Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0429(01)

Komisjoni teatis, mis avaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohaselt juhtumi AT.39745 – CDS Information Market – ISDA kohta

C/2016/2653

OJ C 153, 29.4.2016, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/7


Komisjoni teatis, mis avaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohaselt juhtumi AT.39745 – CDS Information Market – ISDA kohta

(2016/C 153/06)

1.   Sissejuhatus

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artiklis 9 on sätestatud, et kui komisjon kavatseb vastu võtta rikkumise lõpetamist nõudva otsuse ja asjaomased ettevõtjad teevad ettepaneku kohustuste võtmiseks seoses komisjoni esialgses hinnangus tõstatatud küsimuste lahendamisega, võib komisjon muuta need kohustused asjaomastele ettevõtjatele siduvaks. Sellise otsuse võib vastu võtta kindlaksmääratud ajavahemikuks ja selles sätestatakse, et komisjonil ei ole enam põhjust meetmeid võtta. Sama määruse artikli 27 lõike 4 kohaselt peab komisjon avaldama juhtumi lühikokkuvõtte ja kohustuste põhilise sisu. Komisjoni määratud tähtaja jooksul võivad huvitatud isikud esitada oma märkusi. Artikli 9 kohases komisjoni otsuses ei leita, et tegemist on rikkumisega.

2.   Juhtumi kokkuvõte

(2)

1. juulil 2013 võttis komisjon vastu komisjoni määruse (EÜ) nr 773/2004 (2) artikli 10 tähenduse kohased vastuväited, milles käsitleti Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 väidetavat rikkumist Rahvusvahelise Vahetustehingute ja Tuletisväärtpaberite Assotsiatsiooni (ISDA) poolt seoses krediidituletisinstrumentidega. Vastuväidetega nähakse ette esialgne konkurentsianalüüs ja neid saab kasutada määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 9 nimetatud kohustuste alusena.

(3)

Oma vastuväidetes eeldas komisjon, et esineda võib ühekordne ühesuunaline liikumine börsiväliselt kaubeldavate krediidituletisinstrumentide turult potentsiaalsele uuele börsil kaubeldavate krediidituletisinstrumentide turule, sest börsil kaubeldavad krediidiriski vahetustehingud või krediidifutuurid oleks mõistlikuks asenduseks börsiväliselt kaubeldavatele likviidsetele ja standarditud krediidiriski vahetustehingutele. Krediidiriski vahetustehing on sarnane ettevõtete võlakirjade või riigivõlakirjade kindlustuspoliisile (st võlakiri või laen) – krediidiriski vahetustehingute ostja maksab kord kvartalis kindlustusmakseid ja krediidiriski vahetustehingu müüja lubab võlainstrumendist saadud kahjumi katta, kui võlgnik on jätnud oma kohustused täitmata. Kuigi börsiväliselt kauplevaid investeerimispanku on vaja ostjate ja müüjate vaheliste kahepoolsete vahendajatena (edaspidi „krediidiriski vahetustehingutega kauplejad”), mängivad nad olulist rolli likviidsuse pakkujatena börsil kauplemise algetapil ja nendepoolsest vahendamisest loobutakse hiljem erinevate omavahel kauplejate anonüümses kauplemiskeskkonnas.

(4)

ISDA on finantstuletisinstrumentide sektorit esindav kaubandusassotsiatsioon. ISDA-l on lai liikmeskond, mille hulka kuuluvad ka krediidiriski vahetustehingutega kauplejad. 2003. aastal töötas ISDA välja krediidituletisinstrumentide määratlused (Credit Derivatives Definitions), mis kujutavad endast börsiväliselt kaubeldavate krediidituletisinstrumentide standarddokumentatsiooni. Krediidituletisinstrumentide määratlused hõlmavad ka krediidisündmusele järgneva krediidiriski vahetuslepingute täitmise metoodikat, mille puhul korraldatakse oksjon, kus krediidituletisinstrumendi lepingu osalistele pakutakse hinda, mille nad peaksid saama sellise alusvaraks oleva võlakirja jääkväärtuse eest, mille emitent on jätnud oma kohustused täitmata. Seda hinda nimetatakse ka lõpphinnaks või ISDA lõpphinnaks. ISDA nõuab endale lõpphinna omandiõigusi ja eelkõige õigust litsentsida lõpphinna kasutamist börsil kaubeldavate krediidituletisinstrumentide lepingute täitmiseks.

