Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0725

Kohtuasi T-725/14: 14. oktoobril 2014 esitatud hagi — Aalberts Industries versus Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus

OJ C 431, 1.12.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/43


14. oktoobril 2014 esitatud hagi — Aalberts Industries versus Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi T-725/14)

(2014/C 431/67)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Aalberts Industries NV (Utrecht, Madalmaad) (esindajad: advokaadid R. Wesseling ja M. Tuurenhout)

Kostjad: Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista Euroopa Liidult, mida esindab Euroopa Kohus või Euroopa Komisjon, Aalberts Industriesi kasuks välja tema õiguste rikkumise tõttu talle põhjustatud kahju eest hüvitis, nimelt varalise kahju eest 1 0 41  863 eurot ja mittevaralise kahju eest 5 0 40  000 eurot või kohtu poolt ex aequo et bono kindlaksmääratud summa, ning mõlemat summat suurendada tasandusintressi võrra alates 13. jaanuarist 2010 kuni käesoleva hagiavalduse läbivaatamise tulemusel tehtava kohtuotsuse kuulutamiseni EKP poolt peamiste refinantseerimistehingute puhul aluseks võetavas intressimääras, mis kehtis kõnealuses ajavahemikus, millele lisandub kaks protsendipunkti, või kohtu poolt ex aequo et bono kindlaksmääratud intressimääras;

mõista kostja kohtukulud välja Euroopa Liidult, mida esindab Euroopa Kohus või Euroopa Komisjon.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et Üldkohus rikkus kohtuasjas T-385/06: Aalberts Industries N. V. jt vs. komisjon, milles hageja vaidlustas komisjoni 20. septembri 2006. aasta otsuse K(2006) 4180 lõplik [EÜ] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/F-1/38.121 – toruliitmikud), hageja õigust, et tema asi vaadataks läbi mõistliku aja jooksul.

Hageja leiab, et menetlus kestis neli aastat ja kolm kuud, kuigi Üldkohtu poolt tema hagi läbivaatamine ei oleks juhtumi kõiki asjaolusid arvestades pidanud kestma üle kolme aasta. Üldkohus riivas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõiget 2, millest tuleneb liidu kohtutele kohustus vaadata menetluses olevad asjad läbi mõistliku aja jooksul, ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 6 lõiget 1, millega antakse igaühele õigus asja arutamisele mõistliku aja jooksul.

Hagejale tekkis tegelik ja kindel varaline kahju asjaolu tõttu, et Üldkohus ei vaadanud hagiavaldust läbi kolme aasta jooksul. Kahju seisneb kuludes, mis tekkisid pangagarantii refinantseerimisest, pärast seda kui hagiavalduse menetlemine ületas kolme aastat.

Hageja sai mittevaralist kahju, kuna maine, et ta on kartelliosaline, säilis tal Üldkohtus menetluse ülemäärase kestuse tõttu ebamõistlikult kaua. Hageja hinnangul vastab algselt kindlaksmääratud trahvist 5 % suurune hüvitis sellele, mille Euroopa Kohus on sarnastes asjades kartelle puudutavates menetlustes trahvide kindlaksmääramisel tähtaja olulisel ületamisel pidanud sobivaks.

Hageja kinnitab seoses eespool tooduga, et esineb põhjuslik seos nõutud kahjuhüvitise ja liidu poolt niisuguse õigusnormi rikkumise vahel, mille eesmärk on anda isikutele õigusi. Seetõttu esinevad eeldused liidu lepinguväliseks vastutuseks vastavalt ELTL artikli 340 teisele lõigule.


Top