Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1875

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1875/2004, 28. oktoober 2004, millega naatriumsalitsülaadi ja fenvaleraadi osas muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) II ja III lisaEMPs kohaldatav tekst

OJ L 326, 29.10.2004, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 196–200 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 148 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1875/oj

29.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1875/2004,

28. oktoober 2004,

millega naatriumsalitsülaadi ja fenvaleraadi osas muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) II ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artiklit 3 ja artikli 4 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Ravimihindamisameti arvamusi, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele manustamiseks ettenähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Aine naatriumsalitsülaat on lisatud II lisasse kõikide toiduloomade liikide puhul, välja arvatud kala, kuid üksnes paikseks kasutamiseks. Kõnealust kirjet tuleks laiendada, et sellega hõlmata aine suukaudne kasutus veiste ja sigade puhul, välja arvatud inimtarbimiseks ettenähtud piima tootvate loomade puhul.

(3)

Fenvaleraadi ajutine jääkide piirnorm kaotab kehtivuse 1. juulil 2004. On osutunud otstarbekaks võimaldada lõpule viia kõnealust ainet käsitlevad teadusuuringud ning seepärast tuleks pikendada ajutisi jääkide piirnorme kuni 1. juulini 2006.

(4)

Määrust (EMÜ) nr 2377/90 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid käesoleva määruse sätete arvestamiseks teha kõik käesolevat määrust silmas pidades vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (2)

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 28. detsembrist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1851/2004 (ELT L 323, 26.10.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

A.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse lisatakse järgmised ained.

2.   Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliik

Naatriumsalitsülaat

Veised, sead (1)

B.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse lisatakse järgmised ained.

2.   Antiparasiitikumid

2.2.   Ektoparasiitide vastased ained

2.2.3.   Püretroidid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Fenvaleraat  (2)

Fenvaleraat (RR, SS, RS ja SR isomeeride summa)

Veised

25 μg/kg

Lihaskude

250 μg/kg

Rasv

25 μg/kg

Maks

25 μg/kg

Neer

40 μg/kg

Piim


(1)  Suukaudseks kasutuseks; ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.”

(2)  Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1.7.2006.”


Top