Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0111

Komisjoni direktiiv 2004/111/EÜ, 9. detsember 2004, millega viiendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst

OJ L 365, 10.12.2004, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 178 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2006; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/111/oj

10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/25


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/111/EÜ,

9. detsember 2004,

millega viiendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. novembri 1994. aasta direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisad sisaldavad alates 1. juulist 2003 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) A ja B lisasid.

(2)

ADR-kokkulepet ajakohastatakse iga kahe aasta järel. Sellest tulenevalt kohaldatakse muudatustega versiooni alates 1. jaanuarist 2005 ning selle üleminekuperiood kestab 30. juunini 2005.

(3)

Seepärast tuleb direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisa muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/55/EÜ artiklis 9 ettenähtud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A lisa asendatakse järgmisega:

“Alates 1. jaanuarist 2005 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) A lisa sätted, kusjuures sõna “lepinguosaline” asendatakse sõnaga “liikmesriik”.

ADR-kokkuleppe A lisa 2005. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

2)

B lisa asendatakse järgmisega.

“Alates 1. jaanuarist 2005 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) B lisa sätted, kusjuures sõna “lepinguosaline” asendatakse sõnaga “liikmesriik”.

ADR-kokkuleppe B lisa 2005. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juuliks 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7. Direktivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/28/EÜ (ELT L 90, 8.4.2003, lk 45).


Top