(5)

Vastuväidete kohaselt lasi Deutsche Börse (Eurex) 2007. aasta märtsis turule börsil kaubeldava krediidifutuuri toote ja CMDX, riskifondi Citadel ja Chicago Mercantile Exchange ühisettevõtja, kavatses börsil kaubeldava krediidifutuuri toote turule lasta 2008. aasta lõpus. Vastuväidete kohaselt taotlesid mõlemad litsentsi, et kasutada pärast krediidisündmuse esinemist oma krediidifutuuridele hinna määramisel börsil kaubeldavate krediidituletisinstrumentide võrdlusalusena ISDA lõpphinda. Vastuväidete kohaselt keeldus ISDA lõpphinna litsentsi andmisest Eurexile (2007) ja CMDX-ile (2008). Vastuväidetes esitati ka esialgne seisukoht, mille kohaselt ISDA direktorite nõukogu võttis 2007. aastal vastu resolutsiooni, millega välistati lõpphinna litsentsimine börsil kauplemiseks. Vastuväidete kohaselt rakendati seda resolutsiooni veebisaidil www.creditfixings.com olevas kasutuslepingus. Kasutuslepingu teksti ei ole sellest ajast alates muudetud ja see kehtib ka praegu.

(6)

Vastuväidetes tõstatati esialgu konkurentsialane küsimus, kas ISDA teguviis võis potentsiaalsetel turule sisenejatel takistada sellise börsil kauplemise platvormi edukat käivitamist, kus erinevad kauplejad omavahel krediidituletisinstrumentidega kauplevad. ISDA vaidlustab väite, et lõpphind oli börsil kaubeldavate krediidituletisinstrumentide lepingute täitmiseks hädavajalik, ning tõstatab mitmeid küsimusi seoses krediidisündmuse oksjonite usaldusväärsusega juhul, kui lõpphinda litsentsitaks börsil kauplemise eesmärgil. ISDA põhimure on seotud pakkujate võimalusega manipuleerida krediidisündmuse oksjoni ajal oksjonitulemusi, et saada kasu kehtivatest lepingutest, millega kaubeldakse börsil väljaspool oksjonit.

(7)

Esialgu kvalifitseeriti ISDA väidetavad litsentsimisest keeldumised vastuväidetes ettevõtjate assotsiatsiooni otsusteks, mis piirasid võimalikku konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 tähenduses.

3.   Võetavate kohustuste peamine sisu

(8)

ISDA ei nõustu vastuväidete esialgsete järeldustega. Siiski teeb ISDA ettepaneku võtta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 („Kohustused”) kohaseid tegevust ja korraldust reguleerivaid kohustusi, mis aitaks lahendada komisjoni tuvastatud esialgseid konkurentsiprobleeme, mis on seotud lõpphinna litsentsimisega. Kohustuste põhipunktid on esitatud allpool.

a)   Tegevust reguleerivad kohustused

(9)

ISDA võtab kohustuse anda litsentse lõpphinna kasutamiseks börsil kauplemise eesmärgil igale taotlejale õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel (FRAND) tingimustel 120päevase läbirääkimisperioodi (mida võib kokkuleppeliselt pikendada 30 päeva võrra) jooksul.

(10)

ISDA on võetud kohustustest vabastatud ja võib seoses ISDA lõpphinna õiguste rikkumisega esitada iga taotleja vastu esialgse õiguskaitse taotluse mis tahes kohtule, ilma et nii toimimine kujutaks endast kohustuste rikkumist, kui:

i)

taotleja ei nõustu lõpphinnaga kauplemise litsentsilepingu sätetega või ei täida neid;

ii)

taotleja on koheselt muutumas maksejõuetuks ega esita litsentsitasude maksmise garantiisid;

iii)

lõpphinnaga kauplemise litsentsileping on lõpetatud kohustuste punktis 17 sätestatud asjaoludel.

(11)

Kohustuste punkti 17 kohaselt võib ISDA litsentsilepingu lõpetada teatavatel rangetel tingimustel, kui ta tõestab, et oksjonist osavõtjad manipuleerivad krediidisündmuse oksjonit börsil kaubeldava ja ISDA poolt litsentsitud krediidituletisinstrumendi spetsiifiliste aspektide tõttu. ISDA peab seda tagatist vajalikuks, et kaitsta oksjoni usaldusväärsust, juhul kui muud, vähem segavamad meetmed ei suuda oksjoni manipuleerimise kahtlust kõrvaldada.

(12)

ISDA võib paluda litsentsitud kauplemiskohtadel teha oksjonipidajaga heas usus koostööd, esitades teatavat anonüümset ja koondatud teavet, nt litsentsitud krediidifutuuride avatud netointressimäära. Lisaks võib ISDA paluda heas usus tehtavat koostööd litsentsitud kauplemiskohtadelt, et parandada krediidisündmuse oksjoni eeskirju konkreetselt selleks, et vähendada oksjoni manipuleerimise ohtu, kasutades võrdlusena börsil kaubeldavaid krediidituletisinstrumente.

(13)

Kohustustes on ette nähtud kaks vaidluste lahendamise mehhanismi.

