Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AR0233

Arvamus „ELi toetus jätkusuutlikele muudatustele üleminekuühiskondades”

OJ C 139, 17.5.2013, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/22


Arvamus „ELi toetus jätkusuutlikele muudatustele üleminekuühiskondades”

2013/C 139/05

REGIOONIDE KOMITEE

jagab komisjoni seisukohta, et EL peaks kaasama kõik vahendid, et leida põhjalik, sihipärane ja pikaajaline lahendus toetamaks reformi üleminekuriikides, et tagada stabiilsus ja saavutada tõelised ja jätkusuutlikud muudatused ning kestvad demokraatlikud struktuurid;

märgib, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on laialdased kogemused poliitikameetmete väljatöötamise ja rakendamise alal esmaste avalike teenuste valdkonnas ja sellest tulenevalt peaks neil olema võtmeroll üleminekuühiskondade jätkusuutlike muudatuste protsessis;

märgib, et partnerriikide kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel takistavad oma täielikku potentsiaali ellu viimast järgmised tõkked: rahalise sõltumatuse puudumine ja piiratud rahastamissuutlikkus; kohaliku demokraatia, läbipaistvuse ja kodanikuosaluse madal arengutase; vähesed teadmised kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ELi programmide raames pakutavast rahalisest abist; vähene suutlikkus ELi programmides ja projektides osalemiseks;

toonitab, et Regioonide Komitee on loonud toetusvahendite võimaluse ELi naabruspoliitika riikidele ehk kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostööplatvormi ARLEMi ning CORLEAPi näol;

soovitab laiendada osalemist TAIEXi programmides ka sellest huvitatud riikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele;

kavatseb toetada üleminekuriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koolitusi kohaliku suutlikkuse suurendamiseks. Komitee alustab dialoogi Euroopa Koolitusfondi ja teiste sellest huvitatud sidusrühmadega;

märgib, et komitee teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga detsentraliseeritud koostöö atlase koostamisel ja korraldab igal aastal detsentraliseeritud koostöö konverentsi.

Raportöör

Maciej KOBYLIŃSKI (PL/PES), Słupski linnapea

Viitedokument

Ühisteatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi toetus jätkusuutlikele muudatustele üleminekuühiskondades”

JOIN(2012) 27 final

I.   POLIITILISED SOOVITUSED

REGIOONIDE KOMITEE:

Üldised märkused

1.

tervitab komisjoni ja kõrge esindaja ühisteatist teemal „ELi toetus jätkusuutlikele muudatustele üleminekuühiskondades”, milles analüüsitakse senist toetust ja tehakse ettepanek parandada ELi toetust üleminekuprotsessis olevatele partnerriikidele, st riikidele, kus toimuvad olulised poliitilised, sotsiaalsed ja majandusreformid;

2.

jagab komisjoni seisukohta, et EL peaks kaasama kõik vahendid, et leida põhjalik, sihipärane ja pikaajaline lahendus toetamaks reformi üleminekuriikides, et tagada stabiilsus ja saavutada tõelised ja jätkusuutlikud muudatused ning kestvad demokraatlikud struktuurid. See on eriti oluline seepärast, et üleminekuprotsessid ei ole alati koheselt edukad ja nende ebaõnnestumisega kaasneb kriiside kiirendamise oht, mis võib ohustada riigi või kogu piirkonna stabiilsust;

3.

rõhutab, et ELi naaberriikides aset leidvad sündmused, nagu näiteks vägivaldsed sotsiaalsed vapustused ja poliitilised muudatused araabia riikides 2011. aastal, avaldavad otsest mõju ELi liikmesriikidele. Selles kontekstis vajavad ELi naabrid, kes on läbimas üleminekuprotsessi, rohkem tähelepanu ja eelkõige ELi riikide ja eri tasandi institutsioonide täielikku pühendumist;

4.

tervitab täpsemat ja sihipärasemat lähenemist üleminekuühiskondadele suunatud toetusvahendite kasutamisel, tuginedes nende konkreetsetele vajadustele, oludele ning poliitilistele, majanduslikele ja kultuurilistele iseärasustele;

5.

rõhutab vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused meetmetesse, mille eesmärk on toetada jätkusuutlikke muudatusi üleminekuühiskondades;

6.

