EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1320

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1320/2004, 16. juuli 2004, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. septembrist 30. novembrini 2004 kestval kvartalil

OJ L 245, 17.7.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1320/oj

17.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1320/2004,

16. juuli 2004,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. septembrist30. novembrini 2004 kestval kvartalil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 565/2002, millega kehtestatakse tariifikvootide haldamise kord ja päritolusertifikaatide süsteem kolmandatest riikidest imporditud küüslaugu puhul, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogused, mille kohta on tavapärased importijad ja uued importijad 12. ja 13. juuli 2004 määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 5 lõike 2 alusel esitanud litsentsitaotlused, ületavad saadaolevaid koguseid Hiinast ja kõigist kolmandatest riikidest peale Hiina või Argentina pärit toodete puhul.

(2)

Seetõttu tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib komisjonile 15. juuli 2004 saadetud litsentsitaotlusi rahuldada, ning kehtestada iga importija ja toote päritolu kategooria puhul tähtajad, milleni tuleb peatada sertifikaatide väljaandmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõike 1 alusel 12. ja 13. juuli 2004 esitatud ja 15. juuli 2004 komisjonile saadetud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse I lisas kehtestatud määra.

Artikkel 2

Asjaomaste importijate ja päritolu kategooriate puhul lükatakse tagasi määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõikele 1 vastavad impordilitsentsitaotlused, mis on esitatud 1. septembrist30. novembrini 2004 kestvaks kvartaliks pärast 13. juuli 2004, kuid enne käesoleva määruse II lisas nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 17. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11.


I LISA

Toodete päritolu

Jaotuse protsendimäär

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

12,404 %

100,000 %

X

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

0,845 %

31,988 %

X

“X”

:

Nimetatud päritolu puhul kõnealuseks kvartaliks kvooti ei ole.

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


II LISA

Toodete päritolu

Kuupäevad

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

30.11.2004

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

30.11.2004

4.10.2004


Top