(14)

Kui vaidlus tekkib seoses litsentsilepingu kommertstingimustega, st õiglaste, mõistlike ja mittediskrimineerivate tingimustega, peab ISDA nõustuma sellega, et vahekohtumenetluse viib läbi taotleja valitud sõltumatu kogenud jurist. Kui vahekohtu otsust kindla tähtaja jooksul ei väljastata, annavad ISDA ja taotleja vaidluse üle kohtule.

(15)

Kui vaidlus tekkib seoses konkreetse oksjoni manipuleerimise kahtlusega ja ISDA kavatseb litsentsilepingu lõpetada, kuulab järelevalve eest vastutava usaldusisikuna tegutsev tehniline ekspert ära ISDA, litsentsitud kauplemiskoha ja oksjonikorraldajad. Kõigi osaliste ettepanekute ja isikliku kogemuse põhjal otsustab usaldusisik, kas ISDA taotlus litsentsilepingu lõpetamiseks on vaja heaks kiita või kas krediidisündmuse oksjoni usaldusväärsuse kaitsmiseks on olemas vähem segavaid meetmeid, sh oksjonieeskirjade muutmine ja/või börsil kaubeldava krediidituletisinstrumendi ülesehituse muutmine. Järelevalve eest vastutava usaldusisiku määrab Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat ISDA kolme ettepaneku alusel. Igal kandidaadil peab olema ametialane kogemus kauplemiskohtades oksjonite läbiviimisel.

(16)

Järelevalve eest vastutava usaldusisiku otsused on osaliste jaoks lõplikud, kuid ei mõjuta Euroopa Komisjoni.

(17)

Lisaks kõigele kohustub ISDA andma veebisaidi www.creditfixings.com pidaja(te)le korralduse kõrvaldada kõik piirangud, mis pärsivad lõpphinna kasutamist börsil kauplemise eesmärgil.

b)   Korraldust reguleerivad kohustused

(18)

ISDA kohustub muutma oma lõpphinnaga seotud litsentside taotlemise korda, et jätta ISDA litsentsiotsustest välja krediidiriski vahetustehingutega kauplejad. Lõpphinna litsentside andmise volitused ei jää enam ISDA direktorite nõukogule või selle allkomiteele, kuhu võivad kuuluda krediidiriski vahetustehingutega kauplejad, vaid need antakse ISDA tegevjuhile. Kuigi ISDA võib oma liikmeid endiselt nõustada krediidisündmuse oksjoni metoodika puhttehnilistes küsimustes, ei tohi selline nõustamine otseselt ega kaudselt olla seotud üksikute litsentsitaotluste sisulise küljega. Kui üksikute litsentsitaotluste korral on vaja muuta oksjoni kulgu või korraldust, võib ISDA küsida tehnilist abi sõltumatutelt ekspertidelt.

(19)

ISDA kohustub rakendama neid kohustusi kümne aasta jooksul alates kohustusi käsitleva komisjoni otsuse teatavakstegemise kuupäevast. Järelevalve eest vastutav usaldusisik esitab komisjonile igal aastal aruande võetud kohustuste täitmise kohta.

(20)

Kohustused avaldatakse konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Kutse märkuste esitamiseks

(21)

Komisjon kavatseb turutestist lähtudes võtta vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsuse, millega kuulutatakse eespool kokkuvõtvalt esitatud ja konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil avaldatud kohustused siduvaks.

(22)

Komisjon kutsub vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõikele 4 huvitatud kolmandaid isikuid esitama märkusi kavandatud kohustuste kohta. Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Huvitatud isikutel palutakse esitada ka mittekonfidentsiaalne versioon oma märkustest, milles igasugune teave, mida nad peavad ärisaladuseks, ja muu konfidentsiaalne teave on kustutatud ning vajaduse korral asendatud vastavalt kas mittekonfidentsiaalse kokkuvõttega või sõnaga „ärisaladus” või „konfidentsiaalne”. Ka kolmandad isikud võivad erandkorras anonüümselt märkusi teha ja esitada sellisel juhul märkuste mittekonfidentsiaalse versiooni, kust äriühingu andmed on eemaldatud.

(23)

Märkusi ja kommentaare tuleks põhjendada ning esitada asjaomased faktid. Kui tuvastate seoses kavandatud kohustuste mis tahes osaga probleemi, siis kutsub komisjon teid üles pakkuma välja ka võimalikku lahendust.

(24)

Märkusi võib saata komisjonile elektronpostiga (mailto: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber AT.39745 CDS Information Market):

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. 1. detsembril 2009 sai EÜ asutamislepingu artiklist 81 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 ja EÜ asutamislepingu artiklist 82 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102. Vastavad artiklid on mõlemas lepingus sisult identsed. Käesolevas teatises tuleks viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102 käsitada vajaduse korral viidetena EÜ asutamislepingu artiklitele 81 ja 82.

(2)  ELT L 123, 27.4.2004, lk 18.


Top