tuletab meelde oma arvamuses CdR 732/2012 väljendatud seisukohta, et kohaliku tasandi omanditunde loomine ja demokraatia edendamine rohujuure tasandil eeldab usaldust poliitilise süsteemi ja selle esindajate vastu. Detsentraliseeritud struktuur loob õiguspärasemaid ja tõhusamaid institutsioone, on kõige asjakohasem viis poliitikute ja kodanike lähendamisel üksteisele. Avatud ja kodanikulähedane otsustusprotsess, milles järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet, juurutab kodanike demokraatlikke väärtushinnanguid, asjaolu, mis loob eeltingimused pluralistliku ja tolerantse ühiskonna jaoks;

7.

märgib, et valitsusvälistel partneritel ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll sellise poliitika tõhusal rakendamisel, millega edendatakse demokraatlikku valitsemistava, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet, majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning rahu ja stabiilsust viisil, mis toetab sotsiaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt jätkusuutlikke ning keskkonnasäästlikke reforme ja piirkondlikku integratsiooni;

8.

rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll kogemuste vahetamise ja ülemineku eri mudelite lähendamisel, kuna neil on väärtuslikke teadmisi ja kogemusi partnerriikide jaoks olulistes valdkondades, sh piiriüleste koostööprojektide rakendamisel. Kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tuleks seega tunnustada laienemise, naabruspoliitika ja arengupoliitika kesksete osalejatena;

9.

kinnitab põhipunkte, mille esitas oma arvamuses Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta (CdR 198/2011) (1);

10.

on rahul ettepanekuga, et EL parandaks oma dialoogi ja koordineerimist teiste valitsusväliste partneritega, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsustega;

Toetus edukaks üleminekuks vajalike tingimuste loomiseks

11.

tervitab kodanikuühiskonna keskse rolli tunnistamist ning ulatuslikku avalikku toetust ja pühendumist reformiprotsessidele, edukale üleminekule ja poliitilisele dialoogile, mille väljatöötamisel on oluline osa kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel;

12.

märgib, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on laialdased kogemused poliitikameetmete väljatöötamise ja rakendamise alal selliste esmaste avalike teenuste valdkonnas nagu rahvatervis, haridus, jäätme- ja veemajandus, kohalik ettevõtlus, transport ja taristu, keskkonna- ja loodusvarad ning põllumajandus. Sellest tulenevalt peaks neil olema võtmeroll üleminekuühiskondade jätkusuutlike muudatuste protsessis;

13.

märgib, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel lasub tõelise demokraatia, kodanikuõpetuse, läbipaistvuse ja inimõiguste austamise arendamise ja kaitse eest vastutus, mis on sama suur kui riiklike ametiasutuste vastutus;

14.

kordab oma soovitusi, mille esitas 2011. aastal oma deklaratsioonis ja resolutsioonis (2) Vahemere lõunakalda riikide kohta, nimelt et kohaliku ja piirkondliku valitsustasandi kaasamine sellele piirkonnale suunatud ELi meetmetesse on väga oluline, kuna demokraatia ülesehitamine ja demokraatiale üleminek saavad alguse ennekõike rohujuuretasandil ning selleks ei ole võimalik ülevalt poolt kohustada. Kohalik vastutuse võtmine ja pühendumine tööle kohaliku kogukonna heaks, alates linnadest ja kohalikust või piirkondlikust omavalitsusest kuni kodanikuühiskonnani, on äärmiselt olulised demokraatliku stabiilsuse säilitamiseks ja selle tugevalt ühiskonda juurutamiseks;

15.

soovitab pöörata rohkem tähelepanu hea valitsemistava saavutamisele ja riigi tasandist madalama tasandi valitsemise ja mitmetasandilise valitsemise tugevdamisele. Komitee hinnangul on mitmetasandiline valitsemine Euroopa Liidu, liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike ametivõimude koordineeritud tegutsemine, mis põhineb partnerlusel ja mille eesmärk on välja töötada ja ellu viia Euroopa Liidu poliitikat (3). Tõhusa mitmetasandilise valitsemise saavutamine üleminekuprotsessi läbivates ELi naaberriikides on võimalik, kui tagada nende kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsene ligipääs rahastamisele ELi programmidest;

16.

täheldab, et ELi kuuluvate Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on paljudel juhtudel headeks näideteks süsteemsete, poliitiliste, sotsiaalsete ja üldiste majanduslike üleminekuprotsesside edukast elluviimisest. Nende riikide saavutused, ent ka probleemid, millega mõned neist on kokku puutunud, võivad pakkuda inspiratsiooni ja aidata arendada sobivaid tegutsemismudeleid reformide läbiviimiseks üleminekuriikides. Sellest tulenevalt tasub 2004. ja 2007. aastal ELiga ühinenud riikide kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi käsitleda oluliste osalejatena partnerriikidega kogemuste vahetamise protsessis;

