joogid) ning ex 2202 90 10 (muud suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut) sisaldavad mittealkohoolsed joogid) alla kuuluvaid Norra päritoluga tooteid tollimaksuvabalt importida ainult tollimaksuvaba kvoodi piires.

(4)

Kõnealune kvoot tuleb avada aastaks 2005.

(5)

Kvoodi sisseseadmise lihtsustamiseks ning nõuetekohase haldamise tagamiseks peaks ettevõtjate huvides ajutiselt olema kvoodi piires tollimaksust vabastuse saamise tingimuseks ühenduse tolliasutustele Norra pädevate ametiasutuste väljaantud sertifikaadi esitamine.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud saadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 on I lisas sätestatud ühenduse tariifkvoot avatud Norra päritoluga toodete suhtes, mis on vastavalt täpsustatud tingimustele loetletud kõnealuses lisas.

2.   Päritolureeglid, mida vastastikku vastavalt käesolevale lepingule kohaldatakse, on sätestatud Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokollis nr 3.

3.   I lisas sätestatud kvoodi piires tollimaksust vabastuse saamise tingimuseks on ühenduse tolliasutustele II lisas sätestatud sertifikaadi esitamine, mille on välja andnud Norra pädevad ametiasutused ühes ühenduse keeles.

4.   Kvooti ületanud imporditud koguste või koguste suhtes, mille kohta ei ole esitatud lõikes 3 osutatud sertifikaati, kohaldatakse tollimaksu 0,047 eurot liitri kohta.

Artikkel 2

Komisjon haldab artikli 1 lõikes 1 osutatud ühenduse tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2004

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 70.

(3)  EÜT L 171, 27.6.1973, lk 1.

(4)  EÜT L 22, 24.1.2002, lk 37.

(5)  ELT L 342, 18.11.2004, lk 30.


I LISA

Norra päritolu toodete ühendusse importimisel kohaldatavad tariifkvoodid

Jrk

CN-kood

Toote kirjeldus

Aastane kvoot 2005. aastaks

Kvoodi piires kohaldatav tollimaksumäär

Kvoodi ületamisel kohaldatav tollimaksumäär

09.0709

2202 10 00

Veed, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitsestatud

14,3 miljonit liitrit

Tollimaksuvabastus

0,047 EUR liitri kohta

ex 2202 90 10

Muud suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut) sisaldavad mittealkohoolsed joogid


II LISA

Image


Top