EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Euronesti parlamentaarse assamblee alaliste komisjonide kodukord, vastu võetud Euronesti parlamentaarsel assambleel 3. mail 2011 ning muudetud 29. mail 2013 Brüsselis ja 18. märtsil 2015 Jerevanis

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/40


EURONESTI PARLAMENTAARSE ASSAMBLEE ALALISTE KOMISJONIDE KODUKORD,

vastu võetud Euronesti parlamentaarsel assambleel 3. mail 2011 ning muudetud 29. mail 2013 Brüsselis ja 18. märtsil 2015 Jerevanis

(2015/C 315/08)

Kooskõlas Euronesti parlamentaarse assamblee kodukorra artikli 25 lõikega 3 ning võttes arvesse juhatuse ettepanekut, on Euronesti parlamentaarne assamblee vastu võtnud alaliste komisjonide kodukorra.

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Alaliste komisjonide kodukorraga määratakse kindlaks Euronesti parlamentaarse assamblee kõigi nelja alalise komisjoni (edaspidi „komisjonid”) ühine töökord:

poliitika-, inimõiguste- ja demokraatiakomisjon;

majandusliku integratsiooni, õigusaktide ühtlustamise ja ELi poliitikale lähenemise komisjon;

energiajulgeoleku komisjon;

sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja kodanikuühiskonna komisjon.

2.   Euronesti parlamentaarse assamblee kodukorda kohaldatakse vajalike muudatustega komisjonide koosolekute suhtes, ilma et see piiraks alaliste komisjonide kodukorra kohaldamist.

Artikkel 2

Koosseis

1.   Komisjonis on kõige rohkem 30 liiget ja komisjoni kuuluvad

15 Euroopa Parlamendi liiget;

15 liiget osalevate Ida-Euroopa partnerriikide parlamentidest (1).

Komisjoni koosseis kajastab Euronesti parlamentaarse assamblee koosseisu.

2.   Euronesti parlamentaarse assamblee igal liikmel on õigus olla ühe alalise komisjoni liige. Erakorraliselt võib liige kuuluda kahte alalisse komisjoni.

3.   Liikmed nimetatakse kooskõlas iga parlamendi kehtestatud menetlusega, et võimalikult laialdaselt kajastada erinevate esindatud fraktsioonide ja delegatsioonide jagunemist Euroopa Parlamendi ja Ida-Euroopa partnerite poolel.

4.   Komisjonide suuruse ja koosseisu kiidab heaks Euronesti parlamentaarne assamblee juhatuse ettepanekul.

Artikkel 3

Komisjoni esimehed ja juhatus

1.   Iga komisjon valib oma liikmete hulgast juhatuse, mis koosneb kahest võrdse staatusega kaasesimehest (üks kummaltki poolelt) ja neljast aseesimehest (kaks kummaltki poolelt), kelle valimise korra ja ametiaja kestuse otsustab kumbki pool eraldi.

2.   Kaasesimehed lepivad kokku, kumb neist komisjoni koosolekut juhatab.

Artikkel 4

Asendusliikmed

1.   Kui täisliige ei saa komisjoni koosolekust osa võtta, võib teda asendada asendusliige assamblee samalt poolelt, kui need kaks liiget on selles kokku leppinud. Koosoleku juhatajat tuleb kõigist asendamistest enne koosoleku algust teavitada.

2.   Asendusliikmel on komisjonis samad õigused ja kohustused kui täisliikmel.

Artikkel 5

Koosolekud

1.   Komisjonid tulevad kokku oma kaasesimeeste kutsel kuni kaks korda aastas, kusjuures üks koosolek peetakse Euronesti parlamentaarse assamblee istungjärgu ajal.

2.   Komisjoni juhatuse ettepanekul koostavad ja esitavad kaasesimehed igaks komisjoni koosolekuks päevakorra projekti.

3.   Komisjonide koosolekuid peetakse Euronesti parlamentaarse assamblee töökeeltes. Kõik koosolekud on avalikud, kui komisjon ei ole otsustanud teisiti.

4.   Koosoleku juhataja juhib arutelusid, jälgib kodukorrast kinnipidamist, tagab korra, annab kõnelejatele sõna, lõpetab arutelud, paneb küsimused hääletusele ja teeb teatavaks hääletustulemused.

5.   Liikmed saavad sõna üksnes siis, kui juhataja on neile sõna andnud. Kõnelejat tohib katkestada üksnes kodukorda puudutava märkuse tegemiseks. Kui kõneleja kaldub teemast kõrvale, kutsub juhtaja teda korrale ning võib teisel korral temalt sõnaõiguse ära võtta kuni selleteemalise arutelu lõpuni.

6.   Juhataja kutsub korrale komisjoni liikmed, kes koosolekut segavad. Kui korrarikkumine kordub, võib juhataja korrarikkuja koosoleku ülejäänud ajaks ruumist välja saata.

7.   Kaks või enam komisjoni võivad oma juhatuste kokkuleppel korraldada ühiseid koosolekuid ühist huvi pakkuvatel teemadel.

Artikkel 6

Raportid ja kiireloomulised küsimused

1.   Komisjonid võivad nimetada raportööre, et käsitleda oma pädevusse kuuluvaid konkreetseid küsimusi ning koostada raporteid Euronesti parlamentaarsele assambleele esitamiseks, kui juhatus on selleks loa andnud. Põhimõtteliselt võib üks komisjon esitada ühel istungjärgul ühe raporti. Juhatus võib komisjonide kaasesimeeste taotlusel otsustada, kui mitu raportit pannakse istungjärgul hääletusele, sõltuvalt sellest, kuidas nende ettevalmistamine on edenenud.