17.

märgib, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema kaasatud riigi ja rahvusvahelise tasandi töösse üleminekuühiskondade jätkusuutlike muudatuste toetamisele suunatud poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel;

18.

rõhutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulisust välissuhetes, kuna kohalikul valitsustasandil on – ja peab olema – selles valdkonnas oluline roll;

19.

toonitab, et üleminekuriikide kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vajadused ja nõudmised, millele nad püüavad juhtida riigi valitsuse ning ELi ja rahvusvaheliste institutsioonide tähelepanu. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles kaasama riigi tasandist allapoole jäävad valitsustasandid aruteludesse üleminekuriikide valitsustega;

20.

märgib, et partnerriikide kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel takistavad oma täielikku potentsiaali ellu viimast järgmised tõkked: rahalise sõltumatuse puudumine ja piiratud rahastamissuutlikkus; kohaliku demokraatia, läbipaistvuse ja kodanikuosaluse madal arengutase; vähesed teadmised kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ELi programmide raames pakutavast rahalisest abist; vähene suutlikkus ELi programmides ja projektides osalemiseks. Need tegurid esinevad mõistagi eri riikides eri määral. Nende takistuste vähendamiseks on vaja toetust: avaliku halduse, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste reformid; kodanikuosaluse poliitika kujundamisel ja kohaliku tasandi partnerluses edasi arendamine; kogemustevahetus ja koostöö edendamine ELi vastavate asutustega kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks olulistes valdkondades; suutlikkuse suurendamine ELi programmides ja projektides osalemiseks;

21.

täheldab, et kui EL soovib parandada Euroopa naabruspoliitika riikide haldussuutlikkust, mis on enamiku nende jaoks määrava tähtsusega küsimus, tuleb sellesse poliitikasse kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Üleminekuriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse suurendamine ja koolitamine on siinkohal keskse tähtsusega, kuna poliitikud ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad saavad tänu oma parematele oskustele ja teadmistele kaasa aidata tõhusa, avatud ja läbipaistva valitsemise väljakujundamisele;

22.

rõhutab, et kuna Regioonide Komitee teeb koostööd laienemis- ja naabruspoliitika riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, on tal võimalus kõnealuse poliitika neid eesmärke edendada. Selles koostöös on oluline osa töörühmadel ja ühistel nõuandekomiteedel ning CORLEAPil ja ARLEMil;

Toetusvahendid

23.

tervitab püüet parandada stiimulite ja piirangute süsteemi täpsema ja tõhusama tingimuslikkuse kehtestamisega;

24.

märgib, et laienemis- ja naabruspoliitika riikide stiimulid ja tingimused ning rahastamise eraldamine ja toetus peaksid olema tihedalt seotud reformide osas tehtud edusammudega, mille hulka kuuluvad detsentraliseerimine ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste asjakohane kaasamine otsustusprotsessi juhtimisse;

25.

toonitab, et Regioonide Komitee on loonud toetusvahendite võimaluse ELi naabruspoliitika riikidele ehk kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostööplatvormi Euroopa ja Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) ning idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) näol;

26.

märgib, et ARLEM annab mitmes valdkonnas olulise panuse koostöö süvendamisse ELi ja Vahemere piirkonna riikide vahel, eelkõige seoses linnaarengu, kohaliku veemajanduse, taastuvenergia ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega. See on aidanud suurendada üldsuse teadlikkust Vahemere piirkonna koostööst ja pakkuda sellele praktilise väljundi;

27.

rõhutab samuti CORLEAPi potentsiaali – CORLEAPi peamised tegevusprioriteedid on avaliku halduse reform, maksualane detsentraliseerimine ja territoriaalne koostöö, mis on eriti olulised küsimused üleminekuriikide jaoks, kes on üles ehitamas jätkusuutlikku, tõhusat ja usaldusväärset valitsemist kõigil tasanditel;

28.

tervitab rõhuasetust kodanikuühiskonna rahastamisvahendi olulisusele naabruspoliitika riikide hiljuti loodud mehhanismide keskse osana;

29.

juhib tähelepanu sellele, et EL peab jätkuvalt toetama partnerriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste üleriigiliste liitude rolli ja positsiooni kui kohalike omavalitsuste kollektiivseid häälekandjaid. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude institutsionaliseerimine ja suutlikkuse suurendamine üleminekuriikides tugevdab kohalikku demokraatiat ja mitmetasandilist valitsemist;

