Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0538

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas” KOM(2010) 666 lõplik – 2010/0326 (COD)

OJ C 132, 3.5.2011, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 132/92


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas”

KOM(2010) 666 lõplik – 2010/0326 (COD)

2011/C 132/18

Üksikraportöör: Ludvík JÍROVEC

26. jaanuaril 2011 otsustas nõukogu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas

KOM(2010) 666 lõplik – 2010/0326 (COD)

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioon võttis arvamuse vastu 28. veebruaril 2011.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 470. istungjärgul 15.–16. märtsil 2011 (15. märtsi 2011 istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 185, vastu hääletas 2, erapooletuks jäi 12.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1   Komitee soovitab muuta sarnasel viisil komisjoni 26. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1226/2007 nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ rakenduseeskirjade kohta seoses lammaste katarraalse palaviku tõrje, järelevalve, seire ja teatavate vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomade liikumispiirangutega.

1.2   Komitee tuletab meelde, et kui lõpetati vaktsineerimine suu- ja sõrataudi ja sigade katku vastu, toetati sellist lähenemisviisi peamiselt argumendiga, et juhuslike haigusepuhangute kõrvaldamise kulud on väiksemad kui vaktsineerimise kulud.

1.3   Komitee peab oluliseks rõhutada, et valiku langetamine selles küsimuses jäetaks liikmesriikidele, kuna epidemioloogiline olukord parasvöötme riikides erineb Vahemere riikide omast ning samuti erinevad lammaste katarraalse palaviku liigid. Riikidel, kes otsustavad mitte vaktsineerida, on rohkem võimalusi haigusega toimetulekuks. Teatud risk aga säilib seoses haiguse Aasiast tulevate uute tüvedega, mis on ka raskemini avastatavad.

1.4   Komitee on seisukohal, et kõnealuse direktiivi muudatus on vastavuses viimasel ajal vaktsiinitootmises toimunud tehnoloogia arenguga, tänu millele on vaktsiine võimalik kasutada ka väljaspool piirkondi, kus kehtivad loomade liikumispiirangud. Kavandatav muudatusettepanek sisaldab selget kinnitust, et liikmesriikide halduskoormus ei suurene, välja arvatud nõue teavitada vaktsineerimisprogrammi käivitamisest. Kõnealusel ettepanekul ei ole märkimisväärset sotsiaalset mõju. Komitee toetab täiel määral seda eesmärki ja tervitab ettepanekut nimetatud kinnituse alusel.

2.   Sissejuhatus ja teatise põhisisu

2.1   Kõnealuse nõukogu direktiivi eesmärk on muuta direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud kehtivaid vaktsineerimiseeskirju paindlikumaks, võttes arvesse asjaolu, et nüüd on saadaval inaktiveeritud vaktsiinid, mida saab ohutult kasutada ka väljaspool piirkondi, kus kehtivad loomade liikumispiirangud.

2.2   Komisjon on seisukohal, et õigusakti muudatus on vajalik, et kajastada tehnoloogia arengut vaktsiinitootmises. Komisjoni muudatusettepanek hõlbustaks strateegiliste otsuste tegemist lammaste katarraalse palaviku tõrje valdkonnas, lähtudes reaalsest olukorrast liikmesriikides ja ilma Euroopa Liidu liigse sekkumiseta.

2.3   Praeguseks on laialt levinud seisukoht, et Euroopa Liidus tuleks lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja ennetuseks kasutada eelkõige inaktiveeritud vaktsiine. Nende vaktsiinide kasutamist piiravad aga kehtivad eeskirjad, mille kohaselt tohib vaktsiine kasutada ainult piirkondades, kus haigus esines ja kus on seetõttu kehtestatud loomade liikumispiirangud.

3.   Märkused

3.1   Viimase kolme aasta jooksul on kasutusele tulnud uued lammaste katarraalse palaviku vastased inaktiveeritud vaktsiinid, mida saaks ohutult kasutada ka väljaspool piirangutsoone. See võimaldab liikmesriikidel välja töötada haiguse ennetuse ja tõrje riiklikud strateegiad ilma Euroopa Liidu liigse sekkumiseta.

3.2   Ettepanekuga loodetakse vähendada negatiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju, suurendades haiguse tõrje võimaluste hulka. Ettepanekuga saavutatavat kasu on aga raske arvuliselt täpselt väljendada, kuna see sõltub lammaste katarraalse palaviku – mis ei ole Euroopas enam haruldane haigus – levikust, mida on võimatu ennustada.

3.3   Ettepanek ei mõjuta praeguseid haigusetõrje meetmeid. Seega ei ole ettepanekul otsest mõju ELi ühe- ja mitmeaastastele teatavate loomahaiguste likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammidele.

3.4   Kuna käesoleva ettepanekuga lubatakse vaktsineerimise laiemat kasutamist Euroopa Liidus, peaks selle tulemusena vähenema lammaste katarraalse palaviku negatiivne majanduslik mõju, st haiguse tekitatud otsene ja kaudne kahju.

3.5   Kuna ettepanekuga lubatakse vaktsineerimise laiemat kasutamist, peaks suurenema ka turg ravimifirmadele, kes toodavad lammaste katarraalse palaviku vastaseid inaktiveeritud vaktsiine.

Brüssel, 15. märts 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Staffan NILSSON


Top