Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1878

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1878/2004, 28. oktoober 2004, millega sätestatakse erand nõukogu määrusest 136/66/EMÜ ja nõukogu määrusest (EMÜ) nr 2261/84 Küprosel, Maltal ja Sloveenias oliivi ja oliiviõli saagiste kindlaksmääramise kohta

OJ L 326, 29.10.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1878/oj

29.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1878/2004,

28. oktoober 2004,

millega sätestatakse erand nõukogu määrusest 136/66/EMÜ ja nõukogu määrusest (EMÜ) nr 2261/84 Küprosel, Maltal ja Sloveenias oliivi ja oliiviõli saagiste kindlaksmääramise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. juuli 1984. aasta määruse (EMÜ) nr 2261/84 (millega sätestatakse oliiviõli tootmistoetuse ja oliiviõli tootjate organisatsioonidele makstava toetuse üldeeskirjad) (1) artikliga 18 nähakse ette, et nõukogu 22. septembri 1966. aasta määruse 136/66/EMÜ (õli ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta) (2) artikli 5 lõikes 7 nimetatud oliivi ja oliiviõli saagised määravad tootjaliikmesriigid kindlaks terviklike tootmispiirkondade kaupa.

(2)

Arvestades Küprose, Malta ja Sloveenia toodangu väikest mahtu, peaks statistilisi tulemusi saadama üheainsa piirkonna baasil ja väikese näidiskoguse alusel, mis ei võimalda saavutada piisavat täpsust riiklikul tasemel. Seega oleks saadavad andmed ühtlustamata ja kontrolli teostamiseks kasutud.

(3)

Et säästa Küprost, Maltat ja Sloveeniat mahukast haldusülesandest rakendada ainult turustusaastaks 2004/2005 saagikuse määramise metoodika, mis niikuinii ei anna piisavalt täpset tulemust, tuleb kehtestada erand nõukogu määruse 136/66/EMÜ artikli 5 lõikele 7 ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2261/84 artiklile 18 ning mitte nõuda nendelt riikidelt oliivi ja oliiviõli saagiste kindlaksmääramist turustusaastaks 2004/2005.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas õli- ja rasvaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Turustusaastaks 2004/2005 ei kohaldata Küprose, Malta ja Sloveenia suhtes määruse 136/66/EMÜ artikli 5 lõiget 7 ja määruse (EÜ) nr 2261/84 artiklit 18.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 208, 3.8.1984, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1639/1998 (EÜT L 210, 28.7.1998, lk 38).

(2)  EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 97).


Top