30.

kutsub üles looma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suunatud kontaktpunktid ELi delegatsioonides sellistes partnerriikides, kus vajadus toetuse järele on kõige pakilisem;

31.

täheldab, et paljud Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on aastaid osalenud detsentraliseeritud koostöö projektides partnerriikide samalaadsete organitega. Selle koostöö lihtsustamiseks, ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahastatud projektide kokku toomiseks ja uute projektide määratlemiseks on alates 2011. aasta detsembrist töös olnud detsentraliseeritud arengukoostöö portaal, mille töötasid välja ühiselt Euroopa Komisjon ja Regioonide Komitee;

32.

märgib, et mestimis- ja TAIEXi programmid, mida ELis on laialdaselt kasutatud partnerriikide lähendamiseks ELile, on head näited praktilistest ja sihipärastest vahenditest;

33.

soovitab laiendada osalemist TAIEXi programmides ka sellest huvitatud riikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Oluline on arendada mestimis- ja TAIEXi projekte ELi ja partnerriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. See väljendub partnerriikide valitsemise paranemises ning suuremas teadlikkuses mitmetasandilise valitsemise struktuuride olulisusest, seda nii ELi kui ka Euroopa naabruspoliitika riikides;

34.

kavatseb toetada üleminekuriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koolitusi kohaliku suutlikkuse suurendamiseks. Komitee alustab dialoogi Euroopa Koolitusfondi ja teiste sellest huvitatud sidusrühmadega;

35.

uurib võimalust kaasata üleminekuriigid sarnastesse programmidesse nagu kohalike omavalitsuste programm – see on TAIEXi programm, mida praegu saavad kasutada kandidaat- ja potentsiaalsed kandidaatriigid teadmiste edendamiseks ELi ja tema menetluste kohta;

Kohaliku ja piirkondliku tasandi koostöö roll

36.

rõhutab, et vaja on teha täiendavaid jõupingutusi, et kaasata nii ELi kui ka liikmesriikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused panuse andmisesse nende riikidega peetavates dialoogides;

37.

toonitab vajadust tunnistada nii ELi kui ka partnerriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste määravat rolli üleminekuühiskondade jätkusuutlikke muudatusi toetava poliitika ja strateegiate väljatöötamisel;

38.

rõhutab vajadust toetada kogemustevahetust ELi ja partnerriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel kõigis selle vormides – nii linnade partnerluse, tehnilise koostöö kui ka suutlikkuse suurendamise kujul. Üleminekuriikidel peab olema ligipääs ELi vahenditele, et luua jätkusuutlikke partnerlusi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel;

39.

rõhutab kooskõlas oma arvamusega CdR 198/2011 (4) ELi ja naaberriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste sotsiaalsete kontaktide olulisust ja konkreetset lisaväärtust. Siinkohal on oluline kaasata kolmas sektor ja sotsiaalsed rühmad, mis täiendaksid ametlikku koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. Tegemist on naabruspoliitika olulise osaga, mis nõuab spetsialiseeritud vahendeid;

40.

rõhutab, et tänu koostööle kohalike ja piirkondlike omavalitsustega laienemis- ja naabruspoliitika riikides (nt töörühmad ja ühised nõuandekomiteed, CORLEAP ja ARLEM) annab komitee aktiivse panuse üleminekuühiskondade jätkusuutlikele muudatustele suunatud ELi toetusesse ja aitab edendada teatises seatud eesmärke;

41.

märgib, et komitee teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga detsentraliseeritud koostöö atlase koostamisel ja korraldab igal aastal detsentraliseeritud koostöö konverentsi.

Brüssel, 11. aprill 2013

Regioonide Komitee president

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Regioonide Komitee 14.–15. detsembri 2011. aasta arvamus teemal „Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine” (CIVEX-V-023).

(2)  Regioonide Komitee eestseisuse 7. märtsi 2011. aasta deklaratsioon olukorra kohta Vahemere lõunakalda riikides. 12. mai 2011. aasta resolutsioon teemal „Toimetulek Vahemere riikides toimunud revolutsioonide mõju ja tagajärgedega”.

(3)  Regioonide Komitee 17.–18. juuni 2009. aasta omaalgatuslik arvamus teemal „Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemise kohta” (CONST-IV-020).

(4)  Regioonide Komitee 14.–15. detsembri 2011. aasta arvamus teemal „Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine” (CIVEX-V-023).


Top