Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0719

Kohtuasi T-719/17: 23. oktoobril 2017 esitatud hagi – DuPont de Nemours jt versus komisjon

OJ C 22, 22.1.2018, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/43


23. oktoobril 2017 esitatud hagi – DuPont de Nemours jt versus komisjon

(Kohtuasi T-719/17)

(2018/C 022/60)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Neu-Isenburg, Saksamaa) ja 12 teist hagejat (esindajad: advokaadid D. Waelbroeck, I. Antypas ja A. Accarain)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 23. augusti 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1496, milles käsitletakse toimeaine metüülflupüürsulfurooni (edaspidi „FPS“) heakskiidu pikendamata jätmist ning seda ainet sisaldavate taimekaitsevahendite müügilubade tühistamist (1);

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimene väide: rikutud on taimekaitsevahendite turustamise määrust (nr 1107/2009) (2), pikendamismäärust (nr 1141/2010) (3), klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrust (nr 1272/2008) (4) ja loomkatsete direktiivi (2010/63) (5):

hagejate väitel on vaidlusalust määrust vastu võttes rikutud pikendamismäärust (nr 1141/20) ja pikendamise suuniseid (SANC0/10387/2010 rev. 8), osas, milles Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA“) hindas ümber FPSi ohuprofiili, kuigi teaduslikult põhjendatud teadmiste tase ega kohaldatav õiguslik raamistik ei olnud muutunud;

hagejate väitel on vaidlusalust määrust vastu võttes rikutud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrust (nr 1272/2008) ning komisjoni suuniseid põhjavee metaboliitide kohta (SANC0/221/2000 rev. 10), osas, milles EFSA tugines kolme põhjavee-metaboliidi toksilisuse eeldamisel omaenda ettepanekule FPSi ohuklassifikatsiooni kohta;

hagejate väitel on vaidlusalust määrust vastu võttes rikutud loomkatseid käsitlevaid ELi õigusnorme, mida sisaldavad taimekaitsevahendite turustamise määrus (nr 1107/2009) ja loomkatsete direktiiv (2010/63), osas, milles EFSA tuvastas andmelünga seoses genotoksilisust käsitlevate lisauuringutega, võtmata kohaselt arvesse tõendite üldist kaalu ja hoolimata sellest, et lisakatsete vajadust ei olnud tõendatud.

2.

Teine väide: uudsetele ja tunnustamata seisukohtadele tuginedes on rikutud õiguskindluse põhimõtet, kaitseõigusi ja mitut ELi õigusnormi:

Hagejate väitel on vaidlusalust määrust vastu võttes rikutud õiguskindluse põhimõtet, pikendamistaotluse esitaja kaitseõigusi ja mitut ELi õigusnormi sellega, et EFSA võttis kahe FPSi metaboliidi genotoksilisuse hindamisel aluseks veel läbivaatamisel oleva uudse ja tunnustamata teadusliku seisukoha, mille tagajärjel tuvastas EFSA pikendamise toimikus kunstliku andmelünga, mida edaspidi ei võimaldatud käsitleda.

3.

Kolmas väide: täielikku riskihindamist läbi viimata jättes on rikutud kaitseõigusi ja mitut ELi õigusnormi:

Hagejate väitel on vaidlusalust määrust vastu võttes rikutud pikendamistaotluse esitaja kaitseõigusi ja mitut ELi õigusnormi sellega, et komisjon tugines FPSi keelamise otsuses üksnes EFSA järeldustele, võtmata pikendamistaotluse läbivaatamisel arvesse kõiki olemasolevaid teadusandmeid, mis tõendavad FPSi ohutust, ja sealhulgas pikendamistaotluse esitaja spontaanseid lisauuringuid väidetava andmelünga kohta ning EFSA väljendatud muresid, samuti referentliikmesriigi hinnangut ja teiste liikmesriikide märkusi.

4.

Neljas väide: rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet:

Hagejate väitel on vaidlusalune määrus FPSi üldise ohutusprofiili suhtes selgelt ebaproportsionaalne ning komisjon oleks saanud lahendada mured, mis väidetavalt ajendasid vaidlusalust määrust vastu võtma, vähem kitsendavate meetmete kaudu, mis ei hõlma FPSi kasutamise keeldu, nt kasutades taimekaitsevahendite turustamise määruse (nr 1107/2009) artikli 6 punktis f ette nähtud täiendava kinnitava teabe esitamise menetlust või ELi liikmesriigi tasandil otsustatavate riskimaandamise meetmete kaudu.

5.

Viies väide: rikutud on diskrimineerimiskeelu põhimõtet:

Hagejate väitel rikkus komisjon diskrimineerimiskeelu põhimõtet sellega, et muresid, mis väidetavalt ajendasid vaidlusalust määrust vastu võtma, on komisjoni varasemas otsustuspraktikas järjepidevalt lahendatud vähem kitsendavate meetmete kaudu. Kunagi varem ei ole komisjon ühe või teise aine kasutamise lauskeeldu niisuguste muredega põhjendanud.

6.

Kuues väide: rikutud on hea halduse põhimõtteid ja DuPonti õiguspäraseid ootusi:

Hagejate väitel ei ole komisjon FPSi läbivaatamise menetlust nõuetekohaselt läbi viinud, mistõttu panustas DuPont palju ressursse niisuguste teaduslike toimikute koostamiseks, mis on lõpuks osutunud täiesti kasututeks, kuna komisjon oma seisukohta teatavates probleemküsimustes ootamatult muutis. Peale selle väidavad hagejad, et vaidlusalune määrus riivab FPSi keelamisega seotud konkurentsipoliitika eesmärke, mida komisjon ise Dow’le/DuPontile peale surus, et hoida ära teraviljakaitsevahendite turgu valitseva seisundi tekkimist Euroopa Majanduspiirkonnas. FPSi läbivaatamise menetluse väär läbiviimine kujutab endast komisjoni hoolsuskohustuse, hea halduse põhimõtete ja DuPonti õiguspäraste ootuste rikkumist.


(1)  Komisjoni 23. augusti 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1496, milles käsitletakse toimeaine DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni) heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT 2017, L 218, lk 7).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 309, lk 1).

(3)  Komisjoni 7. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1141/2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (ELT 2010, L 322, lk 10).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT 2008, L 353, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT 2010, L 276, lk 33).


Top