2.   Komisjon võib erandkorras teha Euronesti parlamentaarsele assambleele ettepaneku kiireloomuliste küsimuste arutamiseks. Kiireloomuliste küsimuste arv on vastavalt Euronesti parlamentaarse assamblee kodukorra artikli 9 lõike 2 punktile b piiratud.

3.   Komisjonid võivad lisaks arutada muid päevakorras olevaid küsimusi ilma raportit koostamata ning anda Euronesti parlamentaarse assamblee juhatusele kirjalikult teada, et kõnealused küsimused on olnud arutusel.

4.   Komisjonid annavad oma tegevusest aru Euronesti parlamentaarsele assambleele.

Artikkel 7

Kvoorum ja hääletamine

1.   Komisjoni kvoorum on olemas, kui kohal on vähemalt üks kolmandik mõlema poole liikmetest.

2.   Kõik hääletustulemused kehtivad, olenemata hääletajate arvust. Iga komisjoniliige võib taotleda kvoorumi kindlakstegemist enne hääletamist. Kui sellise taotluse alusel selgub, et kvoorum puudub, lükatakse hääletus edasi.

3.   Komisjon võtab oma otsused vastu hääletuses osalenud liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega. Iga komisjoni liige võib esitada komisjonile arutamiseks muudatusettepanekuid. Komisjon hääletab käe tõstmisega, kusjuures igal liikmel on üks, isiklik ja mitteülekantav hääl.

4.   Hääled loeb kokku hääletuskomisjon, mille koosseisus on võrdsel arvul Euronesti parlamentaarse assamblee mõlema poole sekretariaadi esindajaid. Hääletuskomisjoni nimetab juhatus (või komisjoni kaasesimehed) enne vastava koosoleku algust ning hääletuskomisjon esitab aruande hääletustulemuste kohta otse kaasesimeestele.

5.   Iga komisjoniliige võib kaasesimeeste määratud tähtajaks esitada muudatusettepanekuid, mis tulevad komisjonis arutusele. Muudatusettepanekud peavad olema seotud muudetava tekstiga ja need tuleb esitada kirjalikult. Suulisi muudatusettepanekuid võib teha ainult siis, kui nende eesmärk on parandada fakti- või keelevigu. Muid suulisi muudatusettepanekuid arvesse ei võeta.

6.   Kui enne hääletust on vähemalt kolm komisjoniliiget, kes kuuluvad vähemalt kahte Euroopa Parlamendi fraktsiooni või vähemalt kahte Euronesti parlamentaarse assamblee Ida-Euroopa partnerite poolsesse delegatsiooni, esitanud taotluse hääletamiseks eraldi poolte kaupa, siis hääletatakse nii, et Ida-Euroopa partnerite esindajate pool ja Euroopa Parlamendi esindajate pool hääletavad eraldi, kuid samaaegselt. Kõnealune tekst võetakse vastu, kui seda toetab mõlemal poolel kaks kolmandikku häältest.

7.   Kui hääletusele pandav tekst sisaldab kahte või enamat sätet või viidet kahele või enamale aspektile või kui teksti on võimalik jaotada kaheks või enamaks eri tähenduse ja/või normatiivse väärtusega osaks, võivad Euroopa Parlamendi fraktsioon või Euronesti parlamentaarse assamblee vähemalt üks liige taotleda selle osade kaupa hääletamist. Vastav taotlus tuleb kaasesimeestele esitada kirjalikult hääletusele eelneva päeva õhtul hiljemalt kell 18.00, kui kaasesimehed ei ole määranud teistsugust tähtaega, ja see loetakse üldjuhul vastuvõetavaks.

Artikkel 8

Muud kokkulepped

1.   Komisjoni koosolekut korraldav parlament vastutab koosoleku korraldamisega seotud praktiliste aspektide, tugiteenuste ja kulude eest.

2.   Juhatuse ettepanekul võib Euronesti parlamentaarne assamblee siiski soovitada, et teised parlamendid annaksid rahalise panuse komisjoni koosoleku korraldamise kulude katteks.

Artikkel 9

Kodukorra tõlgendamine

Kaasesimeestel või nende palvel komisjoni juhatusel on õigus otsustada kõigi küsimuste üle, mis käsitlevad alaliste komisjonide kodukorra tõlgendamist.

Artikkel 10

Alaliste komisjonide kodukorra muutmine

1.   Alaliste komisjonide kodukorra muudatusettepanekud võtab juhatuse ettepanekute põhjal vastu Euronesti parlamentaarne assamblee.

2.   Muudatusettepanekud võetakse vastu hääletuses osalenud liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega. Kui enne hääletust on vähemalt kümnendik liikmetest, kes kuuluvad vähemalt kahte Euroopa Parlamendi fraktsiooni või vähemalt kahte Euronesti parlamentaarse assamblee Ida-Euroopa partnerite poolsesse delegatsiooni, esitanud taotluse hääletamiseks eraldi poolte kaupa, siis hääletatakse nii, et Ida-Euroopa partnerite esindajate pool ja Euroopa Parlamendi esindajate pool hääletavad eraldi. Kõnealune tekst loetakse vastuvõetuks, kui mõlemad pooled eraldi annavad teksti poolt kaks kolmandikku häältest.

3.   Kui hääletuse ajal ei ole ette nähtud teisiti, jõustuvad alaliste komisjonide kodukorra muudatusettepanekud kohe pärast nende vastuvõtmist.


(1)  Pärast uue Ida-Euroopa partnerriigi (Valgevene) ühinemist jagatakse kohad Ida-Euroopa partnerriikide vahel uuesti.


Top